İDARE FAALİYET RAPORU 2015

FAALİYET RAPORU ŞABLONU

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B-  Zayıflıklar

 

EKLER:

1- BİRİMLERE AİT FAALİYET RAPORLARI:

REŞADİYE BELEDİYESİ  İDARE FAALİYET RAPORUNUN İÇİNDEKİLER

 

 

S.NO.      BÖLÜM ADI                                                                                                                                                                                                                                                                            

1-REŞADİYE BELEDİYESİ İDARE FAALİYET RAPORU                      

2-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                       

3-İNSAN KAY.VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                   

4-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                            

5- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                        

6- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                     

7- TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ                                           

8- ZABITA AMİRLİĞİ                                                      

9- İTFAİYE                                                                                                     

10-VETERİNER

11-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

12-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 

T.C.

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İDARE FAALİYET  RAPORU 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU:

 

Değerli meclis üyeleri,

Bir yılı daha geride bıraktık, Reşadiye halkına söz verdiğimiz gibi; Projelerimizi birer birer hayata geçirme aşamasına gelmiş bulunmaktayız.

Bu bağlamda, İlçemiz İçme Suyu Projesi, Kanalizasyon Projesi  tamamlanmış olup, Sıvı Atık Arıtma Projesinin tamamlanması ile birlikte  2016 yılında başlanacaktır.

Belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, Reşadiye  Halkına en kaliteli  hizmeti vermek , gelecek nesillerin önünü açarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek , halkımıza  çağdaş bir ilçede  yaşama imkanı sağlamak amacı ile şeffaf, açık, tutarlı, hesap verebilirlik anlayışı ile,  toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmış bir ilçe  oluşturmak, layık olduğu çağdaş hizmeti sunmak için mücadelemiz devam etmektedir.

Reşadiye İlçesi, 1906 yılında Kelkit Çayı kenarında  kurulmuş olup,   yaklaşık 1876.70 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Faaliyet raporu dönemindeki nüfusu  10136 olup, 8 mahalleden oluşmaktadır.

Belediye Hizmet binası, İtfaiye hizmet binası,  Belediyemiz bünyesinde; Kaplıca suyu özelliği ile romatizmal ve cilt hastalıklarının tedavisi yapılmakta olan, içersinde Televizyon, Telefon, Mutfak, Buzdolabı, Yatak Odası, Balkon ve Termal Banyo bulunan 10 adet Pansiyon; İçersinde Yatak Odası, Mutfak, WC li 8 adet bungalov; Kalorifer, televizyon,telefon, buzdolabı, WC li  Termal Banyo imkanlı   19 odalı Otel , 15 Adet  Lüx Apart Evler bulunan tesislerimiz ile halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalışmaktayız.

2015 yılında belediyemiz bütçesi 8.898.800,00.TL olarak belirlenmiştir.

2015 yılında belediyemiz gider bütçesi 6.788.898.76. TL  gerçekleşirken,

2015 yılında belediyemiz gelir bütçesi  7.260.808.13. TL  olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları başlıklar altında bu faaliyet raporu ile sizlere sunuyorum.

Yaptığımız Çalışmaların kararlaştırılmasında karar organı olarak emeği geçen siz meclis üyelerimiz ile hizmetlerin üretilmesinde emeği geçen bütün belediye personeline teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

Cemil KILIÇ

Belediye Başkanı

1-GENEL BİLGİLER: 

A-MİSYON ve VİZYON :

 

Stratejik plan  yapılmadığından, Misyon ve Vizyona  yer verilmemiştir.

 

B-YETKİ,GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a)İmar, su ve kanalizasyon,ulaşım gibi kentsel alt yapı;coğrafi ve kent bilgi sistemleri;çevre ve çevre sağlığı,temizlik ve katı atık;zabıta,itfaiye,acil yardım,kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik defin ve mezarlıklar;ağaçlandırma,park ve yeşil alanlar;konut;kültür ve sanat,turizm ve tanıtım,gençlik ve spor;sosyal hizmet ve yardım,nikah,meslek ve beceri kazandırma;ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

b)Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir,kültür ve tabiat varlıkları, ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğin de, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılamaları düzenler, yurt içi ve yut dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri vatandaşa en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerde sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev; sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

a)Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b)Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c)Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d)Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e)Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletme veya işlettirmek.

f)Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak işletmek ve işlettirmek.

g)Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h)Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tahsis etmek.

i)Borç almak, bağış kabul etmek.

j)Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k)Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

I)Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m)Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n)Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o)Gayri sıhhi işyerleri, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırmış petrol gazı (LPG)depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p)Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilmez.

 

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1- FİZİKSEL YAPI:

TOPLAM MİKTARI

 20 adet arsa 53.865.24 m2  dir
 

Oto Terminali (içersinde belediyemize ait 11 adet yazıhane bulunmaktadır)

5347.71 m2 arsa üzerinde 370 m2 bina mevcuttur.
 

Belediyemizin halen hizmet verdiği, Hizmet Binası

 

1177m2arsa üzerinde (İnşaat alanı 340m2)
 

Belediyemize ait İtfaiyenin hizmet verdiği  bina

4008.63 m2 (İnşaat alanı 365 m2)

 

 

2 adet Mezarlık

25.365.66m2 arsa

70m2 bina mevcuttur.

İçersinde 3 yıldızlı Termal Otel, 16 adet villa tipi apart ev, 10 adet motel, 8 adet bungalov, 19 odalı otel bulunan Kablıca Tesisleri, 15 Adet Lüx Apart Evler 29417,10 m2 arsa üzerinde toplam 8680 m2  inşaat mevcuttur
 

İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan 5 adet Park ve Meydan

23.469.44 m2 arsası 150 m2 bina vardır
 

3 adet Su deposu

1198.26m2 arsa (İnşaat alanı465m2)
 

1 adet çeşme

27.71 m2 arsa (İnşaat alanı15 m2)
13 adet İşyeri  :1150 m2

4 adet depo     :  500 m2

1233 m2 arsa (İnşaat alanı 1050 m2
 

BİLGİSAYAR,YAZICILAR ve FOTOKOPİLER

34 Bilgisayar

5 Dizüstü bilgisayar

1 çok fonk yazıcı

22 Yazıcı

2 Fotokopi

1 Tablet Bilgisayar

TELEFON 21 telefon
FAKS MAKİNESİ 1
KAMERA 41 Kamera

1 meydan kamerası

1 adet el kamerası

FOTOĞRAF MAKİNASI
 

 

ARAÇLAR

1 adet kepçe,

1 adet traktör,

3 adet pikap,

1 adet binek otosu,

4 ad. çöp kamyonu,

3 adet itfaiye,

1 adet et taşıma

1 ad.cenaze taş. ar.

1 ad. Cenaze yıkama aracı

1 adet kamyon

1 adet yol süpürme

1 adet fil (yaprak toplama)

1 adet otobüs

1 adet vidanjör

1 adet köpük püskürtme mak.

 

2-ÖRGÜT YAPISI:

REŞADİYE BELEDİYESİ

TEŞKİLAT ŞEMASI

 

3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

 

A- MEVZUATLARI İÇEREN BİLGİ KAYNAKLARI :

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

2886 SAYILI İHALE KANUNU

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

BELEDİYE HİZMETLERİNİ VE PERSONELLERİNİ  KAPSAYAN DİĞER MEVZUATLAR

 

B- TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

 

İNTERNET TABANLI BİLGİ KAYNAKLARI

CD/DVD KAYNAKLAR

WEB TABANLI KAYNAKLAR

ELEKTRONİK POSTA

E-MAİL

 

4-İNSAN KAYNAKLARI:

 

İNSAN KAYNAKLARI:

MEVCUT MEMUR KADROSU:  76 –   DOLU KADRO:30

BOŞ KADRO: 43

SÖZLEŞMELİ  :3

NORM KADRO DIŞI KULLANILAN KADRO                 :11

KADROLU  İŞÇİ  SAYISI                                                    : 38

 

İçişleri Bakanlığından alınan onay ile, 1 adet Mimar,  1 adet Tekniker tam zamanlı olarak, 1 adet Avukat kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmıştır.

İtfaiye Sorumlusu Dursun ŞAM emekliye ayrılmış, yerine Belediyemiz Şefi Burhan KUZEY İtfaiye Sorumlusu olarak, Tesisler Müdür V. Olarak Eğitmen Sedat ŞAHİN görevlendirilmiştir.

Plan ve Proje Müdürlüğü iptal edilerek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ihdas edilmiştir. Şehir Plancısı Kadrosu iptal edilerek, Ekonomist kadrosu ihdas edilmiştir.

2015 yılında İşkur ile Belediyemiz arasındaki protokol ile Toplum Yararına Çalışma Planı kapsamında 9 ay ve 6 ay çalıştırılmak üzere 80 adet işçi işe başlatılmıştır.

31.12.2015 tarihi itibari ile Belediyemizde 30 memur, 2 tam zamanlı, 1 kısmi zamanlı olmak üzere 3 sözleşmeli, 49 daimi işçi olmak üzere, 82 personel görev yapmaktadır.

 

 

İDARİ PERSONEL MEMUR ( DOLU-BOŞ) DURUMUNA GÖRE

SINIFI DOLU  BOŞ TOPLAM
G.İ.H. 21 32 55
T.H. 9 4 13
S.H. 2 2 4
Y.H. 3 3
A.H. 1 1
TOPLAM 33 43 76

 

İDARİ PERSONEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( DOLU-BOŞ) DURUMUNA GÖRE

STATÜSÜ SINIFI  ÜNVANI KAD.DER SAYISI/DURUMU

KAD.KARŞILIĞI           ( DOLU)

TOPLAM
5393 SY.KANUNUN 49.MD. 1 YILLIK kısmi zamanlı  

A.H.

 

AVUKAT

 

4

 

1

 

1

 

5393 SY. KANUNUN 49.MD.TAM ZAMANLI

 

TH

 

Bilgisayar

Teknikeri

Mimar

 

 

9

7

 

 

1

1

 

1

 

1

 

TOPLAM

 

3

 

İŞYERİ ADI KADROLU  İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI ESKİ HÜKÜM İŞÇİ ÖZÜRLÜ İŞÇİ SAYISI TOPLAM
DOLU BOŞ
REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 49 1 49

 

 

5-SUNULAN HİZMETLER:

İlçemiz içersinde bulunan yol ve yaya kaldırımlarının bozulan yerlerin tamir işleri sürekli olarak takip edilmiştir.

İlçemiz kanalizasyon şebekesinde meydana gelen arızalara Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak alınan Vidanjöre kombine kanal açma ekipmanı yaptırılmış, tıkanan kanalizasyona bu araçla kısa sürede müdahale yapılarak sorun giderilmiştir. Kanalizasyonu olmayan ve eskiyen kısımlara zaman zaman tadilat ve onarım yapılmıştır.

Şehrimizin altyapısının eski olması nedeni ile kanalizasyon, içme suyu şebekelerinin yenilenmesi, yağmur suyu şebekesinin projeleri yaptırılmış olup, İller Bankası tarafından onaylanmıştır.  Projelerin gerçekleşmesi için SUKAP kapsamında %50 hibe sağlanması amacı ile gerekli girişimler yapılmış,  2016 -2017 yıllarında yapılacaktır. Atık Su Arıtma Tesisi için yer temin edilmesi için gerekli çalışmalara başlanmış, yer temininden sonra proje hazırlatılacaktır.

ÇEDAŞ ile görüşmeler yapılmış, ilçemiz havai hatlarının 4000 mt kısmı yeraltına alınmıştır.

İlçemize Doğalgaz verilmesi için yapılan girişimler neticesinde; bağlantı bedelleri vatandaşlarımızca yatırılmıştır. BOTAŞ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına müracaat yapılmıştır. 2016 yılında proje çalışmaları, 2017 ve 2018 yılında ilçemize doğalgazın verileceği yetkililerce sözlü olarak beyan edilmiştir.

Toki Konutları gelmesi için gerekli başvuru yapılmış, yazışmalar devam etmektedir.

İller Bankası kanalı ile 1 adet 5.000.m2 alanlı çocuk parkı yaptırılmış, hizmete açılmıştır.

Orman Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak,  İlçemizin Kolcağız mevkiine 1 adet Kent Parkı Ormanı yapımına başlanmış, 2016 yılında hizmete sunulacaktır.

İlçemiz Konak köyü sınırları içersinde bulunan Demircili Köyü tarafından kullanılan Kaynar Pınar su kaynağından, ilçemizin içme suyu temini için,  Demircili Köyü ile anlaşma yapılarak, 25 lt suyun ilçemize getirilmesi amacı ile su tahsis talepleri DSİ’ne müracaat edilmiştir. Söz konusu kaynaktan suyun ilçemize 2017 yılında getirilmesi planlanmaktadır.

Akıncı HES’in müteahhid firması ile görüşmeler yapılarak, Kelkit çayı kenarında bulunan alana park ve rekreasyon alanı olarak düzenleme yaptırılacaktır.

