KASIM 2015 MECLİS

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

TOPLANTI DÖNEMİ     : 2015

TOPLANTI                       :  10

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                           : 1

Açılış Saati : 14 00   05.11.2015 Perşembe

 

 

GÜNDEM               .

1- Yoklama- Açılış

2- 2016 Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi

3-Geçici Su Abonesi Verilmesinin Görüşülmesi

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KASIM  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

Belediyemiz Meclisi;  05.11.2015 tarihinde Kasım  Ayı  Toplantısının  1.birleşim 1.oturumuna 10 üyeli meclisimizin tam olduğu görüldü. Mevcut üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Gündem dışı 3 konunun gündeme alınması meclisimizce uygun görüldü.

 

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan 2016 Mali Yılı Bütçe tasarısı için yapılan görüşme sonunda;

5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Belediye Meclisleri Çalışma Usulüne Dair Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince; İncelenmek ve Meclise rapor edilmek üzere, 2016 Mali Yılı Bütçe Taslakları ve Gerekçe Raporunun Belediyemiz Bütçe ve Plan Komisyonuna havale edilmesine, gerekli inceleme yapıldıktan sonra Belediyemiz Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından hazırlanacak raporların  20.11.2015 tarihinde saat 14:00 de yapılacak, Kasım Ayı Toplantısının devamı olacak 2. birleşiminde görüşülmesine karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan  Geçici su abonesi verilmesi amacı ile belediyemize başvuran; Arife AKDENİZ ve Sami YILDIZ’ ın müracaatları değerlendirilerek ilgililere  geçici su abonesi verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan İlçenin Emirşeyhyakup Mahallesi 270 ada 10 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talebi incelenmek ve meclisimize rapor edilmek  üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde Kurtuluş Mahallesi Sultan Sencer Sokak No:34 adresinde bulunan binanın kanalizasyon  ihtiyacı, binanın  bahçesine  açılan  foseptik kuyu ile sağlandığı,bu sokakta halen yapımı devam eden veya yapılmış olan binalarda da Sultan Sencer Sokaktaki yola kot farkından dolayı  kanalizasyon sıkıntısı yaşandığı, bunun da; insan sağlığını ve çevre sağlığını etkilediği, bu civarda oturan vatandaşlardan sürekli şikayetler geldiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin a bendi gereğince, belediyeler, kanalizasyon çevre ve çevre sağlığı ile alakalı işleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Kurtuluş Mahallesi Sultan Sencer Sokakta bulunan  binaların  kanalizasyon hatlarının yola kot farkından dolayı bağlanamadığı, bu nedenle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yanından geçen Şehit Şeref Özçelik sokağa bağlanması  gerektiğinden, Şehit Şeref Özçelik ile Sultan Sencer Sokak  arasında farklı parseller olduğundan, en uygun  yerden kanalizasyonun borusunun döşenmesi için geçit hakkı veya kamulaştırma yapılmasına, gereği için karardan Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine   meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan İlçemiz Altıparmak Mahallesine ait, başlangıç ve bitişleri yazılı cadde ve  sokaklara  aşağıda yazılı isimlerin verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Sıra No Mahalle Adı Eski Adı Yeni Adı
1 Altıparmak Mahallesi 106 ada 1 nolu parselden başlar,  101 ada 7 nolu parselde biten cadde Hacıköy Caddesi
2 Altıparmak Mahallesi 102 ada 2 nolu parselde başlar, 102 ada 9 nolu parselde biten  sokak Dere yolu Sokak
3 Altıparmak Mahallesi 104 ada 3 nolu parselden başlar, 104 ada 21 nolu parselde biten sokak Saha Yolu Sokak
4 Altıparmak Mahallesi 104 ada 1 nolu parselden başlar, 104 ada 18 nolu parselde biten  sokak Hacı Çeşmesi Sokak

 

Meclisimizce Kasım Ayı Toplantısının 1.birleşim 1. Oturumunun kapatılmasına Kasım Ayı Toplantısının devamı olan 2. Birleşiminin 20.11.2015 tarihinde saat 14oo de yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

                 

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KASIM  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI 2. BİRLEŞİM

 

Belediyemiz Meclisi;  20.11.2015 tarihinde Kasım  Ayı  Toplantısının  2.birleşim 1.oturumuna  1 üyemizin katılmadığı görüldü, 2. Birleşim  konularının görüşülmesine geçildi.

 

Meclis Başkanı Cemil KILIÇ gündem dışı olarak Doğal Gaz Abonesinde kalan abone bedellerinin Belediyemizce karşılanması konusunun gündeme alınmasına karar verildi.

 

Gündemin 7 nci maddesinde bulunan2016 Taslak Bütçe Cetvellerine ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu meclise okunuldu. Komisyonun hazırlamış olduğu raporda gösterildiği üzere, Belediyemizce 2016 yılında yapılması planlanan Toplu Konut Projesi için  Kamulaştırma Bedeli olarak 1.000.000.00 TL. Kaplıca Tesisleri geliştirilmesi ve yeni tesis yapımı için 500.000.00 TL ödenek konulması yönündeki tavsiyesi meclisimizce uygun görüldü.

 

Meclisimizce 2016 bütçe taslak cetvellerinin Plan Bütçe Komisyonun önerisi doğrultusunda yeniden düzenlenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan   İlçenin Emirşeyhyakup Mahallesi 270 ada, 10 nolu parsel, imar planında 30  L IV a paftasında 29 400- 29 600 (x), 29 000-29 300 (y) mevzi; 4 472 800-4 473 000 (x) 612 900-613 200 (y) ITRF koordinat değerleri arasında, konut alanı, park, ticaret alanı, yol, ve otopark planlı olduğu,  kaldırılması düşünülen 7 metrelik yolun; herhangi bir yola bağlantısının bulunmadığı ve tamamının ilgili parselin içerisinde kalıyor olmasından dolayı kaldırılmasında bir sakınca olmadığı, ayrıca plan tadilatında mevcut işaretli park alanı kaldırılarak, yapılaşmanın mümkün olamayacağı yerler park alanı olarak düzenlendiği,  Bu durum mevcut alanda park alanı olarak işaretli yerlerde konutlaşmanın olduğu göz önüne alındığından kamu yararı olduğundan talep edilen imar tadilatının kabulüne, talep edilen  imar plan değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi gereğince onanmasına, evrakın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 9 ncu maddesinde bulunan İlçemize doğal gazın gelebilmesi için Bakanlar Kurulunun 2013/4347 sayılı kararı gereğince; doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000 üzerindeki ilçelerden ilçe merkezindeki toplam elektrik abone sayısının %60 ına tekabül eden elektrik abonesinin  30.11.2015 tarihine kadar  doğal gaz abone bağlantı bedeli yatırılması gerekmektedir.

İlçemiz nüfusu 11478 olduğu, Çedaş İlçe İşletme Şefliği kayıtlarına göre 3973 adet mesken abonesi olduğu, ilçemiz Vatandaşlarının yoğun ilgisi ile  335 TL doğal gaz abone bağlantı bedeli Halk Bankasında  açılan Doğal gaz hesabına yatırılmaya başlanmıştır.

Doğal gaz abone bağlantı bedelinin verilen tarihe kadar yeterli sayıya ulaşmadığı takdirde,  kalan doğal gaz abone bağlantı bedelinin  belediyemizce ilgili bankaya yatırılarak, belirlenen sayının tamamlanmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Meclisimizce Kasım Ayı Toplantısının 2.birleşim 1. Oturumunun kapatılmasına Kasım Ayı Toplantısının devamı olan 3. Birleşiminin 23.11.2015 tarihinde saat 16oo da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

                                                                                                                                                                                         REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KASIM  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI  3. BİRLEŞİM

 

Belediyemiz Meclisi 23.11.2015 tarihinde saat 16oo da Toplantı  Odasında yapmış olduğu   2015 Kasım Ayı Toplantısının 3.birleşim, 1. oturumundaki kararlardır.
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Plan ve Bütçe Komisyonun önerisi doğrultusunda yeniden hazırlanan 2016 yılı gelir- gider bütçesinin  madde madde görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62. maddelerine göre hazırlanan 2016 Mali Yılı Bütçe tasarısı ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe tasarısı gelir bütçesinin 11.288.680.00.TL,  gider bütçesinin 11.288.680.00.TL olduğu görülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b fıkrası gereği oya sunularak ;
Bütçe kararnamesi ; (10 katılım )
Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (11.288.680.00 ) TL ödenek verilmiştir.(  O.B.Kabül)
Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi (11.288.680.00)TL olarak tahmin edilmiştir. ( O.B.Kabül)
Madde 3- 2016 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/ fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.  (O.B.Kabül)
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.  (O.B.Kabül)
Madde 5- ( G ) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.  (O.B.Kabül)
Madde 6- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir.  (O.B.Kabül)
Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.
1- Bütçe Kararnamesi
2- Ödenek cetveli ( A) (Örnek-14)
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17)
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli ( Örnek-18)
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ( Örnek-19)
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler ( G) Cetveli (Örnek-21)
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H) Cetveli (Örnek-22)
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
17-Finansman Programı ( Örnek-28) (O.B.Kabül)

                                                                                                                                                                                        REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KASIM  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

                  Madde 8- 2016 yılı taksitli gelirlerinin 2464 sayılı kanunda belirtilen yasal gelirlerin Mayıs ve Ekim aylarında tahsil edilmesi.

