mart 2015 meclis Gündem ve kararları

                                                                            T.C
REŞADİYE
BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI DÖNEMİ : 2015
TOPLANTI                : 3
BİRLEŞİM                : 1
OTURUM                  : 1
Açılış Saati/tarihi   : 14:00     05.03.2015 Perşembe

GÜNDEM


1- Yoklama- Açılış
2- Geçici Su Abonesi Verilmesinin Görüşülmesi
3- İlçenin Çamlıca Mahallesi 214 ada 13 nolu parselin ikiz nizam yapılması talebinin görüşülmesi
4- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okul yeri tahsisi talebinin görüşülmesi
5- Belediyemize ait otobüs terminaline T2 Belgesi alınmasının görüşülmesi
6- Toplu Konut Alanı tesbit edilmesi için kurulan komisyon raporunun görüşülmesi
7- İlçe nüfusunun 10 bin olması nedeni ile birim amirlerinin harcama yetkilisi olarak görevlendirilmesinin görüşülmesi

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

05.03.2015 tarihli 1. birleşim

 

Mart Ayı Toplantısı Meclis Başkanı Cemil KILIÇ’ ın açılış konuşması yapması ile başladı.

Başkanlık Makamı tarafından önerilen gündem dışı 4 konunun gündeme alınması meclisimizce uygun görüldü.

Meclis Üyelerinden Hüseyin ELMAS söz alarak, çöp süpürge aracı ve Fen İşleri Müdürlüğüne araç alınması konularının gündeme alınmasını önerdi. Meclisimizce gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan  Geçici su abonesi verilmesi amacı ile belediyemize başvuran;

1-Halil ÖNCÜL,

2-Ömer Kenan ÖZCAN,

3-Dursun ŞAM ’ ın müracaatları değerlendirilerek ilgililere  geçici su abonesi verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan Mülkiyeti Hasan YILDIZ VE Halit BOYRAZ’a ait İlçenin Çamlıca Mahallesi 214 ada 13 nolu parselin ikiz nizam yapılmasına 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi gereğince onanmasına, evrakın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Belediyemize göndermiş olduğu 18.02.2015 tarih ve 1829536 sayılı yazılara  ve 23.02.2015  tarih ve 1971735 sayılı yazılarında; İlçenin Osmaniye Mahallesi Gültekin Topçam Caddesinde 162 ada 3 parselde bulunan halen Reşadiye Ticaret Meslek Lisesi olarak eğitim öğretime devam eden Belediyemize ait 3080.21 m2 arsanın bahçesine İmam Hatip Lisesi yapılması için Hazineye tahsis talepleri incelenmek ve meclise rapor edilmek üzere İmar Komisyonuna gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan İlçenin Kayalık Mahallesi Yüzüncü yıl  Caddesinde Belediyemize ait bulunan Otobüs Terminali bulunmaktadır.  “Terminal işletmeciliğini yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen terminal işletmeciliği yetki belgesini almak suretiyle terminal işletebildiklerinden Belediyemiz Otobüs Terminaline  T2 Belgesinin  alınmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

                   Gündemin 6 ncı sırasında bulunan Akçakolay Mahallesinde bulunan 239 ada 54-55-56-77-78 nolu parsellerin“Belediyemiz Toplu Konut Alanı” olarak ilan edilmesine, ilgi yerde gerekli çalışmaların yapılarak istimlak işlemlerinin başlatılmasına, gereği için karardan İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7 nci sırasında bulunan 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi, “Bütçeyle kendilerine ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin üst yöneticisi (birim amirleri) harcama yetkilisidir”denilmektedir. İlçe nüfusunun 10.000 olması nedeni ile Birim Amirlerinin Harcama Yetkilisi olarak görevlendirilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündem dışı konu edilerek gündemin 8 nci sırasında yer alan Ahmet TAŞTEKİN  İlçenin Kayalık Mahallesi 224 ada 47 nolu parsele inşaat yapılacağından çekme mesafesinin Tip İmar Yönetmeliği 28. Maddesine istinaden yapılması talebi, incelenmek ve meclise rapor edilmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

