KASIM 2016 MECLİS GÜNDEM VE KARARLARI

T.C

REŞADİYE

BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI DÖNEMİ: 2016

TOPLANTI:11

BİRLEŞİM:1

OTURUM:1

Açılış saati: 14.00 04.11.2016 Cuma

GÜNDEM

1- Yoklama Açılış

2- 2017 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesi

3- 2017 yılında hizmet alımı yapılmasının görüşülmesi

4- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünün arazi tahsisi talebinin görüşülmesi

5- Reşadiye Yurt Müdürlüğüne ait binaya bakım onarım yapılmasının görüşülmesi

6- Belediye Başkan Yardımcısının ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi

7- Belediye Başkan Yardımcısının görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinin görüşülmesi

8- Maliye Hazinesine ait yerlerle Belediyemize ait yerin trampasının görüşülmesi

9- Belediyemize çekici ve dorse alınmasının görüşülmesi

 

KASIM  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

                     Belediyemiz Meclisi;  04.11.2016 tarihinde Kasım  Ayı  Toplantısının  1.birleşim 1.oturumuna 10 üyeli meclisimizin tam olduğu görüldü. Mevcut üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Gündem dışı 2 konunun gündeme alınması meclisimizce uygun görüldü.

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan 2017 Mali Yılı Bütçe tasarısı için yapılan görüşme sonunda;

5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Belediye Meclisleri Çalışma Usulüne Dair Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince; İncelenmek ve Meclise rapor edilmek üzere, 2017 Mali Yılı Bütçe Taslakları ve Gerekçe Raporunun Belediyemiz Bütçe ve Plan Komisyonuna havale edilmesine, gerekli inceleme yapıldıktan sonra Belediyemiz Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından hazırlanacak raporların  18.11.2016 tarihinde saat 14:00 de yapılacak, Kasım Ayı Toplantısının devamı olacak 2. birleşiminde görüşülmesine karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan Belediyemizdeki personel yetersizliği nedeni ile  Belediyemiz hizmetlerindeki aksamalar meydana geldiği, bu aksamaları  gidermek amacı ile daha önceki yıllarda da hizmet alımı yapıldığı, bu nedenle  2017 yılında da çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere 25 kişilik hizmet alımı yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan Belediyemiz Encümeninin 12.03.2016 tarih ve 10 sayılı kararı ile Belediyemiz mülkiyetinde iken Erol ŞİMŞEK’e  satılan, 449.98 m212 ada 15 nolu parselin, Belediyemizce satın alınmasına, satın alma yapılamaması durumunda ilgi yerin kamulaştırılmasına, ilgi parsel Belediyemizce  alındıktan sonra  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne  Reşadiye Meslek Yüksekokulu için tahsis edilmesine bu işleri yürütmek üzere konunun encümene havale edilmesine oyçokluğu ile karar verildi. (9 evet 1 red Mustafa YILMAZ)

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan  5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğince;

1-İlçemizde açılacak Reşadiye Yurt Müdürlüğüne  ait binanın, bir an önce faaliyete geçmesi, İlçemize diğer il ve ilçelerden gelen öğrencilerin mağdur edilmemesi amacı ile, Belediyemizce  Reşadiye Yurt Müdürlüğüne ait binaya bakım onarım yapılmasına,

2- İlçemizdeki ve ilçemize bağlı köylerde bulunan resmi veya vatandaşların ortak kullanımında bulunan binalara  bakım onarım  taleplerininde  Belediyemiz bütçesi elverdiği müddetçe   Belediyemizce  yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan Belediyemiz Meclisince, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 ncu maddesi gereğince görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin, Belediye Başkanı ödeneğinin 2/3 ‘ü oranında olmasına,  aile ve çocuk yardımından faydalanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunun 27. Maddesi gereğince Meclis Üyesi Hakan ÜNAL oylamaya katılmamıştır. Diğer üyelerin katılımı ile   oybirliği ile karar verildi.

