EYLÜL 2016 MECLİS

T.C

REŞADİYE

BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI DÖNEMİ: 2016

TOPLANTI:9

BİRLEŞİM:1

OTURUM:1

Açılış saati: 14.00 02.09.2016 Cuma

GÜNDEM

1- Yoklama- Açılış

2- Geçici Su abonesi verilmesinin görüşülmesi

3- İlçenin Osmaniye Mahallesi Tahsin Pehlivan Sokak sakinlerine ait dilekçenin görüşülmesi

4- İmar Komisyonundan gelen 209 ada 31 nolu parsele ait raporun görüşülmesi

5-İmar Komisyonundan gelen 144 ada 1 nolu parsele ait raporun görüşülmesi

6- Fırat Elekrik Ait Üst Kullanım Hakkı talebinin görüşülmesi

7- Niyazi Dursun’a ait çekme mesafesi talebinin görüşülmesi

 

                                   EYLÜL  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

Belediyemiz Meclisi, Başkan Cemil KILIÇ’ ın daveti üzerine 02.09.2016 tarihinde saat 14:00’de Belediye toplantı salonunda toplandı.

Yapılan yoklamada 10 üyeli meclisimizden 1 üyenin toplantıya Belediye Başkanı Cemil KILIÇ’ ın izinli olması dolayısıyla iştirak etmediği görüldü. Mevcut üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Eylül Ayı Toplantısı Meclis Başkan Vekili Hakan ÜNAL ‘ ın açılış konuşması yapması ile başladı.

Gündem dışı 1 konunun gündeme alınması meclisimizin oyuna sunuldu. Gündeme alınmasına oyçokluğu ile karar verildi. 8 evet 1 ret ( Levent KAYA ) ,

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan  geçici su abonesi verilmesi amacı ile belediyemize başvuran; Aslan OĞUZ ile Hatice YILDIRIM’ ın müracaatları değerlendirilerek ilgililere geçici su abonesi verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Tahsin Pehlivan Sokak sakinlerin belediyemize vermiş olduğu 12.08.2016 tarihli dilekçe meclisimizce görüşüldü.

 

İsim değişikliği talebinin yapılan oylamasında, oy birliği ile reddine, ilçemizin cadde ve sokak ismi değiştirilmesi için belediyemizce çalışması yapıldığında konunun tekrar değerlendirilmesine meclisimizce karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde 209 ada 31 nolu parsel sahiplerinden Nuri YANMAZ, Mehmet YANMAZ, Celal YANMAZ, Yücel YANMAZ ve Kaya YANMAZ’ a ait parsellerin üzerine başlayacakları inşaatları için ön yoldan çekme hattının ticari alanda çarşı merkezinde olduğundan, araç trafiğini engellememek açısından ve çekme hattı istenilen Kazım KAYA’ ya ait bina yoldan çekme yapmamış olduğundan, yeni yapılacak binanın ön yoldan en az 1,5 metre, yan yoldan Mehmet KAYA’ nın yaptığı binayı hiza alması ile alakalı imar komisyon raporu meclisimizin oyuna sunuldu.  7 evet 2 ret ( Şükrü TÜRK, Mustafa YILMAZ ) , kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan  Mülkiyeti Selim AKÇA ve Sinan AKÇA’ya ait İlçenin Çermik Mahallesi 144 ada 1 nolu parselin ön cephesinin komşu çekme paylarından 5 metreye düşeceğinden 144 ada 2 nolu parselle ikiz nizam yapılmasına 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi gereğince onanmasına, evrakın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan Reşadiye Belediyesine ait İlçenin Çermik Mahallesi 132 Ada 88 ve 132 ada 91 parsel nolu taşınmazların inşaat işlerinde kullanılmak üzere üst kullanım haklarının bir yıllığına Fırat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketine verilmesi için Belediye Başkanı Cemil KILIÇ ‘ a yetki verilmesine meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi. ( 1 ret Erdem KILIÇ, 1 Çekimser Hüseyin ELMAS, 7 evet )

Gündemin 7 nci maddesinde bulunan Niyazi DURSUN’ a ait İlçenin Çamlıca Mahallesi 233 ada 172 nolu parsele inşaat yapılacağından, parselin cephesinin olduğu yola yaklaşık olarak parselinin 22 m2 lik kısmı yola terk gözüktüğü ve derinliğinin 6,50 metreye düştüğü bu sebepten parselin cephesinin bulunduğu yoldan çekme mesafesinin 1 metre olarak uygulanması ile ilgili talebin, incelenmek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan İlçenin Osmaniye Mahallesi 118 ada 88 nolu parsel üzerine yapılması düşünülen Sultan Reşad Sitesine 10 metrelik İsmet Hilmi Balcı Sokaktan kot verilmesi ile alakalı Belediyemiz Encümenin 02.09.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile meclise sunulmuştur.

Meclisimizce 118 ada 88 nolu parsel üzerine yapılacak olan inşaatın kotunun Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olarak verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Eylül Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Eylül ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI