DENETİM KOMİSYONU 2015 YILI RAPORU

REŞADİYE BELEDİYESİ

DENETİM KOMİSYONU

2015 YILI RAPORU

 

 

 

DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : HÜSEYİN ELMAS, ERDEM KILIÇ EROL DOĞAN

 

DENETLENEN

KURUM : REŞADİYE BELEDİYESİ

 

İŞLER  : GELİR VE GİDERLER YIL  : 01.01.2015-31.12.2015

 

 

DENETLEME TARİHİ

 

 

 

DENETLEME BAŞLAMA  : 16.02.2016

 

 

DENETİME SON VERME  :31.03.2016

 

 

TOPLAM GÜN SAYISI  : 45

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

1-AMAÇ

2-DAYANAK

3-SUNUŞ

4-İNCELEME-ARAŞTIRMA

5-SONUÇ

 

A-BELEDİYE GELİRLERİ

1-Vergi Gelirleri

2-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3-Bağış ve Yardımlar

4-Diğer Gelirler

5-Sermaye Gelirleri

 

B-BELEDİYENİN GİDERLERİ

1-Personel Giderleri

2-S.G.K. Ödenen Pirim Giderleri

3-Mal ve Hizmet alımları

4-Cari Transferler

5-Sermaye Giderleri

 

1-AMAÇ 

Reşadiye  Belediyesinin 2015 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince belirtilen süre içerisinde denetimi yapmak üzere Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarihli toplantısında gizli oyla seçilen ve 3 kişiden oluşan komisyonun çalışmalarına başladığı ve komisyon yaptığı görev dağılımında;  Denetim Komisyonu Başkanlığına Hüseyin ELMAS,  Üyeliklere ise Erdem KILIÇ, Erol DOĞAN  seçilmişlerdir.

 

2-DAYANAK 

Komisyonumuz  Belediyenin 2015 yılı gelir ve giderlerinin yanı sıra bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin incelenip değerlendirilmesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

237 Sayılı Taşıt Kanunu

6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu

4749 Sayılı Kamu Finans v Borç Yönetim Kanunu

1593 Sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu

6111 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Bunlara Bağlı Yönetmelikler ve Bakanlık Genelgeleri Esasa Alınarak;

Belediyenin Kuruluş şemasında yer alan Müdürlük ve buna bağlı tüm birimlerin çalışmalarında kaynaklarında ekonomik ve verimlilik esaslarına göre yönetip yönetilmediğinin değerlendirilmesi ayrıca kurumu zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için tamamen bağımsız ve objektif bir denetleme amaçlanmıştır.

 

3- SUNUŞ 

Denetim Komisyonumuz, yasadan kaynaklanan görevini icra etmek için 2015 yılı ile ilgili aylık mizan değerleri kesin hesap, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, ödeme listesi gibi mali veriler üzerinde çalışmıştır.

Raporumuzun inceleme ve araştırma bölümünde bütçe ve kesin hesap karşılaştırmaları belediye gelirleri ve belediye giderleri, borç ve alacakları ve bilanço ana başlıklar halinde incelenmiş ve komisyonumuzun tespitleri sıralanmıştır.

Raporumuzun sonuç bölümünde ise denetim komisyonumuzun görüşlerine yer verilmiştir.

4-) İNCELEME VE ARAŞTIRMALAR

Reşadiye Belediye Başkanlığı tahsilat iş ve işlemlerinin 2015 yılında düzenli olarak yapıldığı, tahsilat yönetmeliğinin 10, 11, 12, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39’ ncu maddelerine uyulduğu, belediyenin normal tahsilatına bilgisayardan kesilen makbuzlar ile yapıldığı ve irsaliyenin bilgisayardan kesildiği görülmüştür. Bilgisayardan kesilmeyen normal tahsilat makbuzları irsaliyeler karşılaştırılmış ve tahsilatların bankaya yattığı görülmüştür.

A-BELEDİYENİN GELİRLERİ 

1-VERGİ GELİRLERİ:

  • a) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler:
  2014 yılı devri 2015 yılı tah. 2015 yılı tahsil 2016 yılı devir Tahsil Oranı

 

Bina Vergisi 95.714,87 342.856,28 185.489,98 157.366,30 54,10
Arsa Vergisi 28.848,78   71.539,75   27.220,48   44.319,27 38,05
Arazi Vergisi 19.993,22   24.993,22         56,06   24.937,16   0,22
Çevre Temiz.           2,75 126.748,88   90.443,40   36.305,48 71,36
TOPLAM 144.559,62 566.138,13 303.209,92 262.928,21 53,56

Mülkiyet üzerinden alınan vergilerde ki ortalama 2015 yılının tahsilat oranı % 53,56 olduğu,

 

1-b) Dahilinde alınan mal ve hizmet vergileri:  

  2014 yılıdevri 2015 yılı tahakkuk 2015 yılı tahsil 2016 yılına devir Tahsil Oranı

 

Özel Tük.Ver. —– 18.515,47 18.515,47 —– 100,00
Dah.Al.Mal.Hiz.Ver. —– 50.092,92 50.092,92 —– 100,00
TOPLAM —– 68.608,39 68.608,39 —– 100,00

Dahilinde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerinde ki 2015 yılının tahsil oranı %100,00  olduğu,

1-c) Harçlar: 

  2014 yılı devri 2015 yılı tahakkuk 2015 yılı tahsil 2016 yılına devir Tahsil Oranı

 

Bina İnş. Harcı —–   8.854,17    8.854,17 —– 100,00
Hayv.Kes.Mua.Ve Denet. Harcı —– 28.375,00 28.375,00 —– 100,00
İşgal Harcı —– 49.475,00 49.475,00 —– 100,00
İşyeri Aç.İz.Harcı —–   5.171,61  5.171,61 —– 100,00
Ölçü ve Tartı Aletleri Mu.Harcı

 

—– —– —– —– 100,00
Tatil Günlerinde çalışma Ruh.Harcı

 

—–  2.095,00 2.095,00 —– 100,00
Yapı Kullanma İzni Harcı —–     759,00

 

   759,00 —– 100,00
Diğer Harçlar —– 6.812,50 6.812,50 —– 100,00
TOPLAM —– 101.542,28 101.542,28 —– 100,00

Harçlarda 2015 yılı tahsilat oranının %100,00 olduğu, 

 

1-d)Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler:

  2014 yılı devri 2015 yılı tahakkuk 2015 yılı tahsil 2016 yılına devir Tahsil Oranı

 

Kaldırılan Vergi Artıkları —– 2,50 2,50 —– 100,00
TOPLAM —– 2,50 2,50 —– 100,00

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2015 yılı tahsilat oranı %100,00 olduğu,

 

3-a) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

 

  2014 yılı devri 2015 yılı tahakkuk 2015 yılı tahsil 2016 yılına devir Tahsil Oranı

 

Mal.Sat.Gelirleri

 

—– 28.475,00 28.475,00 —– 100,00
Hizmet Gelirleri 333,55 1.432.257,29 1.187.489,35 243.723,10 82,98
TOPLAM 333,55 1.460.732,29 1.215.964,35 243.723,10 83,32

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde 2015 yılı tahsilat oranının % 83,32 olduğu,

 

3-b) Kira Gelirleri  :

  2014 yılı devri 2015 yılı tahakkuk 2015 yılı tahsil 2016 yılına devir Tahsil Oranı

 

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri —– 558.996,67 558.996,67 —– 100,00
TOPLAM —– 558.996,67 558.996,67 —– 100,00

Kira gelirlerinde 2015 yılı tahsilat oranının % 100,00 olduğu,

 

3-c) Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet  Gelirleri:

 

  2014 yılı devri 2015 yılı tahakkuk 2015 yılı tahsil 2016 yılına devir Tahsil Oranı

 

Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri —– 3.500,00 3.500,00 —– 100,00
TOPLAM —– 3.500,00 3.500,00 —– 100,00

Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2015 yılı tahsilat oranının % 100,00 olduğu,

 

5-a) Diğer Gelirler :

  2014 yılı devri 2015 yılı tahakkuk 2015 yılı tahsil 2016 yılına devir Tahsil Oranı

 

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar —– 4.849.138,89 4.849.138,89 —– 100,00
Kamu Harcamalarına Katılma Payları —–     38.415,36    36.781,38 1.633,98 95,75
TOPLAM —– 4.887.554,25 4.885.920,27 1.633,98 99,77
PARA CEZALARI          
İdari Para Cezaları —–   22.988,63   22.988,63 —– 100,00
Vergi Cezaları —–   78.315,49  71.211.46 7.104,03  90,93
Diğer Para Cezaları —–   22.660,86  20.011,44 2.649,42 88,31
TOPLAM   123.964,98 114.211,53 9.753,45 92,13
Diğer Çeşitli Gelirler —–   8.852,22    8.852,22 —— 100,00
TOPLAM —–  8.852,22   8.852,22 —— 99,77
GENEL TOPLAM 144.893,17 7.779.891,71 7.260.808,13 518.038,74 0,93

 

Diğer Gelirlerin  2015 yılı tahsilat oranının % 99,77 olduğu,

 

B-1-BELEDİYENİN PERSONEL DURUMU

Norm Kadro Dolu Boş
Memur 30 43
Söz.Personel  3  
İşçiler Daimi 49  
Hizmet alım İşçileri  17  

 

 

 

1-Personel Giderleri: .-TL

  2014 Yılı 2015 Yılı Artış oranı
Memurlar 1.204.853,79 1.306.740,00  
Sözleşmeli Personel 61.085,12       62.660,00  
İşçiler 2.097.089,51 2.280.370,00  
Geçici Personel  49.047,86      44.510,00  
Diğer Personel 95.636,34      94.000,00  
TOPLAM 3.507.712,62 3.788.280,00  

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri : -TL 

Memurlar 199.434,21 205.500,00  
Sözleşmeli Personel 3.026,86     3.400,00  
İşçiler 333.142,76 369.169,00  
Geçici Personel 3.159,82     4.000,00  
TOPLAM 538.763,65 582.069,00  

 

Mal Ve Hizmet Alımları:.-TL 

 

Üretime Yön.Mal.ve Malz.alımı 5.360,00 5.360,00  
Tük. Yön.Mal.Ve.Malz.alımı 1.333.231,51 1.144.161,00  
Yolluklar 44.521,00 30.710,00  
Görev giderleri 127.939,21 139.280,00  
Hizmet Alımları 546.750,07 340.290,00  
Temsil Ve Tanıtma Gid 76.560,88 90.000,00  
Menk.Mfl.Gayr.Hak.Bak.ve Onr gid. 447.121,75 480.976,00  
Gayri Mal.Bak.Orm.Gideri 410.730,78 338.450,00  
Tedavi Ve Cenaze Gid. 8.066,16 7.021,00  
TOPLAM 3.000.281,36 2.576.248,00  

 

Faiz Giderleri: .-TL 

Diğer İç Borç Ve Faiz Giderleri 62.066,65 100.000,00  
TOPLAM 62.066,65 100.000,00  

 

Cari Transferler: .-TL

Görev Zararları 35.066,83 164.500,00  
Hazine Yardımları 22.600,00 25.000,00  
Kar Amacı Gütmeyen Kurl.Yap.Trans 14.163,41 31.820,00  
Hane Halkına Yap. Trans 24.927,12 24.610,00  
Gel. Ayrl. Paylar 80.184,80 80.000,00  
TOPLAM 176.942,16 325.930,00  

 

Sermaye Giderleri: .-TL 

Mamul Mal Alımı 380.925,50 250.820,00  
Menkul Sermaye Üretim Giderleri 10.661,36 6.510,00  
Gayri Maddi Hak Alımları 11.657,36 22.470,00  
Gayrim.Alım.Kamulş 2.265,70 2.420,00  
Gayr.Serm.Ürt.Gid 350.816,92 358.870,00  
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 206.944,28 206.310,00  
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 41.065,44 49.210,00  
TOPLAM 1.004.336,56 896.610,00  

 

Sermaye Transferleri: .-TL 

Yurt İçi Sermaye Transferleri 56.600,00 56.600,00  
TOPLAM 56.600,00 56.600,00  

 

Yedek Ödenekler : .-TL 

Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 56.500,00 56.500,00  
Yedek Ödenek 516.563,00 516.563,00  
TOPLAM 573.063,00 573.063,00  
GENEL TOPLAM 8.919.766,00 8.898,800,00  

2015 yılı belediyemizin tahmini  bütçesi 8.898.800,00 TL  dir.

Belediyemizin 2015 yılı Gelirlerin toplamı 7.260.808,13.-TL olup,

Belediyemizin 2015 yılı Giderlerinin toplamı 6.788.898,76.-TL’dir.

Gelir Gider arasında ki 471.909,37.-TL farkı karşılıkları Giderlerde muhasebe kayıtlarında alınan rakamlar, Bütçe emanetleri hesabında görülmektedir.

 

Bütçe İncelemesi Ve Araştırmalar: 

31.12.2015 takvim yılı sonu Belediye’nin Bilançosunu incelediğimizde;

 

1-) Raporumuzdaki 31.12.2015 tarihli Bilançoda yer alan Bilanço bakiyeleri kanuni defter kayıtları ile mutabakatlı olduğu ve gerçeği yansıttığı, Bilanço muhasebe sistemi genel tebliğinde belirtilen ilkelere uygun olduğu görülmüştür.

2-) 2015 yılı sonu denetimimizde mal ve hizmet alış faturalarının gerçeği yansıttığı, nakit ödemelerin ve borç alacak ilişkilerinin mal ve hizmet alımıyla uyumlu olduğu görülmüştür. Bankalarla firma kayıtlarında yer alan cari hareketlerin ve bakiyelerinin mutabakatları yaptırılmış olup, bu hesaplara ilişkin bakiyelerin gerçek durumunu ifade ettiği kayıtlarla mutabık olduğu tespit edilmiştir.

3-)Tahsilat konusunda tahsilat performans raporları düzenlenmesinin tahsilatı arttıracağı düşüncesindeyiz.

4-)Belediye alacaklarının tahsilinin sağlanması, yapılması gereken hizmetleri daha kısa sürede gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır.

5-) Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapıldığı, anlaşılmıştır.

6-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerek doğrudan temin gerekse pazarlıkla ve açık ihale usulüyle alımlarla ilgili dosyalar ve alımlar incelenmiştir. 4734 sayılı Kanuna göre doğrudan temin alımlarında genellikle firmalardan yasaya uygun (3) üç teklif alındığı tespit edilmiştir.

7-) Belediyemiz bünyesinde ki araçlar için “Araç Kimlik Kartının” çıkartılmasına, her araç için araç tanıtım ve bakım kartının tutulmasını, böylece bir yıl içerisinde hangi araca ne kadar masraf yapıldığı, her aracın kartına bakılarak ne kadar yakıt tüketimi, tamir ve bakım giderleri olduğu kolaylıkla takip edilebilir. Bu şekilde her zaman tasarruflu harcama yapılması sağlanmış olur. Araç Kimlik Kartı uygulamasına geçtiğimizde araçla ilgili detaylı bilgilere her zaman ulaşabiliriz.  5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisince oluşturulan komisyonumuzca hazırlanan bu raporda Belediye Kaynaklarının ekonomik ve daha verimli kullanılması bakımından önerilerde bulunulmuş, Belediye harcamalarının mali işlemlere ilişkin kararların stratejik plan ve programlara uygunluğu incelenmiştir.  5018 sayılı Kanunun amacına yönelik olarak ta Belediye kaynaklarının kullanılmasında hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere tespit edilen denetim sonuçları yukarıda değerlendirilmiş olup Reşadiye Belediye Meclis Başkanlığına arz olunur. 31.03.2016

 

 

EKLER: 01-2014 Yılı Bilançosu – 1- sayfa.

02-01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası belediye bazında kesin hesap cetveli -3- sayfa.

03-01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası bütçe gelir kesin hesap cetveli -3- sayfa.

04-01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası bütçe gider kesin hesap cetveli -7- sayfa.

 

 

Hüseyin ELMAS

( Denetim  Komisyonu Başkanı)

 

 

Erdem KILIÇ                                                                         Erol DOĞAN

( Üye )                                                                                         ( Üye )