                  Gündemin 7 nci maddesinde bulunan Meclis üyesi Burhan KIŞLAK söz aldı. Belediye Başkan Yardımcısının görevi Belediye Başkanının yükünü azaltmaktır. Fen İşleri Müdürlüğününde Belediye Başkan Yardımcısına bağlanmasını önerdi.

Belediye Meclisince, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Zabıta Amirliğinin Belediye Başkan Yardımcısına bağlanmasına,

Başkanlık Makamı tarafından hazırlanan Belediye Başkan Yardımcısı Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönergesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan Belediye Başkanlığımıza ait 132 ada 213 parselde bulunan 3.007,04 m2 lik arsa vasfındaki 252.317.28.Tl bedelli taşınmaz ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Osmaniye Mahallesi 170 ada 22 parselde bulunan 594,01 m2 yüzölçümlü 147.908.49.Tl. bedelli,  kargir 5 katlı emniyet binası ve lojmanı ile Kayalık Mahallesi 173 ada 4 parselde bulunan 395,53 m2  98.486.97.Tl bedelli arsa vasfındaki taşınmazların” başabaş trampa yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9 ncu maddesinde bulunan Belediyemizin üyesi olduğu Yeşilırmak Belediyeleri Katı Atık  Birliğine ilçemiz çöplerinin taşınması gerekmektedir. Çöplerin günlük olarak çöplerin taşınması Belediyemize maddi açıdan külfet getireceğinden Ara Nakil İstasyonu yapılacağından, Ara Nakil İstasyonuna ilçemiz çöplerini taşımak üzere 1 adet çekici ve dorse alınmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10 ncu maddesinde bulunan Belediyemiz Kaplıca Otelinde bulunan 7 kişilik odanın oda olarak değil, içersinde bulunan  yatak olarak fiyatlandırılması meclisimizce uygun görüldü buna göre;

1-7 Kişilik Oda kişi başı                         25.00.Tl

2-Kararın 15.11.2016-16.05.2017 tarihleri arasında uygulanmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 11 nci maddesinde bulunan Geçici su abonesi verilmesi amacı ile belediyemize başvuran; Fatih OĞUZ’ a   geçici su abonesi verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Meclisimizce Kasım Ayı Toplantısının 1.birleşim 1. oturumunun kapatılmasına Kasım Ayı Toplantısının devamı olan 2. birleşiminin 18.11.2016 tarihinde saat 14oo de yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KASIM  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

Belediyemiz Meclisi 18.11.2016 tarihinde saat 14oo de Toplantı  Odasında yapmış olduğu   2016 Kasım Ayı Toplantısının 2.birleşim, 1. oturumundaki kararlardır.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62. maddelerine göre hazırlanan 2017 Mali Yılı Bütçe tasarısı ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe tasarısı gelir bütçesinin 12.624.641,00 TL,  gider bütçesinin 12.624.641,00 TL olduğu görülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b fıkrası gereği oya sunularak ;
Bütçe kararnamesi ; (9  katılım )
Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (12.624.641,00) TL ödenek verilmiştir.(  O.B.Kabül)
Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi (12.624.641,00)TL olarak tahmin edilmiştir. ( O.B.Kabül)
Madde 3- 2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/ fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.  (O.B.Kabül)
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.  (O.B.Kabül)
Madde 5- ( G ) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.  (O.B.Kabül)
Madde 6- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir.  (O.B.Kabül)
Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.
1- Bütçe Kararnamesi
2- Ödenek cetveli ( A) (Örnek-14)
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17)
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli ( Örnek-18)
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ( Örnek-19)
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler ( G) Cetveli (Örnek-21)
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H) Cetveli (Örnek-22)
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
17-Finansman Programı ( Örnek-28) (O.B.Kabul)

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASIM  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

 

                  Madde 8- 2017 yılı taksitli gelirlerinin 2464 sayılı kanunda belirtilen yasal gelirlerin Mayıs ve Ekim aylarında tahsil edilmesi.

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer. (O.B.Kabül)
Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.. (O.B.Kabül)

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve ekli cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

2017 Yılı Gider Bütçesinin, Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin

                Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre giderin ödeneklerin birinci düzeyi;

 

KODU AÇIKLAMA    TL,krş. Oylama
01 Genel Kamu

Hizmetleri

3.404.683,51   O.B.Kabül
04 Ekonomik İşler ve Hizmetleri 4.243.714,25  O.B.Kabül
05 Çevre Koruma Hizmetleri 1.977.120,53  O.B.Kabül
06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 2.788.153,85 O.B.Kabül
09 Eğitim Hizmetleri 145.649,54  O.B.K

bül

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 65.319,32 O.B.Kabül
  TOPLAM 12.624.641,00 O.B.Kabül

 

 

2017 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik sınıflandırmaya göre gelirin ödeneklerin birinci düzeyi;

KODU AÇIKLAMA   TL, krş. Oylama
01 Vergi gelirleri 745.658,72 O.B.Kabül
03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 3.927.462,29 O.B.Kabül
04  Alınan bağış ve yardım

al.özel gelirler

624.740,42 O.B.Kabül
05 Diğer gelirler 6.069.286,71 O.B.Kabül
06 Sermaye gelirleri 1.257.492,86 O.B.Kabül
  T O P L A

M

12.624.641,00 O.B.Kabül

 

 

 

 

…./…./…2

 

 

 

 

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

KASIM  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

 

 

 

2017 yılı harcama programı 3 aylık dönem itibariyle;

KOD AÇIKLAMA I.

3 ay

% II. 3 ay %  

III. 3 ay

 

% IV.3 ay % TOPLAM Oylama
01  Personel Gid. 1.193.327,39 25 1.193.327,39 25 1.193.327,39 25 1.193.327,01 25  4.773.309,18  

O.B.K

02  Sosyal Güve

lik

199.161,45 25 199.161,45 25 199.161,45 25 199.161,45 25 796.645,80  O.B.K
03  Mal ve Hiz. Gid. 895.707,69 25 895.707,69 25 895.707,69 25 895.707,12 25 3.582.830,19  O.B.K
04  Faiz Giderleri 29.150,00 25 29.150,00 25 29.150,00 25 29.150,00 25 116.600,00  O.B.K
05  Cari Transferler 58.855,43 25 58.855,43 25 58.855,43 25 58.855,22 25 235.421,51  O.B.K
06  Sermaye Giderleri 596.411,94 25 596.411,94 25 596.411,94 25 596.411,44 25 2.385.647,26  O.B.K
 07  Sermaye Transferleri 16.498,90 25 16.498,90 25 16.498,90 25 16.498,90 25 65.995,60  O.B.K
 09  Yedek Ödenek 167.047,87 25 167.047,87 25 167.047,87 25 167.047,85 25 668.191,46  O.B.K

 
2017 yılı finansman programı 3 aylık dönem itibariyle;

KODU  AÇIK

AMA

 I.

3 Ay

 %  II. 3 ay  %  III. 3 ay  %  IV.3 ay  %  TOPLAM  Oylama
0 1  Vergi gelirleri 186.414,69 25 186.414,69 25 186.414,69 25 186.414,65 25 745.658,72  O.B.K
 03  Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 981.865,58 25 981.865,58 25 981.865,58 25 981.865,55 25 3.927.462,29  O.B.K
 04  Bağış ve yardım gelirleri 156.185,11 25 156.185,11 25 156.185,11 25 156.185,09 25 624.740,42  O.B.K
 05  Diğer gelirler 1.517.321,68 25 1.517.321,68 25 1.517.321,68 25 1.517.321,67 25 6.069.286,71  

O.B.K

 06  Sermaye gelirleri 314.373,22 25 314.373,22 25 314.373,22 25 314.373,20 25 1.257.492,86  O.B.K
 09  Red ve iadeler (-) ——   ——   ——   ——   ——  O.B.K

 

Gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

Kasım Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Kasım ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI