AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA, TAŞIMA, AYRIŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME İHALESİ

                             REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Reşadiye Belediye Sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının Toplama,Taşıma,Ayrıştırma ve  değerlendirme işi 2886 sayılı DİK nun 35/C maddesi ne istinaden  3 yıllığına Kira ihalesi, yapılacaktır.

 

1-İHALE KONUSU OLAN İŞİN NİTELİĞİ,YERİ VE MİKTARI

Reşadiye  Sınırları içinde ortalama 36 Ton/yıllık ambalaj atığı toplama,taşıma,ayrıştırma ve değerlendirme işi yapılacaktır.

2ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE  HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

Şartname Reşadiye Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğünden 50,00 TL karşılığında temin edebilirler.

3-İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH VE SAATTE HANGİ USULLE YAPILACAĞI

İhale Belediye Meclis Toplantı odasında 17.10.2017 Tarihinde Salı Günü,Saat 14:00 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C maddesi Açık Teklif usulü ile yapılacak olup İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4-TAHMİN EDİLEN  BEDEL VE GEÇİCİ  TEMİNAT MİKTARI

Tahmini Bedel KDV dahil 1.500,00 TL Geçici Teminat Tahmini 3 yıllık bedel üzerinden %3 oranında  135,00 TL dir.Geçici Teminatın  ihaleden 1 gün önce yani 16.10.2017 Tarihi mesai bitimine kadar İdareye ibraz edilmesi  şarttır.

5-İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

a)Gerçek Kişiler için:

1-TC Vatandaşlık numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2-Şarname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istediğine dair dilekçe.

3-Tebligat için adres beyanı ve ikametgah belgesi.

4-İhale Şartname bedeli makbuzu.

5-Geçici Teminat Makbuzu.

6-Ambalaj atığı toplama ve ayırma işi ile ilgili .Çevre İzin ve Lisans Belgesi

İdareye ibraz edilecektir.

 

b)Tüzel Kişiler için:

1-İhaleye katılmak isdendiğine dair dilekçe.

2-Tebligat için adres beyanı.

3-2017 yılı içerisinde alınmış ticaret ve /veya Sanayi odası belgesi aslı.

4-Noter tastikli imza sirküsü aslı.

5-Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tastikli suretleri.

6-   İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, yukarıdaki  (a) istenilen belgeler ile birlikte.  noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza beyannamesi aslı ibraz edilecektir.

7–ihale bedeli 3 yıllık peşin tahsil edilecektir.

ihaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler  ve diğer masrafları yükleniciye  aittir.

 

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İncele

Sınavda Başarılı Olan Taşeron İşçi Listesi