2015 yılında 2 aceze vatandaşımız  su indirimi hakkından yararlandırılmıştır.

              Belediyemize 1602 adet evrak gelmiş, Belediyemizce 1989 adet evrak gönderilmiştir.

              Belediyemize 839 adet dilekçe ile başvuru yapılmıştır.

Belediyemiz Meclisi 11 defa olağan 3 defa olağanüstü toplanarak,  142 adet karar almıştır.

Belediyemiz Encümeni  haftada 2 gün toplanarak 93 adet karar almıştır.

Belediyemiz Evlendirme Memurluğunda 106 adet evlendirme yapılarak, Nüfus Müdürlüğüne tescil işlemi yapılmıştır.

Kaplıca Tesis İşletme İzni (Ruhsat) alınmıştır.

Belediyemiz Kablıca tesislerinde bulunan sıra banyoların deforme olan mermerleri yenilenmiş,  tesisin güvenliği için kullanılan 5 adet HD kameralara ek olarak 4 tane kamera alınmıştır. Apartevlerin komple televizyonları yenilenmiş, banyo küvetleri yeniden yapılmıştır. Sıra Banyolara Güneş enerji sistemi yapılmıştır.   Tesislerimizin gece aydınlatma sistemi yenilenmiştir. Otelin müşteri bekleme salonuna tadilat yapılmış çatı izalasyonu yapılarak çatı olukları komple yenilenmiştir. Oteldeki çift kişilik yataklara ilaveten tek kişilik yataklar eklenerek otelin kapasitesi artırılmıştır.

2015 yılında şehit ve gazi ailelerine %50 indirimli banyo hizmeti verilmiş, 3803 adet müşteri kaplıca tesislerimizde konaklamış, 5800 kişi banyo hizmetinden yararlanmıştır.

Kablıca suyunun debisinin düşük olması nedeni ile İl Özel İdaresine sondaj için müracaat edilmiş olumlu cevap alınmıştır.

İlçemizde yeni açılan 23 adet işyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  verilmiştir.

İlçemizin çeşitli mahalle ve köylerinde meydana  gelen 3 adet  adet bina, 1 adet araç yangınına, 1 adet trafik kazasına müdahale edilmiştir.

Mevcut itfaiye binasına bakım onarım yapılmıştır.

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;   27 adet yapı ruhsatı,  12 adet yapı kullanma izni, 15 adet kısmi imar değişikliği, 15 adet ifraz-tevhit ve yola terk işlemi yapılmıştır.

Reşadiye Belediyesi mücavir alanında imar planı içersinde bulunan imar planına esas Mikro Bölgeleme Etüdü yapılan yaklaşık 130 ha revizyon imar planı ve toplu konut alanı olarak belirlenen 239 ada 54, 56, 57, 58, 77 ve 78 nolu parselleri kapsayan ilave revizyon planı ihale edilmiş, 2016 yılında tamamlanacaktır.

2015 yılında büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan nakli yapılmış olup, 28.375.00 Tl gelir elde edilmiştir. Halk sağlığı alanında yaz boyu haşere mücadelesi yapılmış 200 litre haşere ilacı kullanılmıştır. 20 adet sokak köpeği tedavi  yapılmıştır.

Belediyemize ait WEB sitesi yenilenmiş, ilçemizle alakalı bilgiler sürekli olarak sitemizde yayınlanmıştır.

Belediyemiz Emlak Servisince; 2015  yılı Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk miktarı 357.190.99.TL, Tahsilat Miktarı; 220.723.06.TL

2015 yılında 110 adet su abonesi verilmiş, su ve çeşitli gelirler tahakkuku 1.502.086.01 TL olup, tahsil edilen 1.355.922.50 TL dir. 2015 yılında toplam 435.783 m3 ilçemiz hane halkına Resmi Kurum ve Kuruluşlarına, işyerlerine su verilmiştir.  Belediyemizce İlçemizdeki Acizelere, Gazi ve Şehit ailelerine yapılan indirim uygulaması dolayısıyla 20.850 m3 su muaf tutulmuştur.

6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ:

Reşadiye Belediyesi yönetimi; Belediye Başkanının Başkanlığında yürütülmektedir. Belediye Başkanının bazı yetki ve görevleri, Birim Müdürleri tarafından yürütülmektedir.   Belediye Başkanı tüm birimlerin harcama yetkilisidir.

 

II-AMAÇ VE HEDEFLER:

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ.

 

Reşadiye Belediyesinin amacı; doğası, kültürü ve kaplıcaları ile bir turizm cenneti olan İlçemizi ter türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerle ülkemize ve dünyaya tanıtmaktır. Bunun için;

 

Hedeflerimiz;

 

1-Belediye hepimizin anlayışı içersinde, ortak Reşadiyelilik ve ortak akılla yönetmek.

 

2-Halkımızın beklentilerinin karşılanması ve süreklilik arz etmesi için hizmette kalitelilik ve süreklilik,

 

3-İlçemizin sahip olduğu tarihi ve doğal mirasa sahip çıkmak,

 

4-Sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçeye sahip olmak için çevreye ve doğaya önem vermek,

 

5-Belediyemiz kaplıcalarını Türkiye’ye ve Dünya ülkelerine tanıtmak, İlçemizi yörenin turizm cenneti yapmak,

 

6-İlçe Halkının memnuniyetini artırmak.

 

B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.

1-TEMEL POLİTİKAMIZ.

İlçemizin sorunlarının ilçe halkının da katılımı ile çözüme ulaştırılması, Ortak Reşadiyelilik bilincini oluşturup, ortak akılla hareket edeceğimiz katılımcı bir yönetim bilinci.

 

2-ÖNCELİKLERİMİZ

Halkımızın istek ve şikayetlerine en kısa sürede çözüm üreterek, önerilerini dikkate almak halkımızın daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak.

Yaşam kalitesi yüksek, gelişmeye açık, katılımcı yönetim anlayışını yaratmak,

Reşadiye’mizin geleceği için daha modern, daha rahat ve huzurlu yaşanabilir bir şehir en büyük önceliğimiz, bunun gayreti ile çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak, her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan, halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmektir.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

A-MALİ BİLGİLER.

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:

Bütçe Faaliyet Sonuçları

2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.

 

Açıklama

Geçen Yılda Devre-den Öde-nek Bütçe İle  Verilen Ödenek      Aktarmayla Net Bütçe ödeneği Toplamı                    Bütçe Gideri Toplamı  İptal   Edilen Ödenek                                               Sonraki

Yıla                        Devre-

den                           Ödenek

eklenen düşülen
                                      ÖZEL KALEM  

1.122.610,00

 

183.100,00

 

133.200,00

 

1.172.510,00

 

728.075,47

 

444.434,53

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

125.400,00

 

13.800,00

 

7.200,00

 

132.000,00

 

87.203,06

 

 

44.796,94

                                    MUHAREBE VE ELEKTRONİK DAİRESİ  

174.700,00

 

2.800,00

 

2.800,00

 

174.700,00

 

133.781,65

 

40.918,35

 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ  

59.300,00

 

59.300,00

 

15.154,53

 

44.145,47

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

220.700,00

 

1.400,00

 

1.400,00

 

220.700,00

 

168.025,79

 

52.674,21

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  

1.326.343,00

 

89.250,00

 

681.550,00

 

734.043,00

 

546.441,69

 

187.601,31

      İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ  

637.356,00

 

54.700,00

 

48.600,00

 

643.456,00

 

522.642,80

 

120.813,20

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  

278.115,00

 

74.400,00

 

33.100,00

 

319.415,00

 

302.256,53

 

17.158,47

   TEMİZLİKVE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ  

1.037.130,00

 

366.500,00

 

128.600,00

 

1.275.030,00

 

1.270.193,39

 

4.836,61

      SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ  

56.020,00

 

56.020,00

 

5.791,05

 

50.228,95

         İMAR MÜDÜRLÜĞÜ  

360.970,00

 

10.750,00

 

10.750,00

 

360.970,00

 

272.969,42

 

88.000,58

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

823.180,00

 

269.100,00

 

37.500,00

 

1.054.780,00

 

1.032.019,43

 

22.760,57

      ŞEHİR İÇİ ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ  

465.870,00

 

 

 

 

 

465.870,00

 

18,585,00

 

447.285,00

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ  

698.200,00

 

173.000,00

 

173.000,00

 

698.200,00

 

664.884,07

 

33.315,93

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ  

247.336,00

 

15.100,00

 

15.000,00

 

247.436,00

 

16.876,73

 

230.559,27

                                    MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ  

273.571,00

 

40.850,00

 

40.850,00

 

273.571,00

 

232.957,25

 

40.613,75

                                           MEZARLIKLAR VE DEFİN İŞLERİ  

65.940,00

 

 

 

65.940,00

 

20.459,61

 

45.480,39

                                 JEOTERMEL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  

926.059,00

 

220.550,00

 

201.750,00

 

944.859,00

 

750.581,29

 

194.277,71

 

GENEL TOPLAM

 

8.898.800,00

 

1.515.300,00

 

1.515.300,00

 

8.898.800,00

 

6.788.898,76

 

2.109.901,24

2015 MİZAN

01.01.2015-31.12.2015 Tarihleri arası
Kurum Adı:REŞADİYE BELEDİYESİ YILI:2015
AYI:
Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı
TL

 

TL

 

TL

 

TL

 

102 BANKA HESABI 8.338.870,25 8.338.870,25 0 0
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI  

7.194.409,95

 

7.194.409,95

 

0

 

0

120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI  

666.828,05

 

666.828,05

 

0

 

0

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ  ALACAKLAR HESABI  

644.235,71

 

644.235,71

 

0

 

0

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  

2.625,00

 

2.625,00

 

0

 

0

150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI  

522.826,59

 

522.826,59

 

0

 

0

160 İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI  

33.700,00

 

33.700,00

 

0

 

0

162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI  

29.078,92

 

29.078,92

 

0

 

0

190 DEVREDEN KATMA DEĞER  HESABI  

28.718.437,82

 

28.718.437,82

 

0

 

0

191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER HESABI  

351.504,50

 

351.504,50

 

0

 

0

241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YARDIM HESABI  

365,10

 

365,10

 

0

 

0

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI        5.181.357,00        5.181.357,00  0 0
251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI  

150.000,00

 

150.000,00

 0 0
252 BİNALAR HESABI  

5.473.583,00

 

5.473.583,00

 

0

 

0

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR  HESABI  

444.634,99

 

444.634,99

 0 0
254 TAŞITLAR HESABI          797.596,63          797.596,63  0 0
255 DEMİRBAŞLAR HESABI  

876.984,77

 

876.984,77

 

0

 

0

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)  

1.667.159,96

 

1.667.159,96

 

0

 

0

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

 

 

158.601,33

 

158.601,33

 

0

 

0

260 HAKLAR HESABI             2.288,14             2.288,14 0  0
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  HESABI (-)  

2.745,14

 

2.745,14

0  0
300 BANKA KREDİLERİ HESABI  

292.721,95

 

292.721,95

 

0

 0
320 BÜTÇE EMANETLERİ  HESABI         712.694,20         712.694,20 0  0
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR  HESABI  

193.958,36

 

193.958,36

 

0

 

0

333 EMANETLER HESABI  

695.685,30

 

695.685,30

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  

503.606,66

 

503.606,66

 

0

 

0

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER  

1.747.727,10

 

1.747.727,10

0  0
362 FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ  

300.463,69

 

300.463,69

0  0
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT. HESABI    1.746.853,75

 

   1.746.853,75

 

 

0

 

0

391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ  HESABI       46.759,49       46.759,49 0 0
400 BANKA KREDİLERİ HESABI 1.187.215,02 1.187.215,02  0 0
500 NET DEĞER HESABI 18.867.251,08 18.867.251,08 0 0
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇ. HESABI    3.745.180,50    3.745.180,50  

0

 

0

580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI

 

          8.489,26           8.489,26 0  0
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI      882.436,83      882.436,83 0 0
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI          4.244,63          4.244,63 0 0
600 GELİRLER  HESABI    7.988.675,75    7.988.675,75 0  0
630 GİDERLER HESABI    7.104.591,98    7.104.591,98  0 0
690 FAALİYET SONUÇLARI HESABI  

7.987.028,81

 

7.987.028,81

 0 0
800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI    7.261.852,97    7.261.852,97  

0

 

0

805 GELİR YANSITMA HESABI   7.261.852,97   7.261.852,97  

0

 

0

810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI  

1.044,84

 

1.044,84

 

0

 

0

830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI   6.852.058,41   6.852.058,41 0  0
835 GİDER YANSITMA HESABI   6.852.058,42   6.852.058,42  0 0
895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI  

14.113.911,37

 

14.113.911,37

900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI  

10.414.100,01

 

10.414.100,01

901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 14.039.301,24 14.039.301,24  0  0
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 6.788.898,77 6.788.898,77  0  0
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI    232.322,00    232.322,00  0  0
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI     232.322,00     232.322,00  0  0
TOPLAM 189.323.140,21 189.323.140,21  0  0

 

 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)

Düzeyi Kodu Açıklama Tarih aralığı
 Kurumsal        Kod I 46 Belediye ve Bağlı İdareler
II 45 Tokat İli
III 14 Reşadiye
IV Tüm Birimlerin Toplamı
Kodu Açıklama 2015 Yılı    Harcama Toplamı
01 PERSONEL GİDERLERİ 3.788.280,00
  1 MEMURLAR 1.306.740,00
  2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 62.660,00
  3 İŞÇİLER 2.280.370,00
  4 GEÇİCİ PERSONEL                 44.510,00
  5 DİĞER PERSONEL 94.000,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 582.069,00
  1 MEMURLAR 205.500,00
  2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL                  3.400,00
  3 İŞÇİLER 369.169,00
  4 GEÇİCİ PERSONEL                   4.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.576.248,00
  1 ÜRETİME YÖNELİKMAL VE MALZEME

ALIMLARI

 

5.360,00

  2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI  

1.144.161,00

  3 YOLLUKLAR 30.710,00
  4 GÖREV GİDERLERİ 139.280,00
  5 HİZMET ALIMLARI 340.290,00
  6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 90.000,00
  7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ  

480.976,00

  8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ  

338.450,00

  9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ                   7.021,00
04 FAİZ GİDERLERİ 100.000,00
2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 100.000,00
05 CARİ TRANSFERLER 325.930,00
  1 GÖREV ZARARLARI 164.500,00
  2 HAZİNE YARDIMLARI 25.000,00
  3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER  

31.820,00

  4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER                 24.610,00
  7 DİĞER İDARELERE TRANSFERLER ——
  8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 80.000,00
06   SERMAYE GİDERLERİ 896.610,00
  1 MAMUL MAL ALIMLARI 250.820,00
  2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 6.510,00
  3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 22.470,00
  4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA 2.420,00
  5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 358.870,00
  6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ               206.310,00
  7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                 49.210,00
  9 DİĞER SERMAYE  GİDERLERİ               ——
07 SERMAYE TRANSFERLERİ               56.600,00                   
  1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ               56.600,00
09 YEDEK ÖDENEKLER               573.063,00
  1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ                 56.500,00
  6 YEDEK ÖDENEK               516.563,00
                                                                                                        TOPLAM      8.898.800,00

 

 

 

01 VERGİ GELİRLERİ                                        :      473.363,09.-

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ    :   1.779.505,86.-

04 ALINAN BAĞIŞ VE YAR. İLE ÖZEL GEL. :     ———

05 DİĞER GELİRLER                                          :   5.008.984,02.-

06 SERMAYE GELİRLERİ                                 :        ————–

7.261.852,97

 

Belediyemizin 2015 yılı sonu itibari ile;

S.S.K.+Emekli San.     : 2.909.652,96.-

İşçi Sendikaları            :    176.766.32.-

ÇEDAŞ                        :    356.128,89.-

Maliye                                269.942,84.-

Oka (Orta Ka.Ka.Aj.)  :       41.175,02.-

İller Bankası Kredi     :    1.773.442,92.-

Belediye Birlikleri      :       253.291,61.-

Piyasa Borcu              :      189.323.14.-

Cenaze Aracı Alımı     :          8.326,16.-

             TOPLAM                     : 5.978.049,86 Tl borcu bulunmaktadır.

 

 

3-MALİ DENETİM SONUÇLARI:

5393 sayılı  Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediye Meclisince oluşturulan, Denetim Komisyonu tarafından  2015 Bütçesinin denetimi yapılmıştır.

B-PERFORMANS BİLGİLERİ.

1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ.

 

a-İçme Suyu, Atık Su, Kanalizasyon Arıtma, Çöp Toplama tesisi yapımı,

b-İtfaiye Binası yapımı ve ekipmanlarının alınması,

c-Kelkit Çayı etrafının düzenlenmesi,

d-Kent Ormanı yapılması,

e-Kapalı Pazar alanı yapılması,

f-Hayvan Pazarı ve Mezbahane yapılması,

g-Belediye Toplu Konutları yapılması,

ğ-Kaplıca Evleri yapılması,

h-Kapalı otopark ve iş merkezi yapılması,

ı-Yaya yolu bulunan 2. köprü yapılması,

i-Öğretmenevi ve Kültür Sarayı yapılması,

j-Yüksekokul ve yükseköğrenim kız ve öğrenci yurtları yapımı,

k-Huzurevi yapılması,

l-Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılması,

m-Doğalgaz

n-Reşadiye Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 200 Kişilik kız ve erkek ögrenci yurdu yapılması,

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

A-ÜSTÜNLÜKLER:

1-Hizmet binalarının nitelikli olması

2-Termal kaynakların kullanımında bilgi ve tecrübe birikiminin olması

3-Güçlü bir bilgisayar sistemi

4-Bilinçli harcama yapısı

5-Çalışanların ücretlerini ödeyebilmesi

6-İşçi sayısı

7-Nitelikli ve Dürüst personeli

8-Belediyenin itibarının yüksek olması

9-Güvenilir olması

10-Deneyimli müdürler

B) ZAYIF YÖNLER

 

1-Yabancı dil bilen personelin olmaması

2-Deprem, sel vb. doğal afetlere hazır olmama

3-Personel harcamalarının bütçedeki oranının yüksek olması

4-Belediye gelirlerinin istenilen düzeyde olmamasına karşın belediyeden beklentilerin fazla olması.

 

C-DEĞERLENDİRME

Kurumumuz üstünlüklerinin kazandırdığı tüm yeteneklerle zayıf noktalarını kapatarak, ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.

 

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

1-Hazine yardımlarının arttırılması,

2-Proje karşılığı yapılan Bakanlık yardım miktarlarının arttırılması,

3-Belediyenin faydalanacağı gelir kaynaklarının çoğaltılması,

 

CEMİL KILIÇ

BELEDİYE BAŞKANI

 

ÜST YÖNETİCİNİN

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

 

Üst yönetici  olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara  dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

28.03.2016

Cemil KILIÇ

Belediye Başkanı

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak;

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

 

İdaremizin 2015 yılı Faaliyet Raporunun Mali bilgiler bölümünde  yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

 

28.03.2016

 

Hakan ÖZTÜRK

Mali Hizmetler Müdür V.

 

2015 YILI YAZI İŞLERİNE AİT FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER :

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

          5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve en son çıkan Evlendirme Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve belediyelerle alakalı çıkan kanun, yönetmelik ve genelgelere göre iş ve işlem yapmak, Meclis ve Encümen Toplantılarını organize etmek, toplantılarda alınan kararların ilgili birimlere dağıtımını gerçekleştirmek,

C-İdareye İlişkin Bilgiler:

               1-Fiziksel Yapı :

              2-Örgüt Yapısı : Yazı İşlerine bağlı olarak 2015 yılında ;

– Yazı İşleri

– Evlendirme Memurluğu

– İlan Bürosu bölümleri yer almaktadır.

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

2 adet Bilgisayar, 1 adet Yazıcı, 1 adet Fotokopi makinesi, İnternet, İlan Cihazları

4-İnsan Kaynakları :

1 Yazı İşleri Müdürü

Kadrolu işçi statüsünde görev yapan 2 personel bulunmaktadır.

Yazı İşleri Müdürlüğünde  görev yapan personeller önceki yıllarda göreve başlamış olup, 2015 yılının Ekim ayında birimimizde 3 adet işkur elemanı çalışmaya başlamıştır.

   5-Sunulan Hizmetler:

                   5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve en son çıkan Evlendirme Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve belediyelerle alakalı çıkan kanun, yönetmelik ve genelgelere göre iş ve işlem yapmak.

Yazı İşleri  :

                     Belediye Meclis toplantılarının 5393 Sayılı Belediye Yasasında ve 09/10/2005 tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde öngörülen şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri yürütür. Belediye Meclis gündemini, kararlarını yasaya uygun şekilde düzenlemek, imzalatmak, onaylatmak, deftere işlemek ve uygulamaya geçirilmek üzere ilgili birimlere dağıtımını yapmak,              Belediye Encümen toplantılarının Yasaya uygun olarak gerçekleştirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yürütür. Belediye Encümen gündemini hazırlamak, kararlarını yazmak, deftere işlemek ve uygulamaya geçirilmek üzere ilgili birimlere dağıtımını yapmak.

Gelen resmi evrak ve dilekçeleri kayda almak, işleme konmak üzere ilgili birimlere dağıtımını yapmak. Verilen cevapları ve gönderilen resmi yazıları kayda almak, zimmetle veya postayla gideceği yere ulaşmasını sağlamak.

Kurum dışı yazışmaların kayıtlarını tutmak.

Evlendirme Memurluğu :

Evlendirme memurluğuna evlenmek üzere başvuranları kabul etmek. Gerekli evrakların eksiksiz ve hatasız, Evlenme Yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak, evlenme beyannamesini doldurmak, evlenme kütüğüne işlemek, nikah akdini gerçekleştirmek ve nüfus kayıtlarına evliliğin işlenmesi için mernis bildirimini hazırlayarak Nüfus Müdürlüğüne iletmek.

İlan Bürosu            :

Resmi Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen  anons metinlerini; Belediyemiz hoparlör sisteminden anons etmek veya ilan panosuna asmak sureti ile ilçe halkımıza duyurmak.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan Yazı İşleri Müdürlüğü birimi örgütlenme yapısına uygun olarak yönetilmekte olup, alt birim çalışanları kendilerine verilen görevlerle Yazı İşleri Müdürüne, Yazı İşleri Müdürü’de Belediye Başkanına karşı sorumludur.

D-Diğer Hususlar:

II- AMAÇ VE HEDEFLER :

        A-İdarenin Amaç ve Hedefleri :Müdürlüğümüzün amacı iş ve işlemlerini yasal mevzuat ve kanunlar çerçevesinde programlı ve disiplinli çalışmalarla yürütmek, halkımıza en iyi şekilde hizmet vermektir.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler: İlçe halkına en iyi, en güzel, zamanında ve hızlı hizmet vermektir.

         C-Diğer Hususlar:

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER :

         A-Mali Bilgiler

             1-Bütçe Uygulama Sonuçları:

  2015 yılında Yazı İşleri Müdürlüğüne bütçe ile verilen ödenekler;

 1. Personel Giderleri : 178.590,00 TL.

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alım Giderleri     : 34.510,00 TL.

05.01 Görev Zararları                                                                  : 1.500,00 TL

06.01 Mamul Mal Alımları                                                        : 6.100,00 TL

Olmak üzere Toplam                                                                    : 2.270.700,00 TL.

Aktarma ile Eklenen

05.Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri                       : 1.400,00 .TL.

Aktarma ile Düşülen

05.Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri                       : 1.400,00 .TL.

2015 yılı sonu kullanılabilir toplam ödenek                          : 220.700,00 TL.

– Yazı İşleri Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin 2015 yılı harcamaları;

 1. Personel Giderleri : 153.950,16 TL.

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alım Giderleri     :   14.055,63 TL.

06.01 Mamul Mal Alımları                                                         :  20,00 TL

TOPLAM                                                                                       :  168.025,79 TL’dir.

2015 yılı sonu itibari ile iptal edilen  ödenek                          :  52.674,21 TL

                 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar  :

3-Mali Denetim Sonuçları:

                5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden kurulan Denetim Komisyonu tarafından Belediye bütçesi içersinde birimimizin bütçesi de denetlenmektedir.

                4-Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri :

              1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

                 Yazı İşleri   :

– Gelen Evrak Sayısı :  1602

– Giden Evrak Sayısı  : 1989

– Dilekçe Sayısı    : 839

– Cevap Verilen Dilekçe Sayısı : 87 adet evraka 2015 yılında kayıt numarası verilmiştir.

– Meclis Kararı Sayısı : 142

– Encümen Kararı Sayısı : 93 adet karar 2015 yılında yazılmıştır.

Evlendirme Memurluğu :

– Evlenme akdi sayısı : 106

     

 

 

         İlan Bürosu            :

Kurum ve Kuruluşlardan gelen ilan       : 127

Vatandaşlardan gelen ilan                         : 77

Tutanak Tutularak Cevap Verilen İlan   : 177

            2-Performans Sonuçları Tablosu

            3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

            4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi:

           5-Diğer Hususlar: : 2016 yılında Belediyemize Elektronik Belge Yönetim sistemi alınması planlanmaktadır.

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ :

A-Üstünlükler:  İnternet bağlantısı sayesinde Resmi Gazete, Belediyemizi ilgilendiren Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler takip edilerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir.

B-Zayıflıklar:EBYS hakkında yeterli donanımın olmaması

C-Değerlendirme :  Mevcut  personelin  uzun  yıllardan  beri  aynı  birimde çalışıyor olması nedeni ile zayıflıklar giderilmeye çalışılmıştır.

 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER :

Uygulamalarda yaşanan sıkıntıların çözümü ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerden dolayı ortaya çıkan yorum farklılığının giderilmesi için eğitim alınmasının yararlı olunacağı düşünülmektedir. 29.02.2016

 

 

Ayşe BAYHAN

Yazı İşleri Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir. Tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için harcama birimimize tahsis edilmiş  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  29.02.2016

 

 

Ayşe BAYHAN

Yazı İşleri Müdürü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Harcama Yetkilisi

 

2015 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BİRİM FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER :

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Mevcut yasalar doğrultusunda Belediyede çalışan bütün personelin atama, özlük, sicil, disiplin, intibak, sosyal hakları, emeklilik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,                        İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve 22 Şubat 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik esasları çerçevesinde Reşadiye Belediye Meclisinin 03.05.2007 tarih ve 34 sayılı kararı ile kurulmuş idari yürütme organıdır.

C-İdareye İlişkin Bilgiler:

               1-Fiziksel Yapı :….

               2-Örgüt Yapısı: …..

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde kullanılan 2 adet Bilgisayar ile hizmetlerin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.

4-İnsan Kaynakları : İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürü ve 1 personel  tarafından bu servisin iş ve işlemleri sürdürülmektedir.

   5-Sunulan Hizmetler:

Memur Personel:

 1. a) Mevcut birimlerde görevlendirilmek üzere memur personel için yapılacak işlemlerin 657 sayılı DMK gereği sınav ile memur alınması, adaylık sürelerinin programlanması, asaletlerinin tasdik edilmesi, her personel için özlük ve sicil dosyalarının tutulması, görev dağılımlarının yapılması, emekli sandığı ile ilişkilendirilerek emekli sicil numarasının alınması,
 2. b) Memur personelin her yıl kademe ilerlemesi ve 3 yılda bir derece terfilerinin yapılması, kadro derecesi yönünden mağduriyeti olanların kadro değişiklik tekliflerinin yapılması,
 3. c) Bir üst öğrenimi bitirenlerin intibaklarının yapılması,
 4. d) Memur personelin 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince 6 ayda bir, yılda 2 defa performansının ölçülmesi sonucu Belediye Kanununun 49.maddesinde belirlenen oranlar çerçevesinde tespit edilen personel listesini ödüllendirilmesi için Belediye Başkanının onayına sunmak,
 5. e) Memur personelin günlük devam-devamsızlığını takip etmek, senelik izin onaylarının alınmasını sağlamak, mazeret izinleri, ücretsiz izin, sağlık raporlarının sağlık iznine çevrilmesi için gerekli onayı almak, yurt dışına çıkacak personelin izinleri için Valilikle gerekli yazışmaları yapmak,
 6. f) Emeklilik talebinde bulunan personelin emeklilik işlemlerini yapmak ve dosyalarını emekli sandığı genel müdürlüğüne göndermek,
 7. g) Memur personelin pasaport işlemleri için gerekli yazışmaları yapmak.
 8. h) 657 sayılı DMK’un 86. maddesi gereğince belirlenen kurum içi ve kurum dışı görevlere personelin görevlendirilmesi iş ve işlemlerini yapmak,

İşçi Personel   :

 1. a) 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi personelin belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere işe alınması için gerekli işlemleri yürütmek, daimi kadroya alınması için gerekli vizelerin alınarak İş Kur’a talepte bulunmak,
 2. b) Yeni işe başlatılan ve işten ayrılan işçiler için yasal süresi içinde Çalışma Bakanlığına bildirilir ve işçilerin özlük dosyaları oluşturulur,
 3. c) İş Kanunu ve TİS gereği bütün işçilerin senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının işlenmesi ve takip edilmesini sağlamak,
 4. d) Tüm işçi personelin sosyal haklarını düzenleyen taraf sendika ile işveren adına 2 yılda bir toplu iş sözleşme görüşmelerini yapmak, 2821 ve 2822 sayılı Kanunların öngördüğü evrakları tamamlayarak sonucunu Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek,
 5. e) İşçi Disiplin Kurulu, Hasar Tespit Komisyonu ve Her iş yeri için iş sağlığı ve iş güvenliği kurulunu oluşturmak için Başkanlık onayı almak,
 6. f) Emekliliği dolan işçi personelin Sigorta Kanunu gereği talepleri üzerine emeklilik işlemlerini yürütmek, dosyalarını kapatmak,
 7. g) 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince iş akdi feshedilen işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi ve her işçi için işten ayrılma bildirgesinin doldurularak İş Kur Şube Müdürlüğüne bildirmek, yürütmek,

Sözleşmeli Personel   :

            5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin bütün iş ve işlemlerini yürütmek,

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Günlük kontrol yapılmaktadır.

D-Diğer Hususlar:

II- AMAÇ VE HEDEFLER :

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri: Müdürlüğümüzün amacı iş ve işlemlerini yasal mevzuat ve kanunlar çerçevesinde programlı ve disiplinli çalışmalarla yürütmek, halkımıza en iyi şekilde hizmet vermektir.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler:

         C-Diğer Hususlar:

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER :

         A-Mali Bilgiler

             1-Bütçe Uygulama Sonuçları:

                   2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar  :

-2015 yılında İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğüne bütçe ile verilen ödenekler;

 1. Personel Giderleri : 117.200,00 TL.
 2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 8.200,00 TL.

Olmak üzere toplam  : 125.400,00 TL.

Aktarma ile eklenen

05.Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri : 13.800,00 TL

Aktarla ile düşülen

05.Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri : 7.200,00 TL

2015 Yılı sonu kullanılabilir toplam ödenek : 125.400,00 TL

-İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin 2015 yılı harcamaları;

01.Personel Giderleri : 87.030,16 TL

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 172,90 TL

TOPLAM  : 87.203,06 TL dir.

2015 yılı sonu itibariyle iptal edilen ödenek                                        : 44.796,94 TL.dir.

3-Mali Denetim Sonuçları:

                4-Diğer Hususlar :

B-Performans Bilgileri :

              1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

İçişleri Bakanlığından alınan onay ile 1 adet Mimar kadrosuna sözleşmeli personel alımı yapılmıştır. Ayrıca; 1 adet kısmi zamanlı Avukat ve 1 adet Tekniker çalıştırılmıştır. Toplam olarak 2015 yılında 3 adet sözleşmeli personel çalıştırılmıştır.

Belediyemiz de Tahsildar kadrosunda olup, İtfaiye Sorumlusu olarak görev yapan Dursun ŞAM, 17.08.2015 tarihinde kendi isteğiyle emekliye sevk edilmiştir.

Belediyemizde Şef olarak görev yapan Burhan KUZEY, 18.08.2015 tarihinde İtfaiye Sorumlusu olarak görevlendirilmiştir.

Tesisler Müdürlüğünü vekaleten yürütmek üzere 21.08.2015 tarihinde Eğitmen Sedat ŞAHİN görevlendirilmiştir.

Belediyemiz Meclisinin 03.09.2015 tarihli karar ile Plan ve Proje Müdürlüğü iptal edilerek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ihdas edilmiştir.

Belediyemiz Meclisinin 03.12.2015 tarihli kararı ile Teknik hizmetler sınıfında yer alan Şehir Plancısı kadrosu iptal edilerek, Ekonomist kadrosu ihdas edilmiştir.

2015 yılı içerisinde İşkur ile Belediyemiz arasındaki protokol ile TYP kapsamında yapılan sözleşme ile 8 ay ( sekiz ) ve 6 ( altı ) ay çalıştırılmak üzere 80 adet işçi işe başlatılmış olup, bütün işlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personellerin terfi aylarına göre kıdem, terfileri ve hizmet birleştirmeleri yapılmıştır.

31.12.2015 tarihi itibari ile 30 adet Memur 3 Sözleşmeli 49 adet Daimi İşçi olmak üzere toplamda 82 kişi görev yapmaktadır.

 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ :

A-Üstünlükler: Resmi Gazete, Belediyemizi ilgilendiren Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler takip edilerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir.

B-Zayıflıklar:

C-Değerlendirme: Yeterli personel bulunması halinde daha verimli olunacağı düşünülmektedir.

             V- ÖNERİ VE TEDBİRLER :

Uygulamalarda yaşanan sıkıntıların çözümü ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerden dolayı ortaya çıkan yorum farklılığının giderilmesi için eğitim alınmasının yararlı olunacağı düşünülmüştür.24.02.2016

 

Şükrü DOKDEMİR

                                                                                                                                                                    İnsan Kayn.ve Eğitim Müdürü

 

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir. Tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için harcama birimimize tahsis edilmiş  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  24.02.2016

 

 

Şükrü DOKDEMİR

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü

Harcama Yetkilisi

 

 

2015 YILI MALİ HİZMETLERE AİT FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER :    

            B-Yetki,Görev ve Sorumluluklar:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim  ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ,  2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunları, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Tahsilat Yönetmeliği, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usul Tüzüğü Yönetmeliği, 1475 sayılı İş Kanunu  ile diğer ilgili mevzuatın uygulanması.

Belediye Gelir ve Giderleri ile ilgili Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, gerekli kayıtların tutulması, dönem sonu işlemlerin yapılması, hesapların uygunluğunun sağlanması.

Belediye Bütçesine konulan Gelirlerin takip ve tahsil edilmesi.

Belediye Gider Bütçesindeki Ödeneklerle ilgili harcamaların kanunlara uygun olarak yapılmasının sağlanması.

Bütçe Kesin Hesabının çıkartılması.

Yönetim Dönemi Hesabının Sayıştay’a verilmesi.

Belediye adına Bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve uygunluğunun sağlanması.

Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevlerin yapılmasıdır.

C-İdareye İlişkin Bilgiler:

           

               1-Fiziksel Yapı:

               2-Örgüt Yapısı: Mali Hizmetlere bağlı olarak 2015 yılında ;

–         Muhasebe

–         Emlak

–       Su Tahsilat bölümleri yer almıştır.

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

İlçe halkımıza sunulan hizmetlerde fiziki kaynaklar iyileştirilmiştir.

 

              4-İnsan Kaynakları:

Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünde 2015 Yılında ; 1 Mali Hizmetler Müdür Vekili, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Adet  Ambar memuru, 1 Adet Tekniker, 2 Adet Eğitmen, 1 adet Emlak Servisi Personeli  4 Adet tahakkuk okuyan personel  bulunmaktadır.

 

5-Sunulan Hizmetler:

Belediyemize ait Oto Terminalinde bulunan wc ler, İlçemizde bulunan 100. Yıl parkı, Kale içi parkı ve sebze halinde bulunan 2 adet iş yeri 3 yıllığına Belediye Encümeni kararı ile ihale edilmiş olup kiraya verilmiştir.

 

              Emlak Servisi   :

              2015 yılında tahakkuk eden Emlak ve ÇTV vergileri 357.190,99 TL  olup, 2015 yılında bunun 220.723,06 TL’ si tahsil edilmiştir.

           

                Su Tahsilat Servisi :

2015 yılında 110 adet su abonesi verilmiştir. 2015 yılında su ve çeşitli gelirler tahakkuku 1.502.086,01 TL olup, tahsil edilen 1.355.922,50 TL dir. 2015 yılında Toplam 435.783 m3 ilçemiz hane halkına Resmi Kurum ve kuruluşlarına, işyerlerine su verilmiştir. 2015 yılında ilçemizdeki aceze, Gazi ve Şehit Ailelerine, malulen emeklilere yapılan indirim uygulaması dolayısıyla 20.850 m3 muaf tutulmuştur.

Reşadiye Belediyesi’ nin 2015 yılı toplam Bütçe    : 8.898.800,00 TL.

Reşadiye Belediyesinin 2015 yılı toplam Geliri       : 7.260.808,13 TL.

Reşadiye Belediyesinin 2015 yılı toplam Gideri      : 6.788.898,76 TL.

Aktarma ile düşülen ödenek                                     : 1.515.300,00  TL.

Aktarma ile eklenen ödenek                                     : 1.515.000,00 TL dir.

 

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Günlük, aylık, yıllık kontrol yapılmaktadır.

 D-Diğer Hususlar:

II- AMAÇ VE HEDEFLER :

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri :

          Belediyemiz Bütçesi ile hedeflenen gelirlerin  tahsilatı ile harcamaların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda yer aldığı gibi ;

–  Personele olan ödemeler

–  Kamu İdarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon, paylar.

–  Tarifeye bağlı ödemeler.

–  İlama bağlı borçlar.

–  Ödenmemesi durumunda gecikme zammı ve faiz doğuracak ödemeler.

– Ödenmesi talep edilen emanetteki tutarları izleyen sıralamaya dikkat ederek faaliyetlerimizi sürdürmek.

–  2015 yılında personele olan  borcumuz bulunmamaktadır.

–  Mal ve Hizmet satın aldığımız firmalara da ödemeleri zamanında yapılmıştır.

– 2015 Yılı bütçesi, Mal ve Hizmet satın aldığımız firmalara borçsuz olarak kapanmıştır.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler:

Hedefimiz; yukarıda açıklanan dengeli gidişatın devamının sağlanmasıdır.

            D-Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

           A-Mali Bilgiler:

              1-Bütçe Uygulama Sonuçları:

              2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

2015 Yılı Bütçesi, 01.01.2015 tarihinde  yürürlüğe girmiştir.

2015 yılında Mali Hizmetler Birimlerine Bütçe ile verilen ödenekler;

01.Personel Giderleri                                                            :  254.220,00 TL

02.Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Pri.Gid.                          :   43.000,00 TL

 1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               :   54.440,00 TL

04.Faiz Giderleri                                                           : 100.000,00 TL.

 1. Cari Transferler :  212.210,00 TL

06.Sermaye Giderleri                                                   :    32.910,00 TL

07.Sermaye Transferleri                                              :    56.500,00 TL

09.Yedek Ödenekler                                                    :  573.563,00 TL

olmak üzere 2015 yılı sonu kullanılabilir  Toplam Ödenek : 1.326.343,00 TL dir.

Mali Hizmetler Bölümünün 2015 Yılı Harcamaları ;

 1. Personel Giderleri : 296.032,99 TL

02.Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Pri.Gid.                          :   52.461,27  TL.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                            :    42.290,70 TL

 1. Faiz Giderleri :  123.684,49 TL.
 2. Mamul Mal Alımı :        750,48 TL
 3. İptal edilen ödenek :  187.601,31 TL.

olmak üzere  Toplam……………………………………………..: 702.821,24 TL’dir.

 

            3-Mali Denetim Sonuçları:

4-Diğer Hususlar:

B-Performans Bilgileri:

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

2-Performans Sonuçları Tablosu

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi:

5-Diğer Hususlar:

IV-KURUMSAL ABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ :

A-Üstünlükler:

         Başta Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler izlenerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmesi. Ayrıca 2015 yılında da  T.C.Ziraat Bankası ve Halk Bankası Belediyemiz adına Emlak, Su, ÇTV, İlan ve Reklam vergisi  tahsilatını yapmaya devam edilmiştir.

B-Zayıflıklar:

      

        C-Değerlendirme:

        Uygulamalarda yaşanan sıkıntıların, doğru kuruluşların düzenledikleri gerçek eğitim seminerleri ile aşılabileceği kanaatindeyim

V- Öneri ve Tedbirler :

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, gerekse mal ve hizmet aldığımız firmalara borcun olmaması tüm Belediyelerin amaçlarından biridir.

Gelirlerin tahsilatına önem verilerek, harcamaların zamanında yapılmasına devam edilmesi önerilebilir.

Bilgilerinize arz ederim.

 

Hakan ÖZTÜRK

Mali Hizmetler Müdür V.

2015  YILI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar  :Belediye sınırları içersinde Yol,Kanalizasyon,  İçme suyu Yatırımlarını yapmak Belediyemiz yapılması düşünülen binaları şartnamesine ve teknik şartlara uygun olarak yaptırmak ve kontrol etmek.Belediyemize ait olan taşınmazları korumak kollamak ve verimli olarak kullanmak.Yıkım kararı alınan binaları yıkmak. Çeşitli yasalarla Belediyemize verilen görevleri yapmak

 C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı :Müdürlüğümüzün 1 Adet Demirci Atölyesi Mevcuttur.

2- Örgüt Yapısı : Müdürlüğümüz servis olarak hizmet vermekte ayrıca bir yapılanması yoktur.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :Müdürlüğümüzde 3 adet bilgisayar mevcuttur.Bu bilgisayardaki programlarla iş ve işlemler yapılmaktadır.Müdürlüğümüzde gelen ve giden evrakı tutulmakta olup 178 Adet evrak gelmiş 126 adet evrak gitmiştir.

4- İnsan Kaynakları :  1 Müdür,  3 Memur ile 11 İşçi ile olmak üzere toplam 15 personel mevcuttur.

5- Sunulan Hizmetler :

1-Yol çalışmaları:

İlçemiz içerisinde bulunan yol ve yaya kaldırımları bozulan yerlerin tamir işleri sürekli olarak takip edilerek yapılmaktadır.

2-Kanalizasyon İşleri:

Şebekede meydana gelen arızalar şimdiye kadar ilkel yöntemlerle yapılmakta iken 2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak alınan Vidanjöre kombine kanal açma ekipmanı yaptırılmış ve hizmete sokulmuştur. Tıkanan kanalizasyon şebekeleri bu araçla daha sağlıklı ve kısa zamanda müdahale arızalar giderilmektedir. Kanalizasyonu olmayan ve eskiyen kısımlara zaman zaman tadilat ve onarım yapılmaktadır.

Kanalizasyon Şebekenin yapımı için Atık Su Arıtma Tesisinin yapılmasında zorunluluk olduğundan Atık Su Arıtma yeri çalışmaları devam etmekte olup uygun yer temin edildiğinde Atık Su Arıtma Projesi çizdirilip Şebekenin yapımına başlanacaktır.

3-İller Bankası kanalı ile 2014 yılında yapımına başlanan 1 adet 5.000,00 m2 alanlı çocuk parkı yapılıp hizmete açılmıştır.

4-Şehrimizin altyapısını eski olması nedeni ile Kanalizasyon, içme suyu şebekelerinin yenilenmesi, yağmur suyu şebekesinin projeleri yaptırılmış olup İller Bankası tarafından onaylanmıştır. Projelerin gerçekleştirilmesi SUKAP kapsamında % 50 hibe yaptırılması için gerekli girişimlerde bulunulmuş olup 2016-2017 yıllarında yaptırılacaktır.

5-ÇEDAŞ ile görüşmeler yapılarak ilçemiz içerisinde bulunan havai hatların 4000 mt kısmı yer altına alınmıştır.

6-İlçemize Doğalgaz verilmesi için yapılan girişimler sonunda bağlantı bedelleri vatandaşlarımıza yatırtılarak BOTAŞ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına müracaatlar yapılmıştır. 2016 proje çalışmaları 2017 yıllarında şebeke çalışmaları yapılarak 2017 veya 2018 yılında doğalgazın verileceği yetkililer tarafında sözlü olarak beyan edilmiştir. Bu husustaki görüşmeler devam etmektedir.

7-Toki tarafından konut yapılması için gerekli başvurular yapılmış olup yazışmalar devam etmektedir.

8-Orman Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak İlçemizin Kolcağız mevkiine 1 adet Kent Ormanı Parkı yapımına başlanmış olup yapım işi devam etmektedir. 2016 yılında hizmete sunulacaktır.

9-Konak köyü sınırları içerisinde bulunan ve Demircili köyü tarafından Kaynar pınar su kaynağından İlçemizin İçme suyu temini için Demircili köyü ile anlaşma yapılarak 25 lt suyun İlçemize getirilmesi için su tahsis talepleri DSİ ‘ ne müracaat edilmiştir. Söz konusu kaynak İlçemize kazandırılarak planlama yapılarak 2017 yılında su getirilecektir.

10-Akıncı HES’ in müteahhidi firma ile görüşmeler yapılarak Kelkit çayı kenarında bulunan alana park ve rekreasyon alanı olarak düzenleme yapılacaktır.

 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi :Müdürlüğümüzde çalışan personel günlük denetlenerek iş takibi yapılmaktadır.

D- Diğer Hususlar :——

II- AMAÇ ve HEDEFLER                                                                  

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri :Görev alanı  içersinde yapa çağı hizmetleri sorumluluk bilincinde eşit , adaletli ve saydam olarak yapmak. Hizmeti en verimli ve ekonomik olarak hizmetten faydalanacak olan hemşerilerimize kurumumuz adına sunmaktır.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler :Çağın gelişen teknolojisinin faydalanmak işimizi zamanında ve suratla yapmak.Beldenin gelişimi ve düzeni için tüm imkanları verimli olarak kullanmaktır.

C- Diğer Hususlar :—–

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları :

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:81 adet verile emri ile toplam 1.115.634,60 TL ödeme yapılmıştır.

Memur Maaşı                                                          : 189.304,26 TL.

İşçi       Maaşı                                                          : 491.437,04 TL.

 

 

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI  :

Araç

Yakıtı                                                                       : 75.840,96 TL.

Diğer Tüketim Mal Alımı                                       :  77.906,70 TL.

 

MENKUL MAL, GAYRİ MADDE HAK ALIMI VE ONARIM GİDERİ

Araç Bakım Onarım Gideri                                           : 161.610,36 TL.

Yol Yapımı, Bakım Ve Onarım İle Diğer Yatırımlar   :  119.535,22 TL

 

3- Mali Denetim Sonuçları :—–

4- Diğer Hususlar :

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri :

            İlçemizde bulunan Jeotermal su ile İlçe merkezinin veya Doğalgaz ile ısıtılması

Mevcut yolların beton parke ve asfalt ile kaplanması, yaya kaldırımlarının düzenli ve bakımlı hale getirilmesi.

   2- Performans Sonuçları Tablosu :

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi :    

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi:

      5- Diğer Hususlar:

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİDEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler : İşçi sayısı , hizmetlerin bir çoğunun yapılmış olması

           B-  Zayıflıklar : Maddi imkanların yetersizliği,Teknik Personel ile İş Makinesi ve Araç sayılarının yeterli olmayışı.

           C- Değerlendirme :Kurumumuzun Yatırım programlarını yapan birimlerin en başında gelmektedir.Zayıflıkların giderilerek daha aktif hale getirilmesi halinde daha iyi sonuçlar alınacaktır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

.     Belediyemizin kurumsal yapısının yeniden gözden geçirilerek günün şartlarına ve hizmet gereklerine göre yeniden yapılandırılması çalışmaların daha sağlıklı yapılmasını, suratlı, kaliteli hizmet yapılası gerçekleşecektir.

 

 

İsa AVŞAR

Fen İşleri Müdürü

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir. Tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için harcama birimimize tahsis edilmiş  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  29.02.2016

 

 

İsa AVŞAR

Fen İşleri Müdürü

 

 

2015  YILI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

 

I- GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon: İlçemizde yapılan inşaatların günün şartlarına ve depreme dayanıklı olmasını sağlamak.Arsa ve arazilerin imar planına göre parselasyonunu oluşturmak.Kaçak inşaatları önlemek.

               B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar  :

Çeşitli yasalarla ve Belediye ve Meclisinin belirlediği yetki görev ve sorumluluklar.

      C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı :

2- Örgüt Yapısı : Müdürlüğümüz servis olarak hizmet vermektedir.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Müdürlüğümüzde 5 adet bilgisayar, 4 adet yazıcı, dahili telefon, internet mevcuttur. Bu bilgisayarlar ve teknik donanımlarla iş ve işlemler yapılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları :  Müdürlüğümüzde bir Müdür, bir inşaat Teknisyeni , bir  jeoloji mühendisi , bir mimar,bir harita teknikeri, iki tanede işkur elemanı  görev yapmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler : Müdürlüğümüz; faaliyet yılı boyunca aşağıda iş ve işlemleri gerçekleştirmiştir.

 

 1. a) Müdürlüğümüzce 27 adet yapı ruhsatı verilmiştir.
 2. b) Müdürlüğümüzce 12 adet yapı kullanım izni verilmiştir.
 3. c) Müdürlüğümüzce 15 adet Kısmi İmar değişikliği yapılmıştır.
 4. d) Müdürlüğümüzce 15 adet ifraz-tevhit ve yola terk işlemi yapılmıştır.
 5. e) Müdürlüğümüze toplam 350 adet yazı gelmiş
 6. f) Müdürlüğümüzden toplam 408 adet yazı gitmiştir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi :Müdürlüğümüzde çalışan personel günlük denetlenerek iş takibi yapılmaktadır.

D- Diğer Hususlar :——

II- AMAÇ ve HEDEFLER                                                                  

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri :Görev alanı  içersinde yapacağı hizmetleri sorumluluk bilincinde  öncelikle Reşadiye de yapılacak yapıların İmar planına,kanuna ve yönetmeliklere uygun yapılamasını sağlamak.

B- Diğer Hususlar :—–

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları :

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

2015 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bütçe ile verilen ödenekler;

 

01.Personel Giderleri                                                            : 199.080,00 TL.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri     :   29.000,00 TL.

03.Mal ve Hizmet Alımları                                                   : 124.690,00 TL.

05.Görev Zararları                                                                :     6.000,00  TL.

06.Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri                         :     2.200,00 TL.

 

Olmak üzere Toplam………………: 360.970,00.TL.

 

Aktarma ile Eklenen

05.İskan İşleri ve Hizmetleri            : 10.750,00 .TL.

 

Aktarma ile Düşülen

05.İskan İşleri ve Hizmetleri            : 10.750,00 .TL.

 

 

2015 yılı sonu kullanılabilir toplam ödenek   : 360.970,00 TL.

 

2015 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Harcamaları;

 

01.Personel Giderleri                                                           : 178.487,89 TL.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri   :   27.563,29 TL.

03.Mal ve Hizmet Alımları                                                 :    66.918,24 TL.

 

Olmak üzere Toplam………………: 272.969,42 TL.

 

2015 yılı sonu itibari ile kullanılmayıp iptal edilen ödenek    88.000,58  TL.’dir.

 

3- Mali Denetim Sonuçları :—–

4- Diğer Hususlar :

B- Performans Bilgileri

1- İlçemizin Jeolojik zemin çalışmasını İmara esas olmak üzere tekrar yaptırmak.İmar Planınızda kalan kısımların imar plan değişikliklerini tamamlamak. Kaçak inşaatları önlemek.

      2- Performans Sonuçları Tablosu :

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi :    

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi:

      5- Diğer Hususlar:

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİDEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler :

           B-  Zayıflıklar :

           C- Değerlendirme :

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

                                                                                                                                                    

Murat SARICA

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir. Tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için harcama birimimize tahsis edilmiş  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  29.02.2016

 

 

Murat SARICA

İmar  ve Şehircilik Müdürü

2015 YILI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

 

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar  :

Bölgemize turizm amaçlı gelen yerli ve yabancı konukları ağırlamak, ilgili mevzuat hükümlerince konaklamalarını, güvenliklerini sağlamak, Belediye Meclisi’nce belirtilen ücretler üzerinden tahsilatını yapmak, bölgenin sosyal-kültürel zenginliklerini tanıtmak ve bu sayede bölge ve ülke ekonomisine katkı yapmak… İşletme yönetiminin yetki, görev ve sorumluluk alanına girer…

 C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı :

Tesisler Müdürlüğü ya da çok bilinen adıyla Reşadiye Belediyesi Kaplıca Tesisleri’nden oluşan büyük bir komplekstir.

Tesislerin bünyesinde 8 adet bungalov, 24 adet pansiyon ve 20 odalı motel tesis bünyesinde sezonluk hizmetine devam etmiştir.

2- Örgüt Yapısı :

Belediye Başkanlığına bağlı olarak 2015 yılında Tesisler Müdür Vekili,  Tahsildar, Sağlık Memuru, kadrolu  Kamu işçileri, İş kur personeli ve Hizmet alımı ile alınan personel ile hizmet vermiştir.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

Tesisler Müdürlüğünde 1 adet resepsiyon 1 adet müdür odası 1 adet Muhasebe odasında olmak üzere 3 adet bilgisayar, 1 adet de fotokopi makinesi ve 2 adet yazıcı mevcuttur.Bu sayede birimler arası koordinasyon sağlanmış müşteri bilgileri ile hesapları sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınmıştır.

4- İnsan Kaynakları :

Tesisler Müdürlüğünde 1 Tesisler  müdür vekili, 2 adet daimi işçi, 1 adet sözleşmeli memur, 1 adet memur ve iş kur tarafından gönderilen 13 adet personel ( sezonluk ), 2 adet hizmet alımı personeli ile hizmetlerin aralıksız yürütülmesi için görev yapmıştır.

 

5- Sunulan Hizmetler :

Tesisler bünyesinde;  motel, pansiyon, bungalov, ev türü mekanlarda konaklama, banyo hizmeti verilmiş, verilmeye de devam etmektedir. Tesislerimizin çevresinde şahısa ait kapalı termal yüzme havuz, halı saha tesisinde meraklısına spor, aile çay bahçesinde de bölge halkına eğlenme ve dinlenme hizmeti  sunulmuştur.

 

2-AMAÇ VE HEDEFLER

                  a ) Tesislerin Amacı ve Hedefleri :  Tesisler Müdürlüğü olarak hedefimiz; bölgemize daha fazla turist çekerek ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak; programlı, disiplinli ve yasal çerçeve içinde mümkün olabilecek maksimum faydayı temin etmektir.

 1. b) Temel Politikalar ve Öncelikler : Temel politikamız tesislerimizi ziyaret eden müşterilerimizin huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamaktır. Vizyonumuz; dünya turizminden bölgemizin en büyük payı almasını sağlamaktır.
 2. c) İç Kontrol ve Güvenlik : Önceliğimiz, müşterilerimizin huzurlu ve güvenli bir tatil yapmasını sağlamaktır. Bu maksatla otelimiz iç güvenlik kameralarıyla denetlenmiş ve kontrol sağlanmıştır. Ayrıca personel ve genel iş akışı da günlük takip edilmiştir.
 3. d) Diğer Hususlar : Tesisler Müdürlüğü olarak;
 4. Kaplıca Tesis işletme izni ( Ruhsat ) alınmıştır.

2.Tesislerimizde bulunan sıra banyolarımızdaki deforme olmuş mermerler  yenilenmiştir.

3.Tesisimiz güvenliği için daha önceden kullanılan 5 adet HD kameralara ilave olarak 4 adet daha ekleme yapılarak  tesisimizin tamamı kontrol edilebilir duruma getirilmiştir.

4.Apart evlerimizdeki TV sistemi komple yenilenmiş yetersiz kalan TV arkasındaki prizler çoğaltılarak görüntü kirliliği giderilmiştir.

 1. Otelimizdeki Çift Kişilik yataklara ilaveten Tek kişilik yatak eklenerek otelimizin yatak sayısı arttırılmıştır.

                      6.Apart Evlerimizin Banyolarının küvet mermerleri kullanılmayacak haldeydi.Hepsi komple yenilenmiştir.

                      7.Apart evlerimizde tabla beton olmadığında duvar kenarlarında gelen tozu önlemek için kenarların komple silikonla kapattırılmıştır. Mutfak tezgahtaki kalebodurlara ilave yapılmış yağlanmanın önüne geçilmiştir.

8.Apart Evlerimizdeki Güneş Enerji sistemi yetersiz kaldığından atıl durumda bulunan aşağıdaki sıra banyolarımızın üzerindeki güneş enerji sistemi apart evlerimize ilave edilmiştir.

9.Apart Evlerimizin banyo pencerelerine sineklik yapılarak, herhangi bir böcek girmesi engellenmiştir.

10.Tesisimizin aydınlatmada yetersiz kalmaktaydı. Yeni ilave direklerle aydınlatma yapılmıştır.

 1. Otelimize sonradan ilave edilen müşteri bekleme salonumuzun çatısı izolasyon yapılmış ve çatı olukları komple yenilenmiştir.
 2. Otelimize sonradan ilave edilen müşteri bekleme salonumuzun 5 adet penceresi yenilenmiştir.
 3. Otelimizin girişine çatı yaptırılarak otel tabelası yenilenmiştir.
 4. Sıra banyolarımızın ve apart evlerimizdeki banyolarımızın tüm aydınlatma sistemi yenilenmiştir. Otel merdiven boşlukları ve otelimizin karşısındaki bay, bayan tuvaletlerine sensorlu lambalar takılarak enerji tasarruf sağlanmıştır.

 

 

3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları :

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

2015 yılında İşletme Müdürlüğümüze bütçe ile verilen ödenekler;

01-Personel Giderleri:                                                              321.970,00 TL.

     01-Memurlar      :                                                                        129.030,00 TL.

02-İşçiler            :                                                                        158.570,00 TL.

03-Sözleşmeli Personel :                                                               28.360,00 TL.

04-Geçici Personel      :                                                                   6.010,00 TL.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri      :   62.359,00 TL.

    01-Memurlar      :                                                                          23.000,00 TL.

03-İşçiler            :                                                                         30.359,00 TL.

04-Sözleşmeli Personel :                                                                5.000,00 TL.

05-Geçici Personel   :                                                                     4.000,00 TL.

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri    :                                       450.870,00 TL.

02-Tüketime Yönelik mal ve Malzeme Alımları  :                      135.000,00 TL.

03-Yolluklar       :                                                                             2.000,00 TL.

04-Görev Giderleri   :                                                                     90.000,00  TL.

05-Hizmet Alımları  :                                                                   127.620,00  TL.

06-Temsil ve Tanıtma Giderleri :                                                       500,00  TL.

07-Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri : 57.850,00 TL.

08-Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Gideri   :                                 37.400,00 TL.

09-Tedavi ve Cenaze Giderleri  :                                                                  500,00 TL.  

05-Cari Transferler    :                                                                  8.200,00 TL.

     01-Görev Zararları :                                                                         5.000,00 TL.

03-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler :          3.200,00 TL.

     06-Sermaye Giderleri  :                                                                 101.460,00 TL.

     01-Mamul Mal Alımları :                                                                  70.630,00 TL.

02-Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri    :                                  400,00 TL.

03-Gayri Maddi Hak Alımları                            :                                   100,00 TL.

04-Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırma             :                            100,00 TL.

05-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri      :                               10.310,00 TL.

06-Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri   :                              19.910,00 TL.

07-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri       :                                         10,00TL.

Olmak üzere toplam   :                                                                  944.859,00 TL.dir.

     2015 yılı sonu itibariyle toplam gider   : 750.581,29 TL. Olmuştur.

2015 yılı sonu itibariyle kalan ödenek :  194.277,71 TL.  Olarak gerçekleşmiştir.

Tesisimiz 2015 yılında Otel, Pansiyon, Bungolow, Apart evlerin belediyemize geliri 267.188,00 TL

     Banyo gelirlerimiz ise 58.000,00.TL.

    Toplam gelirimiz ise 325.188,00 TL olmuştur.

3- Mali Denetim Sonuçları :—–

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri :

      Tesislerimiz 2015 yılında inşaat, sosyokültürel turistlik birçok faaliyette bulunmuştur. Bunların birkaçını burada belirtmek gerekirse;

-Birçok kimsesiz çocuklar ile şehit ve gazilerin banyo ihtiyaçları 2015 yılında da % 50 indirim uygulanmıştır.

-Tesisleri sezona hazırlarken bakım onarımları yapılmış, boya badana işlerinin yanında müşterilerin kullandığı buklet malzemeleri havlu, çarşaf gibi malzemeler tedarik edilmiştir.

-Tesislerin termal suyu sondaj marifetiyle çıktığından ve termal suyun mineral özelliğinin zengin oluşundan ötürü kimyasal ve kireç önleyiciler kullanılmış, hizmetin aksamasına meydan verilmemiştir.

-Kaplıca Tesislerinin tahliyeleri de yine aynı yöntemle temizlenmiştir.

-Yaklaşık 3803 müşteri Kaplıca Tesislerimizde konaklamıştır.

-Toplam 5800 kişi banyo hizmetinden yararlanmıştır.

-Kaplıca suyunun debisinin düşük olması nedeniyle il özel idaresine sondaj için müracaat edilmiş olup, olumlu cevap alınmıştır.

         4-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler  : Yine internet hizmeti ile müşteri her işini takip etmiş hem de zamanını değerlendirmiştir. Bir tarafta orman, bir tarafta nehir, gelen müşterinin seyir zevkini artırmış otelimizi tercihte olumlu katkı sağlanmıştır.

           B-  Zayıflıklar : Nüfusu çok yoğun illere uzak konumu dolayısıyla tercihte zafiyet görülmüştür. Sanayi ve ticaret merkezlerine uzak olması da etkilemiştir.

           C- Değerlendirme : “ Zayıflıklar” bahsinde anlattığımız gibi havaalanının faal olmaması bölgeye gelen turistik akımı etkilemiştir.

– İş kur tarafından gönderilen 13 adet personel, 1 adet sözleşmeli personel, 2 adet daimi işçinin, 2 adet Memur ve 2 adet Hizmet alımı işçilerimizin   tesislerimizde çalışması faydalı olmuştur.

– Tesislerin geçici personel ile hizmet vermeye çalışılması hizmet kalitesini düşürmektedir. Müşteriye tam anlamı ile hizmet verilememektedir.

– Türk toplumunun genel alışkanlığı olduğu üzere yaz aylarında kullanılan izinler sahillere yönelik tatil tercihini etkilemektedir.

– 2015 yılı Haziran ayının ortası Ramazan ayının başlaması Temmuz ayının başında sona ermesi  muhafazakar bölge insanının tatil hevesine tesir etmiştir.

-Kaplıca suyunun debisinin düşük olmasından dolayı suyun yetersiz olduğundan gelen müşterilerin konaklama ve banyo hizmetlerinden yararlanamadığından zarar oluşmuştur.

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Sedat ŞAHİN

Tesisler Müdür V.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir. Tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için harcama birimimize tahsis edilmiş  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  24.02.2016

 

 

Sedat ŞAHİN

Tesisler  Müdür V.

2015 YILI ZABITA AMİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

     I- GENEL BİLGİLER

 

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar   :

5393 sayılı Belediye Kanununun 51.nci maddelerinde yazılı görevler dahilinde, Belediye sınırları içerisinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen yasaklarla bunlara ceza ve diğer yaptırımlar uygular.

 

B- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı                        :  Amirliğimize  bağlı olarak 1 adet Zabıta Aracı, 4 adet Temizlik Aracı, 1 adet Cenaze Yıkama Aracı, 1 adet Cenaze Taşıma Aracı bulunmaktadır.

2- Örgüt Yapısı                         :

Amirliğimiz, Servis olarak hizmet vermekte olup ayrıca bir yapılanma yoktur.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : 

Amirliğimizde 5 adet Bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayarda iş ve işlemler yapılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları                      :

Amirliğimizde, 1 Zabıta Amiri, 2 Zabıta Komiseri, 1 Ölçü Ayar Memuru, 5 Daimi İşçi, 2 Mezarlık Görevlisi, 1 Cenaze Taşıma ve Zabıta Aracı Şoförü, 6 Temizlik İşçisi , 2 Temizlik Şoförü ve İşkur Projesinde çalıştırılan 13 işçi ve hizmet alımı ile çalıştırılan 35işçi ile hizmet vermektedir.

      5- Sunulan Hizmetler                  :

            1- İlçemizin Temizliği Zabıta kontrolünde yapılmaktadır. Çarşı temizliği 3 işçi tarafından saat 08:00’den 13:00 arası ve 13:00’ den 15:00  arası yapılmaktadır. Her gün 3 araçla beraber, 6 adet işçi ve 3 adet şoförle mahalle temizlikleri yapılmaktadır.

                    2- Ulusal Bayramların tertip ve düzeni Zabıta Amirliğince  yapılmaktadır.Ulusal bayramlarda işyerlerinin bayrak asmaları, protokol yerinin düzenlenmesi ve ses düzeninin kurulması Zabıta nezaretinde yapılmaktadır.

            3- İlçemizde pazar yerinin kurulması ve denetlenmesi yapılmaktadır. İlçemiz dışından  ve ilçemizden gelen seyyar satıcıların Pazar yerine düzenli bir şekilde kurulması Zabıta nezaretinde yapılmaktadır.

            4- Esnafların terazilerinin damga ve kontrolü yapılmaktadır. İlçemizde terazisi bulunan esnaflarımızın terazilerinin, damga kontrolü için Belediyemizin Terazi Ayar Memuru ile beraber damga ve  kontrolü yapılmaktadır.

5- İlçemiz mezarlığının tertip ve düzeni Zabıta Amirliğimizce yapılmaktadır. Mezarlığımızı düzenli ve temiz tutmak için çalışmalarımız devam etmektedir.  Defin işlemleri yapılmaktadır. İlçemiz halkına Cenaze Taşıma aracıyla hizmet vermektedir. 2015 Yılında 44 Merhum şehir mezarlığımıza defnolunmuştur.

             6- İlçemiz Esnaflarından İlan ve Reklam Vergisi  ve Terazi Damga Geliri Zabıta tarafından alınmaktadır. İlan ve Reklam Vergisi olarak 2015 yılında 44.575,00 TL Terazi Damga Geliri olarak 2015 yılında 1.515,00 TL. alınmıştır.

           7- İşgaliye geliri Zabıta tarafından alınmaktadır. İşgaliye Geliri olarak 2015 yılında 48.155,00 TL’si alınmıştır.

            8-Otobüs Terminali Otobüs Çıkış Ücretleri Zabıta tarafından alınmaktadır. Otobüs Terminali geliri olarak 2015 yılında 28.640,00 TL’ si alınmıştır.

      9-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Zabıta tarafından verilmektedir. İlçemizde yeni işyeri açan 23 adet işyerine ruhsat verilmiş ve 9.551,61 TL.’si gelir sağlanmıştır. Yasal süresi içinde bu işyerlerine tutanakları tutulmuştur.

10- Minibüs Garajı Kontrolü tertip ve düzeni Zabıta tarafından yapılmaktadır. Minibüs çıkış ücretleri Zabıta tarafından alınmaktadır. 2015 Yılında 12.855,00 TL’si alınmıştır.

 

 

11-Belediyemiz Zabıtasınca 2015 yılında 5 Adet Zabıt Varakası düzenlenmiştir.                        

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi :

           Amirliğimizde çalışan personel günlük denetlenerek iş takibi yapılmaktadır.

2- AMAÇ VE HEDEFLER

           A- İdarenin amaç ve hedefleri:

           Zabıta günlük olarak esnaf kontrolünü yaparak, Şehrin tertip ve düzenini sağlamaktadır.

Belediyemizi ilgilendiren konulardan olan Fen İşleri-İmar İşleri ve Su İşleri ekipleriyle yürütülmekte olan görevleri yerine getirmektedir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler :

           Çağın gelişen teknolojisinden faydalanmak, işimizi zamanında ve süratle yapmak. İlçemizin esenlik, huzur, sağlık ve düzenini sağlamaktır.

             3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

             A- Mali Bilgiler

             1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

             2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

 1. a) Personel Giderleri:

             Memurlar                                                  :       152.772,24 TL

İşçiler                                                        :       648.886,50 TL

 1. b) Mal ve Hizmet Alım Giderleri  :

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları :       186.624,62 TL

Görev Giderleri                                               :           2.182,80 TL

Temsil Tanıtma Giderleri                                :               400,00 TL

Yolluklar                                                         :            3.313,28 TL.

Hizmet Alımları                                              :       319.778,15 TL

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım

Ve Onarım Giderleri                                       :          91.401,44 TL

 1. c) Sermaye Giderleri :

Mamul ve Mal Alımları                                  :          18.296,84 TL

 1. d) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri  :

             Memurlar                                                  :                29.680,80 TL

İşçiler                                                        :              139.752,86 TL

3- Mali Denetim Sonuçları:

 4- Diğer Hususlar:

B- Performans Bilgileri

           1-Faaliyet ve Proje bilgileri:

İlçemizde Zabıtanın mesai saatleri dışında Cumartesi ve Pazar günleri daha seri olarak görev yapabilmesi için Zabıta Noktasında nöbet tutulmaktadır.

           2-Performans Sonuçlarının Tablosu:

           3- Performans Sonuçlarının değerlendirilmesi

           4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi:

           5-Diğer Hususlar:

          4-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

          A-Üstünlükler: Zabıta ve Temizlik işçileri, hizmetlerini en iyi şekilde yapmaya özen göstermeleri

          B-Zayıflıklar: Maddi imkanların ve Zabıta Memuru ve Temizlik İşçisi yetersizliği

          C-Değerlendirme:Zayıflıkların giderilerek daha aktif hale getirilmesi halinde daha iyi sonuçlar alınacaktır.

          5- ÖNERİ ve TEDBİRLER

Belediyemiz Zabıtasını ilgilendiren konularda aksaklık olmamasını sağlamaktır.

 

Erdoğan KOCABAY

Zabıta Amiri

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir. Tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için harcama birimimize tahsis edilmiş  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  24.02.2016

 

 

Erdoğan KOCABAY

Zabıta Amiri

 

 

2015 YILI İTFAİYE FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER :

Misyonumuz

         Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmak.

Sürekli iyileştirmeyi kurum politikası haline getirmiş öncü bir İtfaiye Teşkilatı olmak.

Faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymak. İnsan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verilebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda sorumlulukları yerine getirmek.

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

1-Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.

2-Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma. Trafik kazası ve benzeri durumlarda olaylara müdahale etmek.

3-Sualtı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerini yürütmek.

4-Su baskınlarına ve sel olaylarına müdahale etmek.

5-Olağanüstü durumlar ve Doğal Afetlere müdahale etmek.

6-9 Eylül 2009 tarihli ve 27344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.

7-Vatandaşları ve çeşitli kurum ve kuruluşları alınacak önlemler hakkında bilgilendirmek ve çeşitli tatbikatlar yapmak.

8-Belediye sınırları dışındaki olaylara Belediye Başkanı bilgisinde müdahale etmek.

9-Çeşitli işyeri, fabrika, sanayi kuruluşu ve eğlence merkezlerini yangına karşı alınan önlemler açısından denetlemek ve alınan önlemler yeterli ise mevzuat doğrultusunda ruhsat vermek.

10-Bütün personelin katıldığı halka açık örnek tatbikatlar yapmak.

11-Basını kullanarak vatandaşları yangın önleme ve söndürme hususlarında aydınlatma.

12-Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

B-Diğer Görevler

      1-Suyu kesik olan yerlere Belediye Başkanı bilgisinde içme suyu göndermek.

2-Encümenin belirlediği ücret karşılığı baca temizliği, tuvalet gider tıkanıklığının açılması, kanal açma ve su baskınları dışında suları boşaltma.

3-Belediye sınırları içinde cadde sokak ve yeşil alanları sulamak.

4-Ücret karşılığı afiş asmak.

C-Fiziksel Kaynaklar

       Hizmet binamız bir katlı olmakla beraber, fiziksel yapısı ;

1 adet santral odası, 2 adet yatakhane, 1 adet yazı işleri odası, 1 adet tuvalet, 1 adet duşa kabin, 1 adet mutfak, 3 adet kapalı araç garajı, 1 adet malzeme odası-depodan oluşmaktadır.      

          D- Teknolojik Kaynaklar:

Birimimizde bulunan teknolojik kaynaklar;    1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 2 adet telefondur.

E- Araçlar: 

Birimimizde hizmet veren araçlar: 1 adet arasöz, 2 adet itfaiye aracıdır.

F-Personel Yapısı :

         1 İtfaiye Sorumlusu, 1 İtfaiye Çavuşu, 4 İtfaiye Eri,  5 Şoför,  hizmet alımı ile çalıştırılan 2 işçi ile hizmet verilmektedir.

        G-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: İtfaiye personelimiz 24 saat iş-24 saat istirahat şeklinde 2 vardiya olarak çalışmaktadır. Her vardiya da düzenli kontrol yapılmaktadır.

2-PERFORMANS BİLGİLERİ 

A-Temel Politika ve Öncelikler

Düzenli, ekonomik, verimli, etkin uygulamalar yoluyla kuruluşun misyonuna uygun kalite hizmet üretmek,

Kaynakların israf edilmesine, kötü kullanılmasına ve kötü idare edilmesine, hata ve suiistimallere mani olmak,

Kanun, tüzük, yönetmelik gibi yasal düzenlemelere ve yönetimin talimatlarına uyulmasını sağlamak,

Güvenilir mali ve yönetsel verilerin ışığı altında durumu doğru olarak ve verimliliği artıracak doğru, güvenilir rapor alınmasını sağlayacak, işletmenin yapısına ve büyüklüğüne uygun etkin ve sürekli yenilebilir bir iç kontrol sisteminin kurulması, çalıştırılması önem arz etmektedir.

   

B-Amaç ve hedefler

           Reşadiye Belediyesi sınırlarımız içerisinde her türlü itfaiye olaya uluslar arası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale ederek, halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak.

Yapılacak önlem ve denetim amaçlı kontroller ile yangın ve doğal afetler sonucu oluşan maddi zararlar ile can kayıplarını asgariye indirmek suretiyle Reşadiye halkımızın hizmetinde olmak.

        III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER :

2015 yılı içerisinde ilçemizde meydana gelen olaylar, tutulan raporlar ve yapılan hizmetler:

a-İtfaiye Raporları

        . İş yeri açma ruhsatı itfaiye raporları          : 10 Adet

. Bina yangın yönetmeliği itfaiye raporları    : —

 . Okul ve Resmi Kurumlara verilen itfaiye raporları  :  1 Adet

 

b-Yapılan Hizmetler

        . Kanal tıkanıklığı açma ( fen işleri )         : 48 Adet

. Baca temizliği ( hükümet konağı )          :   1 Adet

 . Çatı oluk değişimi ( Sebahat ismet erdem okulu)  :  1 Adet

. Hastane su tankının doldurulması                          :10 Adet

. Orman müdürlüğü su tankının doldurulması kent ormanı :5 Adet

. Yol kenarındaki ağaçların sulanması

. Cadde ve sokakların düzenli yıkanması

c-Ücretli Yapılan Hizmetler

           . Kanalizasyon tıkanıklığı açma        :2 Adet

. Özel hizmetler                                 :2 Adet

 

d-İtfaiye hizmet binasına yapılanlar

         . Kapalı garajların tavan lambirinin yapılması

 . Personel elbise dolabı, malzeme dolabı, evrak dolabı ve erzak dolabının yapılması

 

e-Müdahaleler

         . Bina yangınları                          : 3 Adet    85.000,00 TL zarar

. Araç yangını                             : 1 Adet      3.000,00 TL zarar

. Trafik kazası                             : 1 Adet

Çıkan yangınlarda maddi, kesin veya tahmini olan zarar toplam 88.000,00 TL’ dir.

         MALİ BİLGİLER

         a-Bütçe Uygulama Sonuçları:

        – 2015 yılında İtfaiyeye bütçe ile verilen ödenekler;

 1. Personel Giderleri : 336.140,00 TL.
 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 56.500,00 TL
 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 230.466,00 TL.
 4. Görev Zararları            :      2.010,00 TL.
 5. Sermaye Giderleri :    12.240,00 TL

+ 2015 yılında toplam                                                          :   637.356,00 TL. ödenek verilmiştir.

-2015 yılı itfaiye birimi  harcamaları;

 1. Personel Giderleri : 355.723,92 TL.
 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 73.292,93 TL
 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 77.916,87 TL.
 4. Faiz Giderleri : 6.048,00 TL.
 5. Cari Transferler : 1.000,00 TL.
 6. Sermaye Giderleri :     8.661,08 TL.

+—————-olarak TOPLAM                                        :  522.642,80  TL.’ dır.

2015 yılı sonu itibari ile iptal edilen ödenek                     :  114.713,20 TL

             2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

3-Mali Denetim Sonuçları:

Belediye Başkanı, İtfaiye Sorumlusu, Mali Hizmetler Müdür V. tarafından denetlenmektedir.

        4-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ :

A-Üstünlükler:Elimizdeki personelle en iyi hizmet verilmeye çalışılmaktadır. 2015 yılında Belediyemiz İtfaiyesinin çalışmalarından herhangi bir şikayet gelmemiştir.

B-Zayıflıklar:Yetersiz  personel, çalışma saatleri, bir adet itfaiye arasöz aracının eski olması nedeniyle sürekli arazı çıkartıyor olması.

C-Değerlendirme:Yukarıdaki zayıflıklara rağmen itfaiyemiz başarı göstermektedir.

           5- ÖNERİ VE TEDBİRLER :

İtfaiye birimimize yeni bir itfaiye arasöz aracının alınması gerekmektedir.

Burhan KUZEY

İtfaiye Sorumlusu

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir. Tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için harcama birimimize tahsis edilmiş  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  29.02.2016

 

 

Burhan KUZEY

İtfaiye Sorumlusu

 

2015 YILI VETERİNERLİK FAALİYET RAPORU

 

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon                                   :———

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar   : Belediyemiz adına Veterinerlik işlerini yapmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı                        : 1 adet mezbahane, 2 adet çevre sağlığı ilaçlama motoru  mevcuttur.

2- Örgüt Yapısı                         : 22.05.2007 tarihinde Belediye Meclis Kararı ile Norm ile kurulmuştur.Birim olarak hizmet yapan Müdürlüğümüzün örgüt yapısı yoktur.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :———-

4- İnsan Kaynakları                      : 1 adet Veteriner Hekim, 1 adet Tahsildar ve 2 adet Daimi İşçi ile hizmet vermektedir.

5- Sunulan Hizmetler                  :

Mezbahane hizmeti olarak halkın tükettiği etlerin sağlıklı, hijyenik ve temiz olarak sunumunu sağlamak. Halk sağlığı ilaçlaması yapmak sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak. Kasap ve Et ürünü satan esnafın denetiminde Zabıtaya eşlik etmek. İlçemize gelen balıkların sağlık muayenelerini yaparak tüketime sunumunu sağlamak.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi :————

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri : Vatandaşa sunulan hayvansal orjinli gıdaların temiz taze ve sağlıklı bir şekilde tüketimlerinin sağlanması,

B- Temel Politikalar ve Öncelikler :—–

C- Diğer Hususlar                                         :—–

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları :

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

2015 yılında  bütçe ile verilen ödenekler;

 1. Personel Giderleri :   165.540,00 TL.
 2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri :     88.951,00 TL.
 3. Görev Zararları :      2.500,00 TL.
 4. Mamul Mal Alımları :     16.580,00 TL.

 

Olmak üzere Toplam ………………..:   273.571,00 TL.

 

Aktarma İle Eklenen

05.Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri : 40.850,00 TL.

 

Aktarma İle Eklenen

05.Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri :40.850,00 TL.

 

2015 yılı sonu kullanılabilir toplam ödenek : 273.571,00 TL.

2015 yılında Veterinerliğin  Harcamaları  ;

 

01.Personel Giderleri                       : 198.795,04 TL.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri   :   21.582,68  TL.

06.Mamul Mal Alımları                  :   12.579,53 TL.

 

Olmak üzere Toplam……………..:    232.957,25 TL’dir.

 

2015yılı sonu itibari ile kullanılmayıp iptal edilen ödenek     40.613,75 TL.’dir.

 

3- Mali Denetim Sonuçları  :—-

4- Diğer Hususlar                            :—-

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler : Müdürlüğün açılması

           B-  Zayıflıklar   : Yeterli Personel , araç ve gerecin olmaması

C- Değerlendirme :  2015 yılında Büyük baş hayvan ,Küçük baş hayvan nakli yapılmış olup, karşılığında 28.375,00 TL gelir elde edilmiştir. Halk sağlığı alanında yaz boyu haşere mücadelesi yapılmış 200 litre haşere ilacı harcanmıştır. 20 adet sokak köpeği tedavi yapılmıştır. İlçemize gelen balıkların sağlık muayeneleri yapılarak halkımıza temiz ve sağlıklı olarak sunumu sağlanmıştır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:—-

 

                                                                                                                                                                                Osman YILDIZ

Veteriner Hekim 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir. Tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için harcama birimimize tahsis edilmiş  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  29.02.2016

 

 

Osman YILDIZ

Veteriner

 

 

 

 

2015 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT  FAALİYET RAPORU

 

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon                                   :Belediyenin ve bağlı birimlerin teknolojiden en üst düzeyde yararlanması için, teknolojiyi yakından takip ederek, yenilikleri birimlere entegre etmek.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar   : Çeşitli yasalarla ve Belediye ve Meclisinin belirlediği yetki görev ve sorumluluklar.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı                        :  Müdürlüğümüz ana hizmet binasında iki odada tam donanımla tüm birimlere hizmet vermektedir.

2- Örgüt Yapısı                         :  Müdürlüğümüz servis olarak hizmet vermekte olup, bilgi edinme servisi, basın halkla ilişkiler ve adres kayıt sistemi Müdürlüğümüze bağlı servis olarak görev yapmaktadır.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Müdürlüğümüzde 3 adet bilgisayar,  belediye ve meydan kamera kontrol sistemi, dahili santral sistemi, 2 adet internet ve ağ sistemleri mevcuttur. Bu bilgisayarlar ve teknik donanımlarla iş ve işlemler yapılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları                      :Müdürlüğümüzde bir bilgi işlem sorumlusu, 1 Adet Bilgisayar Teknikeri, 1 adet hizmet alım personeli  çalışmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler                  : Müdürlüğümüz faaliyet yılı boyunca aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirmiştir.

a)Belediye web sitemiz yenilenmiş, düzenli olarak faaliyetlerle ilgili ve ilçemizde gelişmelerle ilgili haber fotoğrafları atarak, sitenin güncel kalmasını sağlamak.

b)Belediye, meydan, su deposu ve itfaiye  kamera sistemlerinin etkin ve verimli çalışmalarını takip ederek, günlük olayların kayıt altına alınmasını sağlamak.

c)Belediye hizmet binasına ait santralın faal durumda olmasını sağlamak.

d)Birimlerin cd ve diğer bilişim ihtiyaçlarına cevap vermek.

e)Belediye hizmetlerinin, otelin ve ilçenin tanıtımı için fotoğraflar çekerek mahalli ve ulusal basındaki dergi ve gazetelerde yayımlanmasını sağlamak.

f)Belediye faaliyetleri ile sosyal ve kültürel faaliyetleri video ortamında halkımıza tanıtmak amacıyla üç bine yakın VCD hazırlanarak ilçe merkezimize ve tüm ülkemizdeki hemşerilerimizin hizmetine sunmuştur.

g)Adrese dayalı kayıt sistemi ile ilgili, protokol yapılarak, ilçemizde oturan ferlerin iş ve işlemlerinin hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesi için hizmet verilmiştir.

h)Yerel ve ulusal basına 24 saat basın hizmeti verilmiştir.

ı)Tüm kamu kuruluşlarının ve vatandaşlarının bilgi edinme ile ilgili taleplerinin değerlendirerek ilgili  daireler aracılığıyla kendilerine bilgi sunulmuştur.

i)Birimlerdeki bilgi iletişim sistemlerinin düzenli olarak bakımları yapılmış ve etkin ve verimli kullanımı için gereken yapılmıştır.

j)Meclis toplantıları kamera ile çekim yapılarak, arşiv oluşturulmuştur.

k)İlçemizde yapılan toplantı, seminer, kültürel ve sosyal etkinliklerle, bayramlarda belediyemizin ses sistemlerini kurarak hizmet vermiştir.

l)Vatandaşların internet üzerinden yapacakları iş ve işlemlerde veri alınmasına yardımcı olunmuştur.

m)Termal otel ve tesislerinin tanıtımı için, gerek site aracılığıyla, gerek broşür hazırlamak suretiyle mahalli ve ulusal basında reklam ve haberlerle tanıtımı yapılmıştır.

n)Dini bayramlarda, önemli günlerde ve toplantılarla ilgili belediye adına SMS sisteminden tebrik mesajları göndermek.

o)İlçemiz nüfusunun arttırılması için yapılan çalışmalar.

ö)İlçemize doğalgaz getirilmesi ve doğalgaz bağlantı bedellerinin yatırılması ile ilgili çalışmalar.

 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi :Müdürlüğümüzde çalışan personel günlük denetlenerek iş takibi yapılmaktadır.

 

 

D- Diğer Hususlar

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri :  Görev alanı içersinde yapacağı hizmetleri sorumluluk bilincinde öncelikle İlçemizi ve termal tesisleri tanıtmak, Belediye faaliyetlerini ve yapılacak projeleri anlatmak, dairedeki bilgi iletişim sistemlerinin etkin ve verimli çalışması, eşit adaletli ve saydam olarak yapmak.Hizmeti en verimli ve ekonomik olarak hizmetten faydalanacak olan hemşerilerimize kurumumuz adına sunmaktır.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler :Çağın gelişen teknolojisinin faydalanmak işimizi zamanında ve süratle yapmak. İlçemizin gelişimi, tanıtımı ve düzeni için tüm imkanları verimli olarak kullanmak.

C- Diğer Hususlar                                         :-—-

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

      A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları :

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: 

2015 yılında  bütçe ile verilen ödenekler;

 1. Personel Giderleri :   124.500,00 TL.
 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Ödemeleri : 19.400,00 TL.
 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri :      22.200,00 TL.

05.Görev Zararları                                                    :        1.000,00 TL.

 1. Mamul Mal Alımları :        7.600,00 TL.

 

Olmak üzere Toplam ………………..: 174.700,00 TL.

 

Aktarma İle Eklenen

 1. Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri : 2.800,00 TL

 

Aktarma İle Düşülen

 1. Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri : 2.800,00 TL.

 

2015 yılı sonu kullanılabilir toplam ödenek       :    174.700,00 TL.

 

2015 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğünün Harcamaları  ;

 

01.Personel Giderleri                                               :     98.631,78 TL.

 1. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Ödemeleri : 18.028,21TL.

03.Mal ve Hizmet Giderleri                                     :     17.121,66  TL.

06.Mamul Mal Alımları                                           :       ——- TL.

 

Olmak üzere Toplam……………………………     :   133.781,65  TL’dir.

 

2015 yılı sonu itibari ile kullanılmayıp iptal edilen ödenek    40.918,35 TL.’dir.

 

3- Mali Denetim Sonuçları  :—-

4- Diğer Hususlar                             :—-

B- Performans Bilgileri

1-İlçemizin muhtelif yerlerine canlı yayın sistemi ile ilgili kameraları yaygınlaştırmak, hemşerilerimizin sıla hasretinin giderilmesine katkıda bulunmak.

Mevcut bilgisayarların teknolojinin gerisinde kalmaması için, düzenli bakımlarını yapmak  ve çağın ve teknolojinin gereklerine göre yenilerini temin etmek.

2016 yılı içerisinde tüm daireler için entegre e-belediye programı temin etmek ve sistemi e- belediyeciliğe uygun hale getirmek.

 

     2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi     

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

         5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

           A- Üstünlükler : Çağın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek, kuruma bağlı tüm birimleri teknolojinin son ürünleri ile donatarak, bilgi ve teknolojiyi yerinde ve zamanında kullanmaya çalışmak.

B-  Zayıflıklar   : Maddi imkanların yetersizliği.

C- Değerlendirme : Kurumumuzun belediyenin bilgi sistemleri alt yapısını hazırlayan ve sürdüren bir kurumdur. Zayıflıkların giderilerek daha aktif hale getirilmesi halinde daha iyi sonuçlar alınacaktır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Müdürlük adına resmi mühür temin edilmesi. Kurum içindeki yapılanmanın gözden geçirilmesi.

 

 

                                                                                                                                                             Adnan YALÇIN                                                                                                                                                                                                           Bilgi İşlem Sorumlusu