AĞUSTOS MECLİS KARAR 2015

                                 AĞUSTOS  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

Belediyemiz Meclisi, Başkan Cemil KILIÇ’ın  daveti üzerine 06.08.2015 tarihinde  saat 14oo’de Belediye toplantı salonunda toplandı.

Yapılan yoklamada; 1 üyenin toplantıya katılmadığı görüldü. Mevcut üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Ağustos  Ayı Toplantısı Meclis Başkanı Cemil KILIÇ’ ın açılış konuşması yapması ile başladı.

Gündem dışı 3 konunun gündeme alınması meclisimizce uygun görüldü.

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan Belediyemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen vidanjörün özel, tüzel ve kamu tüzel kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilmesine, Belediye sınırları dışında da kullanılmasına, Buna göre; vidanjörün

1-İlçe sınırları içerisinde ücretsiz

2-İlçe dışına 100,00 TL. (KDV dahil)  olmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan Geçici su abonesi verilmesi amacı ile belediyemize başvuran; Hüseyin ÇETİN, Nail ERYILMAZ, Erdoğan SAĞLAM’ ın dosyaları incelendi., Hüseyin ÇETİN ve Nail ERYILMAZ’ a su abonesi verilmesine, Erdoğan SAĞLAM’ a su hattı, ilgilinin abone almak istediği yerin yakınından geçiyorsa abone verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan  İlçenin Kurtuluş Mahallesi 204 ada  34  nolu parselin Sultan Sencer Sokaktan yol çekme mesafesinin kaldırımın bitiminden itibaren 3 mt olarak uygulanmasına, gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde İlçemiz İçme Suyu ve Kanalizasyon yapımı acil ve zorunlu olduğundan, Meclisimizce SUKAP  hibe programlarından yararlanılmasına, İller Bankasına müracaat edilerek, belediyemizce kredi kullanılmasına, kredi  için gerekli tüm işlemleri yapmaya ve  sözleşmeyi imzalamaya Belediye Başkanı Cemil KILIÇ’a  yetki verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan Belediyemizdeki Personel sıkıntısını gidermek amacı ile; Belediyemiz birimlerinin ayrı ayrı olmak üzere personel ihtiyaçlarını hizmet alımı yolu ile ihtiyaç duydukları sayıda ve ihtiyaç duydukları süreler dahilinde eleman çalıştırılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7 nci maddesinde bulunan Kadro derecesinden dolayı özlük haklarını alabilmesi için,  (III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikliği (Memur)  Cetvelinde gösterildiği üzere; 5 Dereceli V.H.K.İ. kadro derecesinin, 3 dereceli V.H.K.İ. olarak değiştirilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan İlçenin Kurtuluş mahallesinde bulunan mülkiyeti maliye hazinesine ait olan 192 ada 7 nolu parsel, Belediyemiz imar planında konut alanı olduğu, ancak ilerde Resmi Kurumlara ait hizmet binası yapılacağından, 192 ada 7 nolu parselin Resmi Kurum Alanı olarak imar tadilatının 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre onanmasına, gereği için karardan bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 9 ncu maddesinde bulunan  Belediyemiz meclisince, kararda ayrıntısı yazılı 4.247,53 m2 yerin imar planına dahil edilmesine ve ayrıca dahil edilen alanla birlikte belediyemiz imar planında Endüstri Meslek Lisesi alanı olarak planlanmış olan 212 ada 8 nolu parselin Eğitim Tesis Alanı  olarak imar tadilatının 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre onanmasına, gereği için karardan bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine  oybirliğince karar verildi.

 

Gündemin 10 ncu maddesinde bulunan  Artan enerji maliyetleri, kamunun üzerindeki enerji maliyet yükü ve yenilenebilir enerjinin kullanımındaki yeni teknolojilerin kullanılması için Reşadiye merkezli  Güneş Enerjisi Santrali kurulması amacı ile Güneş Enerji Sistemi Fizibilite Raporunun hazırlanması gerektiği, bu raporun hazırlanmasından sonra İller Bankasına müracaat edilerek, belediyemizce kredi kullanılmasına, kredi kullanılması için gerekli tüm işlemleri yapmaya ve  sözleşmeyi imzalamaya Belediye Başkanı Cemil KILIÇ’a  yetki verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Ağustos Ayı Toplantısının gündem ve gündem dışı konularının bittiğinden, meclisimizce Ağustos Ayı Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI