AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA, TAŞIMA, AYRIŞTIRMA İHALESİ

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

          Reşadiye Belediye Sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının Toplama,Taşıma,Ayrıştırma ve

değerlendirme işi 2886 sayılı DİK nun 35/C maddesi ne istinaden  3 yıllığına Kira ihalesi, yapılacaktır.

 

  • İHALE KONUSU OLAN İŞİN NİTELİĞİ,YERİ VE MİKTARI

 

          Reşadiye  Sınırları içinde ortalama 36 Ton/yıllık ambalaj atığı toplama,taşıma,ayrıştırma ve değerlendirme işi yapılacaktır.

       2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE  HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

      Şartname Reşadiye Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğünden 50,00 TL karşılığında temin edebilirler.

      3-İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH VE SAATTE HANGİ USULLE YAPILACAĞI

       İhale Belediye Meclis Toplantı odasında 11.07.2017 Tarihinde Salı Günü,Saat 14:00 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C maddesi Açık Teklif usulü ile yapılacak olup İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

     4-TAHMİN EDİLEN  BEDEL VE GEÇİCİ  TEMİNAT MİKTARI

        Tahmini Bedel KDV dahil 1000,00 TL Geçici Teminat  Bedeli 90,00 TL dir. Geçici Teminatın  ihaleden 1 gün önce yani 10.07.2017 Tarihi mesai bitimine kadar İdareye ibraz edilmesi  şarttır.

     5-İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

       a)Gerçek Kişiler için:

1-TC Vatandaşlık numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istediğine dair dilekçe.

3-Tebligat için adres beyanı ve ikametgah belgesi.

4-İhale Şartname bedeli makbuzu.

5-Geçici Teminat Makbuzu.

6-Ambalaj atığı toplama ve ayırma işi ile ilgili .Çevre İzin ve Lisans Belgesi

   İdareye ibraz edilecektir.

 

b)Tüzel Kişiler için:

 

1-İhaleye katılmak istendiğine dair dilekçe.

2-Tebligat için adres beyanı.

3-2017 yılı içerisinde alınmış ticaret ve /veya Sanayi odası belgesi aslı.

4-Noter tasdikli imza sirküsü aslı.

5-Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli suretleri.

 

İstekliler adına vekaleten ihaleye iştinak ediliyorsa, noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza beyannamesi aslı ibraz edilecektir.

ihaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler  ve diğer masrafları yükleniciye  aittir.

      Reşadiye Belediye Başkanlığı  

        

 

 

 

 

İncele

Meclis Toplantısı

Belediyemiz Meclisi Aralık 2. Birleşimi 11.12.2018 Salı günü saat 16:00 yapılacaktır.