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer. (O.B.Kabül)
Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.. (O.B.Kabül)

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve ekli cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

2016 Yılı Gider Bütçesinin, Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin

                Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre giderin ödeneklerin birinci düzeyi;

 

KODU AÇIKLAMA    TL,krş. Oylama
01 Genel Kamu Hizmetleri 4.386.088,34   O.B.Kabül
04 Ekonomik İşler ve Hizmetleri 3.460.647,56  O.B.Kabül
05 Çevre Koruma Hizmetleri 1.719.839,10  O.B.Kabül
06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 1.522.543,00 O.B.Kabül
09 Eğitim Hizmetleri    137.940,00  O.B.Kabül
10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri      61.622,00 O.B.Kabül
  TOPLAM 11.288.680,00 O.B.Kabül

 

 

2016 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik sınıflandırmaya göre gelirin ödeneklerin birinci düzeyi;

KODU AÇIK

AMA

  TL, krş. Oylama
01 Vergi gelirleri    677.871,56 O.B.Kabül
03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 2.970.420,25 O.B.Kabül
04  Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler    267.945,84 O.B.Kabül
05 Diğer gelirler 5.329.267,02 O.B.Kabül
06 Sermaye gelirleri  2.043.175,33 O.B.Kabül
  T O P L A M 11.288.680,00 O.B.Kabül

 

2016 yılı harcama programı 3 aylık dönem itibariyle;

KOD AÇIKLAMA I.

3

y

% II. 3 ay %  

III. 3 ay

 

% IV.3 ay % TOPLAM

Oylama

01  Personel Gid. 990.249,21 25 990.249,21

 

25 990.249,21 25 990.249,21 25 3.960.996,84  O.B.K
02  Sosyal Güvenlik 151.518,96 25 151.518,96 25 151.518,96 25 151.518,92 25    606.075,80  O.B.K
03  Mal ve Hiz. Gid. 788.131,03 25 788.131,03 25 788.131,03 25 788.130,99 25 3.152.524,08  O.B.K
04  Faiz Giderleri   27.500,00 25   27.500,00 25   27.500,00 25   27.500,00 25     110.000,00  O.B.K
05  Cari Transferler   70.045,75 25  70.045,75 25   70.045,75 25   70.045,73 25    280.182,98  O.B.K
06  Sermaye Giderleri  621.567,75 25 621.567,75 25 621.567,75 25 621.567,75 25  2.486.271,00  O.B.K
 07  Sermaye Transferleri    15.565,00 25    15.565,00 25   15.565,00 25   15.565,00 25     62.260,00  O.B.K
 09  Yedek Ödenek  157.592,33 25  157.592,33 25 157.592,33 25 157.592,31 25    630.369,30  O.B.K

 

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

KASIM  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

 
2016 yılı finansman programı 3 aylık dönem itibariyle;

K

D

 AÇIK

AMA

 I. 3 Ay  %  II. 3 ay  %  III. 3 ay  %  IV.3 ay  %  TOPLAM  Oylama
0 1  Vergi gelirleri 169.467,90 25  169.467,90 25 169.467,90 25 169.467,86 25 677.871,56  O.B.K
 03  Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 892.605,06 25  892.605,06 25 892.605,06 25 892.605,07 25 3.570.420,25  O.B.K
 04  Bağış ve yardım gelirleri  141.986,46 25  141.986,46 25  141.986,46 25  141.986,46 25   567.945,84  O.B.K
 05  Diğer gelirler 1.332.316,75 25  1.332.316,75 25  1.332.316,75 25  1.332.316,77 25 5.329.267,02  O.B.K
 06  Sermaye gelirleri   285.793,84 25     285.793,84 25     285.793,84 25    285.793,81 25 1.143.175,33

 

 O.B.K
 09  Red ve iadeler (-)                    O.B.K

 

Gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

Kasım Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Kasım ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI