AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA, TAŞIMA, AYRIŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME İHALESİ

                             REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Reşadiye Belediye Sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının Toplama,Taşıma,Ayrıştırma ve  değerlendirme işi 2886 sayılı DİK nun 35/C maddesi ne istinaden  3 yıllığına Kira ihalesi, yapılacaktır.

 

1-İHALE KONUSU OLAN İŞİN NİTELİĞİ,YERİ VE MİKTARI

Reşadiye  Sınırları içinde ortalama 36 Ton/yıllık ambalaj atığı toplama,taşıma,ayrıştırma ve değerlendirme işi yapılacaktır.

2ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE  HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

Şartname Reşadiye Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğünden 50,00 TL karşılığında temin edebilirler.

3-İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH VE SAATTE HANGİ USULLE YAPILACAĞI

İhale Belediye Meclis Toplantı odasında 17.10.2017 Tarihinde Salı Günü,Saat 14:00 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C maddesi Açık Teklif usulü ile yapılacak olup İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4-TAHMİN EDİLEN  BEDEL VE GEÇİCİ  TEMİNAT MİKTARI

Tahmini Bedel KDV dahil 1.500,00 TL Geçici Teminat Tahmini 3 yıllık bedel üzerinden %3 oranında  135,00 TL dir.Geçici Teminatın  ihaleden 1 gün önce yani 16.10.2017 Tarihi mesai bitimine kadar İdareye ibraz edilmesi  şarttır.

5-İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

a)Gerçek Kişiler için:

1-TC Vatandaşlık numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2-Şarname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istediğine dair dilekçe.

3-Tebligat için adres beyanı ve ikametgah belgesi.

4-İhale Şartname bedeli makbuzu.

5-Geçici Teminat Makbuzu.

6-Ambalaj atığı toplama ve ayırma işi ile ilgili .Çevre İzin ve Lisans Belgesi

İdareye ibraz edilecektir.

 

b)Tüzel Kişiler için:

1-İhaleye katılmak isdendiğine dair dilekçe.

2-Tebligat için adres beyanı.

3-2017 yılı içerisinde alınmış ticaret ve /veya Sanayi odası belgesi aslı.

4-Noter tastikli imza sirküsü aslı.

5-Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tastikli suretleri.

6-   İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, yukarıdaki  (a) istenilen belgeler ile birlikte.  noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza beyannamesi aslı ibraz edilecektir.

7–ihale bedeli 3 yıllık peşin tahsil edilecektir.

ihaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler  ve diğer masrafları yükleniciye  aittir.

 

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İncele

Meclis Toplantısı

Belediyemiz Meclisi Aralık 2. Birleşimi 11.12.2018 Salı günü saat 16:00 yapılacaktır.