                      Gündem dışı konu edilerek gündemin 9 ncu sırasında yer alan Murat ERDEM’e ait İlçenin Kurtuluş Mahallesi 203 ada 2 nolu parsele inşaat yapacağından  hem Burhan Aras Caddesi hem de Rauf Denktaş Sokakta bulunan ruhsatlı binalara göre yol çekme mesafesinin düzenlenmesi talebi, incelenmek ve meclise rapor edilmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündem dışı konu edilerek gündemin 10 ncu sırasında yer alan Pervin ÖZKAYA’ya ait  İlçenin Kurtuluş Mahallesi 204 ada 28 nolu parsele inşaat yapılacağı, yeni yapılacak inşaatın Sultan Sencer Sokak tarafındaki yoldan çekme mesafesinin 2 m olarak düzenlenmesi talebi, incelenmek ve meclise rapor edilmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

…1…

 

 

 

 

 

 

Gündem dışı konu edilerek gündemin11 nci sırasında yer alan Savaş KOYUNCU’ ya ait Otobüs Terminalinde bulunan 376 m2  yerde Belediyemize ait WC lerin olduğu, uzun yıllar Belediyemizce kullanıldığı görüldüğünden, ilgi parseli parsel sahibinin kullanamayacağı bu nedenle , meclisimizce 39.000 TL. bedelle satın alınmasına meclisimizce   9 Kabul 1 Ret (Şükrü TÜRK)oy çoğunluğu  ile karar verildi.

                     Gündem dışı konu edilerek gündemin 12 nci sırasında yer alan İlçemiz cadde ve sokaklarını, kaldırım kenarlarını çöp ve benzeri kirlerden arındırmak, daha hijyenik temizlik yapılması amacı ile Belediyemize Çöp Süpürme Aracı alınmasına, gereği için kararımızın Zabıta amirliğine ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündem dışı konu edilerek gündemin 13 ncü sırasında yer alan Fen İşleri Müdürlüğünde  kullanılmak üzere  1 adet araç alınmasına, kararımızın gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.

                   Gündem dışı konu edilerek gündemin 14 ncü sırasında yer alan Çedaş İlçe İşletme Şefliğinin 05.03.2015 tarih ve 5859 sayılı yazıları meclisimizce okunuldu. 2015 yatırım programı kapsamında MBK ( Mono Blok Beton Köşk ) tesis edilmesi amacı ile trafo yeri talebi incelenmek ve meclise rapor edilmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündem dışı konu edilerek gündemin 15 nci sırasında yer alan Reşadiye Termal Spor Kulübünü desteklemek amacı ile 5393 Sayılı Kanunun 14/b maddesi gereğince, Belediyemize ait 10 adet bilbordların 3 yıllığına ücretsiz olarak Belediyemizin  belirleyeceği şartlar doğrultusunda tahsis edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

11.03.2015 tarihli 2. birleşim

 

Gündem dışı konu edilerek gündemin 16 ncı sırasında yer alan                           Belediyemiz Meclisinin 05.03.2009 tarih ve 21 sayılı kararı ile Ticaret Meslek Lisesi olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne tahsis edildiği bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine istinaden İlgi yerdeki tahsisin kaldırılmasına, ilgi kararın iptal edilmesine,Belediyemize ait Osmaniye Mahallesi 162 ada 3 parsel numarada bulunan Belediyemize ait 3080.21 m2 yerin İmam Hatip Lisesi Yapılması Amacı ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devre Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince Tapu kütüğüne, “İlgi Yerin tahsis amacının değişmesi veya amacına uygun kullanılmaması halinde Belediyemizce geri alınacaktır”. Şerhinin konulması şartı ile Hazine adına bedelsiz olarak tahsis edilmesine, meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

                       Gündem dışı konu edilerek gündemin 17 ncı sırasında yer alan Çedaş İlçe İşletme Şefliğinin ilgi yazı ekinde trafo yeri olarak belirlenmesini talep ettikleri yer  uygun olmadığından, İlçenin Kurtuluş Mahallesi 225 ada 63 parselde bulunan ekli krokide taralı olarak gösterilen alanın MBK(Mono Blok Beton Köşk) tesis edilmesi amacı ile Trafo Yeri olarak tahsis edilmesine  meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