Meclis Gündem ve Kararları(OCAK 2015)


                                                    REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısı yoklama ve açılış ile başladı. Belediyemiz Meclisi, 08.01.2015 tarihinde saat 14oo’de Belediye toplantı salonunda toplandı. Yapılan yoklamada 10 üyeli meclisimizin tüm üyelerinin toplantıya iştirak ettiği görüldü. Toplantıya katılan meclis üyelerine hazrun cetveline imzaları attırıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi, gündem dışı görüşülecek 3 adet konunun gündeme alınması uygun görüldü. Ocak Ayı toplantısı Meclis Başkanı Cemil KILIÇ’ ın açılış konuşması yapması ile başladı.
Konu : Denetim Komisyonuna Üye Seçilmesinin Görüşülmesi. Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 2.nci sırasındaki karardır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; Belediyemiz Denetim Komisyonunun 3 kişiden oluşturulması meclisimizce uygun görüldü. Meclisimizce yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde; Belediye Denetim Komisyonuna Levent KAYA’nın 8 oy, Hakan ÜNAL’ ın 8 oy, Metin OTYAKMAZ’ ın 8 oy aldığı 1 oy pusulasının geçersiz olduğu görüldü. 2015 yılı Denetim Komisyonunda görev almak üzere, Levent KAYA, Hakan ÜNAL, Metin OTYAKMAZ ’ın seçilmelerinin uygun olduğuna meclisimizce karar verildi.

Konu :Meclis Tatil Ayının Belirlenmesinin Görüşülmesi.

Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 3.ncü sırasındaki karardır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 nci maddesi gereğince; Belediye Meclisleri her yıl meclis kararıyla tespit edilecek olan ayda tatil yapacağından, Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı Temmuz ayında tatil olmasına oybirliği ile karar verildi.

Konu : Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespitinin Belirlenmesinin Görüşülmesi.

Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 4.ncü sırasındaki karardır. Belediyemiz Meclisinin 2015 yılında yapacağı toplantılarının gün ve saatinin belirlenmesi meclisimizce görüşüldü. Buna göre; Belediyemiz meclisinin 2015 yılında yapacağı toplantılarının her ayın ilk Perşembe günü saat 14oo de yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Konu : 2015 Yılında Ödenecek Huzur Hakkı Ücretlerinin Görüşülmesi.
Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 5.nci sırasındaki karardır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince; Meclis Başkanı, Meclis Üyelerine, Plan ve Bütçe Komisyon, İmar Komisyon ve Denetim Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının 1/3 oranına tekabül eden 63,70 TL. sinin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Konu : Zabıta ve İtfaiye Personelinin Fazla Çalışma Mesai Ücretlerinin Görüşülmesi.

Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 6.ncı sırasındaki karardır. 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun V cetvelinde; “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlere bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ( destek hizmeti yürüten personel hariç ) Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir” denilmektedir. Bu nedenle, ilgi kararda İlçemizin en son nüfus sayımına göre nüfusu 9300 olduğundan, Belediyemiz İtfaiye ve Zabıta hizmetlerinde çalışan personelin fazla çalışma ücretinin aşağıda gösterildiği gibi belirlenmesi meclisimizce uygun görüldü. Buna göre;
1- Zabıta Amiri-Zabıta Kom.,Zabıta Mem.: 217.00.TL.
2- İtfaiye Sorumlusu-İtfaiye Çvş.,İtf.Eri : 217.00.TL.
3-Aylık maktu fazla çalışma ücreti brüt olarak gösterildiğinden, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hesap edilecektir.
4-Ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri,
a-Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,
b-Bir yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,
c-İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,
ç-Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir. Yukarıda 4 madde halinde belirlenen Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin kabulüne, ilgi ücretlerin 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmasına meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
Konu : Kemal ARSLAN’ la Olan Davanın Uzlaşma Yapılması İçin Komisyondan Gelen Raporun Görüşülmesi.

Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 7.nci sırasındaki karardır. Kemal ARSLAN’ın 23.06.2014 tarihli talebini incelemek ve meclisimize rapor etmek üzere kurulan, Komisyonun hazırlamış olduğu rapor mecliste okunuldu: Rapor ve eklerinde ayrıntıları gösterildiği üzere; Kemal ARSLAN bahse konu yerleri 5 yıllığına kiraladığı için ilgi yerlere; büfe, halı saha file değişimi, daha önce kaba inşaatı yapılan halı saha yanındaki hizmet binasının ince işçiliği, yüzme havuzu mermer işleri, elektrik ve su tesisatları, kamelya brandaları gibi tamir ve bakım yaptırdığı, İhalenin feshine konu elektrik ve su abonesi için Belediyemizce ilgiliye olumlu cevap verilmediği, 1 yılını doldurmadan sözleşmesinin fes edilerek mağdur edildiği anlaşılmıştır. Belediyemizin Kemal ARSLAN ile arasında devam etmekte olan dava 2005 yıllından beri sürdüğü, Reşadiye Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/70 ve 2007/8 sayılı kararı ile “15.000.00 Tl maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyerek ticari faizi ile birlikte davalı Reşadiye Belediyesinden alınarak davacı Kemal ARSLAN’a verilmesine” karar verildiği, Fen İşleri Müdürlüğünce Kemal ARSLAN tarafından Belediyemiz parkına kalıcı olarak yaptığı yatırımlar için 42.320,50 TL. bedel tespit edildiği, Belediyemiz Avukatı Uğur ÖZTÜRK’ün, “kiracı taşınmaz mal niteliğinde kalıcı eser yapılmış ise bu bedel kurumumuzdan istenebilir” yönünde görüş bildirdiği, meclisimizce görüldü. 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/k maddesi,”Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek” yine aynı kanunun 18/h maddesi gereğince “vergi, resim ve harçlar dışında kalan miktarı beşbin Tl den fazla dava konusu Belediye uyuşmazlıklarını sulh ve tasfiyeye, kabul ve feragata karar vermek belediye meclisinin görev ve yetkisinde olduğundan, yaklaşık 10 yıldır devam etmekte olan dava sürecini sonlandırmak için Reşadiye Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/70 ve 2007/8 sayılı kararı ile belirlenen maddi tazminat tutarı 15.000.00 Tl ve yapmış olduğu kalıcı eserlerin bedeli güncellenerek toplam 67.520.T.si ödenmek şartı ile Reşadiye Belediyesi ile Kemal ARSLAN arasında uzlaşma yapılması meclise sunuldu. Konu ile ilgili olarak Burhan KIŞLAK söz alarak, Kemal ARSLAN ile alakalı dava sürecinin beklenmesini, uzlaşma yapılmamasını önerdi. Belediyemiz meclisince Kemal ARSLAN ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı 15/k ve 18/h maddeleri gereğince 67.520,00 TL. si bedelle uzlaşma yapılmasına, uzlaşma metnini imzalamak üzere Belediye Başkanı Cemil KILIÇ’a yetki verilmesine 9 evet 1 ret ( Burhan KIŞLAK ) oyla oy çoğunluğu ile karar verildi. Konu : Kadro Derece Değişikliği Talebinin Görüşülmesi. Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 8.nci sırasındaki karardır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2014 tarih ve 2 sayılı yazı ekinde bulunan kadro derece değişikliği meclisimizce incelendi. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünü vekaleten yürütmekte olan Hakan ÖZTÜRK’ ün müktesebi 8/2 derecede olduğundan, vekalet ücretinin ödenebilmesi için, 2. nci derece Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun 4.ncü dereceye yükseltilmesi konusu meclise sunuldu. Meclisimizce Mali Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun 4.ncü dereceye yükseltilmesine oybirliği ile karar verildi.

Konu : Belediyemize Ait Çermik Mahallesi 132 Ada 90 Ve 91 Nolu Parsellerin Geçici İskan Alanı Olarak Belirlenmesinin Görüşülmesi.

Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 9.ncu sırasındaki karardır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.12.2014 tarih ve 639 sayılı yazısı ile Belediyemize ait Çermik Mahallesi 132 ada 90 ve 91 nolu parsellerin geçici iskan alanı olması talep edilmiştir. Afet ve Acil durumlar göz önüne alınmak suretiyle; Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğinin 16, maddesi 3. fıkrası gereğince iskan alanlarının belirlenmesi gerektiğinden, Belediyemize ait Çermik Mahallesi 132 ada 90 ve 91 nolu parseller imar planında park olarak gözükmekte ve park olarak kullanılmaktadır. İlgili yönetmeliğe istinaden alt yapısı da uygun olduğundan, Afet ve Acil durumlarda ilçemiz Çermik Mahallesi 132 ada 90 ve 91 nolu parsellerin Geçici İskan Alanı olarak belirlenmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Konu : İmar Komisyonundan Gelen Ahmet ERDEM’ e Ait Ön Çekme Mesafesine Ait Raporun Görüşülmesi
.

Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 10.ncu sırasındaki karardır. İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Ahmet ERDEM’ e ait ön çekme mesafesi talebi ile alakalı rapor meclise okunuldu. Ahmet ERDEM ’e ait İlçenin Çermik Mahallesi 103 ada 5 nolu parsellere yapılacak inşaatın yoldan çekme mesafesinin arsa derinliğinin az olması nedeni ile 3,50 mt. düşürülmesi talebine istinaden İmar Komisyonunun hazırladığı rapor meclise okunuldu. Ahmet ERDEM’ e ait bahse konu parsel derinliği kuzeyinde 15 m başlayarak güneyde üçgen şeklinde sıfırlandığı, bu durumdan dolayı yapılacak bina çekme mesafelerinden sonra kuzeyde 7,25 mt ile başlayıp 2,59 m düştüğü, bu imar adası 3 parselden oluştuğu, kuzeyde kalan 2 parselde yapılaşma olduğu ve yoldan 2 mt çekerek yaptığından, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince diğer iki parselde aynı sıkıntıları yaşayacağından ilgi adada yapılaşmanın sağlanabilmesi için talep edilen çekme mesafesinin kabulüne, kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. karar verildi.

Konu : İmar Komisyonundan Gelen Murat Alper ÖZER’ e Ait Ön Çekme Mesafesine Ait Raporun Görüşülmesi.

Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 11.nci sırasındaki karardır. İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Murat Alper ÖZER’ e ait ön çekme mesafesi talebi ile alakalı rapor meclise okunuldu. Murat Alper ÖZER’e ait İlçenin Çamlıca Mahallesi 219 ada 12 nolu parselle yapılacak inşaatın mevcut yapılaşmaya bozmamak amacıyla ön çekme mesafelerinin çevreye uygun olarak tespit edilmesi talebine istinaden İmar Komisyonunun hazırladığı rapor meclise okunuldu. Murat Alper ÖZER’ e ait ön çekme mesafesi talebinin Belediyemizce yaptırılacak imar revizyonundan sonra görüşülmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Konu : İmar Komisyonundan Gelen Muharrem BEKTAŞ’ a Ait Çekme Mesafesine Ait Raporun Görüşülmesi.
Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 12.nci sırasındaki karardır. İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Muharrem BEKTAŞ’ a ait çekme mesafesi talebi ile alakalı rapor meclise okunuldu. Muharrem BEKTAŞ’a ait İlçenin Kayalık Mahallesi 151 ada 51 nolu parselle inşaat yapacakları fakat mevcut taşınmazın bina derinliği sağlıklı bina yapılması için uygun olmadığını, bu nedenle parsele uygulanacak yoldan çekme mesafesinin 2 metre olarak çevreye uygun olarak tespit edilmesi talebine istinaden İmar Komisyonunun hazırladığı rapor meclise okunuldu. Muharrem BEKTAŞ’ a ait çekme mesafesi talebinin Belediyemizce yaptırılacak imar revizyonundan sonra görüşülmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Konu : Belediyemizce Alınan Çeşitli Ücretlerin Görüşülmesi.
Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 13.ncü sırasındaki karardır. Meclis Başkanı Cemil KILIÇ Belediyemizin gelir kaynaklarından olan çeşitli ücretlerin günün şartlarına göre yeniden ayarlanmasının gerekliliği hakkında açıklamalarda bulunarak konuyu meclise sundu. Belediyemiz meclisince çeşitli ücretlerin aşağıda gösterildiği gibi kabulüne, 20.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmasına oybirliği ile karar verildi.
SU ÜCRETLERİ :KDV DAHİL: Besi ahırları 1 ton su ücreti 5.00 TL.
İnşaatlarda Kullanılan 1 ton su ücreti 4.00 TL.
Öğrenci Yurtları 1 ton su ücreti 2.50 TL.
Siyasi Parti ve Derneklerden 1 ton su ücreti 2.50 TL
Saatsiz ve izinsiz su kullananlardan her tahakkuk için 200.00 TL.
Su abonesi alanlardan yol kazma bedeli 100.00 TL.
Resmi daireler 1 ton su ücreti 4.00 TL.
İşyerleri 1 ton su ücreti 4.00 TL.
Okul, Hastane 1 ton su ücreti 4.00 TL.
Termal Otelde WC ve sıcak suyu soğutmak üzere kullanılacak suyun tonu 2.00 TL.
Aceze ve Gaziler 20 m3 kadar muaf tutulmuştur.
Volkan Pansiyonda kullanılan termal su ücreti ( 3 yıl boyunca yıllık ) 3 .300 TL
MESKENLERDE SU ÜCRET TARİFESİ KDV DAHİL: Meskenlerde 0-40 m3 arası 1,79 TL. 40 m3 yukarısı 2,05 TL.
ELEKTRONİK SU SAYACI 1 TON FİYATLARI KDV DAHİL : Meskenler 1.50 TL. İnşaatlar 3.50 TL.
Resmi Daireler 4.00 TL. İşyerleri 4.00 TL.
Öğrenci Yurtları 1.50 TL.
Siyasi Parti ve Dernekler 1.00 TL.
Okul ve Hastaneler 4.00 TL.
Termal Otelde WC ve sıcak suyu soğutmak üzere kullanılacak suyun tonu 2.00 TL. ( Turizm İşletmeciliği yapan, ilçemizin turizm bölgesinde faaliyet gösteren işyerleri de bu tarifeye dahildir. ) Aceze ve Gazilere 20 m3 kadar muaf tutulması 20 m3 den sonra mesken tarifesinin uygulanması

Konu : Belediyemizce Alınan Çeşitli Ücretlerin Görüşülmesi.
SU ABONE ÜCRETLERİ KDV DAHİL : Su bağlama ücreti 25.00 TL.
Tesis kontrol ücretleri 15.00 TL.
Sözleşme ücreti 50.00 TL.
PAZAR YERİNDEN ALINAN İŞGAL ÜCRETİ KDV DAHİL : Pazar yerindeki satıcılardan günlük işgal ettikleri m2 Kamyon ( Büyük ) 50.00 TL. Kamyon ( Küçük ) 35.00 TL. Kamyonet 20.00 TL. Traktör 7.50 TL. Pikap 15.00 TL. Manifatura ve konfeksiyon üzerinde çadırlı mekanlarda satış yapanlardan 30.00 TL. Tezgah üzerinde üzeri açık şekilde ( el aletleri, ayakkabı v.s. ) gibi satış yapanlardan 10.00 TL. Köylerden ufak çapta çuval ve sepetlerle Pazar yerinde satış yapanlardan 5.00 TL.

EVLENME EVRAK ÜCRETİ KDV DAHİL : Evlenme evrat ücreti KDV dahil 50.00 TL. Nikah dışarıda özel istenirse Belediyeye 100.00 TL. Nikah Memuruna 50.00 TL. BİLGİ ERİŞİM ÜCRETİ : Bilgi erişim ücreti 10 sayfadan fazla bilgi almak isteyenlerden 20.00 TL. OTO
TERMİNALİNDEN ÇIKAN OTOBÜS VE MİNİBÜS ÜCRETİ KDV DAHİL : Oto Terminaline girip yolcu alan her otobüsten KDV dahil 40.00 TL.
Oto terminaline girip yolcu alan her midibüsten KDV dahil 20.00 TL.
Minibüs 10.00 TL.
MİNİBÜS YAZIHANELERİNİN OLDUĞU ALANDA GİRİŞ-ÇIKIŞ ÜCRETLERİ KDV DAHİL : İlk yarım saat Ücretsiz İlk bir saat 5.00 TL. İlk bir saatten sonra beklenen her saat için 1.00 TL. Minibüs yazıhanelerine ait olan ve yedekte bekleyen araçlarda aynı şekilde ücretlendirilecektir. KARAYOLU

YOLCU TERMİNALİ TAVAN ÜCRET TARİFESİ KDV DAHİL : A,B,D Yetki Belgesi Otomobil 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin; 7 Koltuk Ve Altı 4,00 TL. A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otomobil 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin; 7 Koltuk Ve Altı 2,50 TL. D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 2,00 TL. Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan ) 1,00 TL. A,B,D Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin; 8-14 Koltuklu 7,00 TL. A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin; 8-14 Koltuklu 3,50 TL. D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 2,50 TL. Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan ) 2,00 TL. A,B,D Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin; 15-24 Koltuklu 12,00 TL. A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin; 15-24 Koltuklu 7,00 TL. D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 3,00 TL. Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan ) 3,00 TL. A,B,D Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin; 25-34 Koltuklu 16,00 TL. A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin; 25-34 Koltuklu 9,50 TL. D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 5,00 TL. Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan ) 6,00 TL. A,B,D Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin; 35-44 Koltuklu 19,00 TL. A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin; 35-44 Koltuklu 12,00 TL. D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 7,00 TL. Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan ) 7,00 TL. A,B,D Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin; 45 Koltuklu Ve Üzeri 20,00 TL. A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin; 45 Koltuklu Ve Üzeri 10,00 TL. D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 9,50 TL. Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan ) 9,00 TL.

KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ OTOPARK TAVAN ÜCRET TARİFESİ KDV DAHİL : Otobüsler; 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL. 1 Saate Kadar 6,00 TL. 12 Saate Kadar Her Saat İçin İlave 1,00 TL. 12-24 Arası Her Saat İçin İlave 0,50 TL. 24 Saat Üstü Her Saat İçin İlave 0,50 TL. Aylık Abonman Ücreti 60,00 TL. Ticari Otomobiller (Taksiler); 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz 1 Saate Kadar 1,50 TL. 12 Saate Kadar Her Saat İçin İlave 0,50 TL. 12-24 Arası Her Saat İçin İlave 0,25 TL. 24 Saat Üstü Her Saat İçin İlave 0,10 TL. Aylık Abonman Ücreti 30,00 TL. Özel Otomobiller (Resmi Olanlar Dahil); 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz 1 Saate Kadar 3,50 TL. 12 Saate Kadar Her Saat İçin İlave 0,50 TL. 12-24 Arası Her Saat İçin İlave 0,25 TL. 24 Saat Üstü Her Saat İçin İlave 0,10 TL. Aylık Abonman Ücreti 30,00 TL. İNŞAAT RUHSATI ÜCRETİ KDV DHİL : Alt Yapı İştirak Payları; Meskenler için ( Her daire için ayrı ) 150.00 TL. İşyerleri için ( Her daire için ayrı ) 150.00 TL. İNŞAAT İŞGALİYE HARCI KDV DAHİL : Çift daireli binalar kat başı 200.00 TL. Tek daireli binalar kat başı 130.00 TL. Bodrumlar için 260.00 TL. İmar çapı çıkartılması 70.00 TL. İnşaat tamir ücreti 260.00 TL. Ruhsat doldurma ücreti 200.00 TL. Demir ve kalıp kontrol ücreti 39.00 TL. İNŞAAT RUHSATI ALANLARDAN KDV DAHİL ; İlk Kayıt İçin 650.00 TL. Vize İçin 150.00 TL. MEZARLIK ÜCRETİ : 2,5 M2 Dışına Çıkan Vatandaşlardan, Mezarın Tamamının m2 Sinden 600.00 TL. si Tahsil Edilmesine, İsteyenlere 10 m2 Kadar Yer Verilmesine, Daha Fazlasının Verilmemesine AFİŞ ÜCRETİ : Ticari Tanıtım Ve Reklam Amacı İle Asılacak Olan Afişlerden Haftalık m2 Sinden 10.00 TL. Alınması KAYIT SURET ÜCRETİ : Mükellef Tarafından İstenilen Gayrimenkul Kayıtları İçin Verilen Belgelerin Her Birinden 10.00 TL. İTFAİYE ÜCRETLERİ : WC Tıkanıklık Açılması 30.00 TL. Merdivenli Arasözle Direklere Afiş Asma-İndir Ücreti ( Her Direk Arası İçin ) 20.00 TL. Şahısların Tanklarına ( Şehir Şebeke Suyundan ) Su Doldurma (1 Tanker) 50.00 TL. BACA TEMİZLEME ( KDV DAHİL ) : Baca başı 20.00 TL. Kalorifer bacalarından 50.00 TL. İnşaatlara arasöz ile su verme 50.00 TL. İtfaiye vanasından su verme m3 3.00 TL. Özel hizmetler ( Yağmur oluğu ) montajı için merdivenli araç ( saati ) 50.00 TL. İŞ BİTİRME TALEPLERİNDEN KDV DAHİL: 0,00-50.000.00 TL. 100.00 TL. 50.000.00-100.000.00 TL. 300.00 TL. 100.000.00-250.000.00 TL. 500.00 TL. 250.000.00 Daha Yukarısı Kadar 750.00 TL. HAFRİYAT TOPRAĞI İNŞAAT YIKINTI ATIKLARI KDV DAHİL : 5 M3 Kadar Araçtan 5.00 TL. 12 M3 Kadar Araçtan 7.50 TL. 20 M3 Kadar Araçtan 10.00 TL.

Konu : Z.Oğuz ERDOĞAN, Ersoy DEMİR, Necaattin YAMAN, Memet OĞUZHAN,, M.Alper ÖZER’ e Ait Çatı Tadilatı İle İlgili Dilekçelerinin Görüşülmesi. Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 14.ncü sırasındaki karardır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2014 tarih ve 644 sayılı yazıları meclisimizce okunuldu. Buna göre; İnşaatların çatılarının tonoz ve kırma çatı olarak projelendirilmektedir. Bu çatılar kullanışsız ve maliyeti yüksek olduğundan, bundan sonra çatılar talep doğrultusunda en fazla % 40 eğimli olmak şartıyla üst kat tavan döşemesinin kenarlardan yükseltmeden çatı projelendirilip, teraslar açık bırakıldıktan sonra, üst kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında kalan hacimler yükseklik şartı aranmadan ilave kat döşemesi yapılarak bölünebilirler. Bu hacimler ayrı bağımsız bölüm olarak kullanılamaz. Çatı arasında kalan alan alttaki bağımsız bölüme ait ve bu bölümle içerden irtibatlı olarak kullanılacaktır. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatılması amacıyla yapılacak pencereler hariç olmak üzere çatı örtüsü üzerinde hiçbir çıkma ve çıkıntı yapılamaz şartları ile çatı tadilatı yapılmasına izin verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Konu : Kayalık Mahallesi 152 Ada 6 Nolu Parsel İle 5 Nolu Parselin Blok Nizam Yapılması Ve Çekme Mesafesi Talebinin Görüşülmesi. Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 15.nci sırasındaki karardır.
Ayşe ŞAM ve Adem ŞAM’ a Vekaleten Memet OĞUZHAN’ ın belediyemize vermiş olduğu dilekçelerinde İlçenin Kayalık Mahallesi 152 ada 6 nolu parsel ile 152 ada 5 nolu parselin şuyuluğundan dolayı, şuyuluk işlemlerini sona erdirmek için 5 nolu parsel ile blok nizam yapılması, ön çekme ve arka çekme mesafelerinin mevcut yapılaşmaya uyacak şekilde ön çekme mesafesinin 3 metre, arka çekme mesafesinin de 2 metre olacak şekilde düzenlenmesi talebi, incelenmek ve meclise rapor edilmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine 8 evet 2 ret ( Şükrü TÜRK, Mustafa YILMAZ ) oy çoğunluğu ile karar verildi.
Konu : Geçici Su Abonesi Verilmesinin Görüşülmesi. Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 16.ncı sırasındaki karardır. Geçici su abonesi verilmesi amacı ile belediyemize başvuran; Hüsamettin ÖNDER’ in binasının 2004 öncesinde yapıldığı, emlak beyanı olduğu muhtar yazısının bulunduğu görüldüğünden geçici su abonesi verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Konu : Avukat Ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Ve Ücretlerinin Görüşülmesi.
Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündemin 17.nci sırasındaki karardır. Belediyemizdeki hizmetlerin aksatılmadan daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; 2015 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak tekniker kadrosunda Bilgisayar Teknikeri İsmail ŞAM’ın aylık net 1.100. Tl maaşla, Kısmi Zamanlı olarak Avukat kadrosunda, Belediyemize Avukat atandığı zaman sözleşmesi sonlandırılması şartı ile Avukat Uğur ÖZTÜRK’ün aylık net 1.026.29 Tl ücretle çalıştırılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Konu : Belediyemize Ait Çermik Mahallesinde Bulunan Arsa İle Maliye Hazinesine Ait Osmaniye Mahallesindeki Yer İle Kayalık Mahallesinde Bulunan Yerlerin Başa Baş Trampa Yapılmasının Görüşülmesi.
Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündem dışı konu edilerek gündemin 18. sırasına alınan karardır. Mal Müdürlüğünün 07.01.2015 tarih ve 42288657-000-7 sayı yazılarında; İlçemiz Çermik Mahallesinde mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 132 ada 213 parselde bulunan 3.007,04 m2 lik arsa vasfındaki taşınmaz ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Osmaniye Mahallesi 170 ada 22 parselde bulunan 594,01 m2 yüzölçümlü kargir 5 katlı emniyet binası ve lojmanı ile Kayalık Mahallesi 173 ada 4 parselde bulunan 395,53 m2 arsa vasfındaki taşınmazların Belediyemiz ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait yerin trampa talebine istinaden, trampa işlemine esas olmak üzere Reşadiye Malmüdürlüğünce oluşturulan komisyon tespitinde kıymet takdirleri arasında oluşan farkın başa baş olarak trampa yapılmasına meclisimizin uygun görüşü istenilmektedir. Meclisimizce Belediyemize ait taşınmaz bedeli 252.317.28.Tl , Maliye Hazinesine ait Osmaniye Mahallesindeki taşınmaz 147.908.49.Tl., Kayalık Mahallesindeki taşınmazın 98.486.97.Tl olduğu, arada oluşan farkın 5.921.80.Tl Belediyemiz alacağı olduğu görülmüştür. Maliye Hazinesine ait Osmaniye Mahallesinde170 ada 22 parselde bulunan 594,01 m2 yüzölçümlü kargir 5 katlı emniyet binası ve lojmanının kullanılamaz atıl durumda olduğundan, Belediyemizce kullanılmayacağından, Maliye tarafından bu binanın yıkılarak Belediyemize arsa olarak teslim edilmesi şartı ile başa baş trampa yapılmasının uygun olduğuna meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Konu : Belediyemiz Temizlik İşleri Ve Çeşitli Birimlerde Çalıştırılmak Üzere Hizmet Alımı Yapılmasının Görüşülmesi. Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündem dışı konu edilerek gündemin 19. sırasına alınan karardır. Zabıta Amirliğinin 05.01.2015 tarih ve 215 sayılı yazıları meclisimizce okunuldu. 2014 yılında yapılan Personel hizmet alımı ihalesinin süresinin bittiği, bu nedenle Belediyemiz hizmetlerinde aksamaların ortaya çıktığı görülmüştür. Belediyemizce ilçemizdeki tüm mahalle, cadde ve sokakların temizlik işlerinde ve Belediyemiz çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere 12 kişilik 3 yıl süre ile hizmet alımı yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Konu : Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine Üye Olunması ve asil ve yedek üye seçilmesi.
Belediyemiz Meclisi 08.01.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yaptığı, 2015 yılı Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda gündem dışı konu edilerek gündemin 20. sırasına alınan karardır. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ ne, Birlik Ana Tüzüğü’ nün 7 nci maddesi uyarınca Birliğe üye olunmasına ve Belediye Başkanı Cemil KILIÇ doğal üyesi olduğu ve 1 adet asil üye ile 1 adet yedek üyenin belirlenmesi gerekmekte olduğundan, Belediye Başkanı Cemil KILIÇ tarafından Belediye Meclis üyelerimizden asil üye olarak Metin OTYAKMAZ yedek üye olarak Hakan ÜNAL önerildi. Yapılan isim önerilerin oylanması sonucunda Metin OTYAKMAZ’ ın asil üye, Hakan ÜNAL’ ın yedek üye olarak seçilmesine, iş bu alınan kararımızın bir suretinin Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ocak Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Ocak ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.