Ambalaj Atıkları Toplama ve Eski Sebze Hali Üst Kat İhalesi

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

A)Reşadiye Belediye Sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının Toplama, Taşıma, Ayrıştırma ve değerlendirme işi ve eski sebze hali üst kat 1 adet işyeri işi 2886 sayılı DİK nun 35/C maddesi ne istinaden 3 yıllığına Kira ihalesi, yapılacaktır.

1-İHALE KONUSU OLAN İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI

Reşadiye Sınırları içinde ortalama 36 Ton/yıllık ambalaj atığı toplama, taşıma, ayrıştırma ve değerlendirme işi yapılacaktır.

2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

Şartname Reşadiye Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğünden 50,00 TL karşılığında temin edebilirler.

3-İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH VE SAATTE HANGİ USULLE YAPILACAĞI

İhale  Belediye toplantı salonunda  02.05.2018 Tarihinde Çarşamba Günü, Saat 10:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C maddesi Açık Teklif usulü ile yapılacak olup İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

Tahmini Bedel KDV dahil 1.500,00 TL Geçici Teminat Tahmini 3 yıllık bedel üzerinden %3 oranında  135,00 TL dir.Geçici Teminatın  ihaleden 1 gün önce yani 01.05.2018 Tarihi mesai bitimine kadar İdareye ibraz edilmesi  şarttır.

5-İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

a)Gerçek Kişiler için:

1-TC Vatandaşlık numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2-Şarname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istediğine dair dilekçe.

3-Tebligat için adres beyanı ve ikametgâh belgesi.

4-İhale Şartname bedeli makbuzu.

5-Geçici Teminat Makbuzu.

6-Ambalaj atığı toplama ve ayırma işi ile ilgili Çevre İzin ve Lisans Belgesi

İdareye ibraz edilecektir.

 

b)Tüzel Kişiler için:

1-İhaleye katılmak istendiğine dair dilekçe.

2-Tebligat için adres beyanı.

3-2017 yılı içerisinde alınmış ticaret ve /veya Sanayi odası belgesi aslı.

4-Noter tasdikli imza sirküsü aslı.

5-Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli suretleri.

6- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, yukarıdaki  (a) istenilen belgeler ile birlikte.  noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza beyannamesi aslı ibraz edilecektir.

7–ihale bedeli 3 yıllık peşin tahsil edilecektir.

ihaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler ve diğer masrafları yükleniciye aittir.

 

B)Eski sebze hali;

     Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen eski sebze hali üst katında bulunan1adet işyeri 3 yıllığına, 2886 satılı kanunun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

İLİ İLÇESİ          ADA PARSEL  İŞYERİ NO CİNSİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH/SAAT ESKİ SEBZE HALİ İŞYERİ:       (3 Yıllık ihale Bedeli Üzerinden %3)

TOKAT REŞADİYE   158/6 Üst kat 1 adet işyeri Aylık 200,00 TL (KDV Dahil)216,00 TL 02.05.2018 10:30

 

  • İhale 05.2018 Tarihinde çarşamba günü saat 10:30 da, Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.
  • Geçici Teminat 3 yıllık Muhammen bedel üzerinden %3 oranında alınacaktır. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenler, ihale tarihinden bir gün önce 05.2018 tarihinde geçici teminatını belediyemiz tahsilat servisine yatırmak zorundadırlar.
  • İhaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler ve diğer masrafları yükleniciye aittir.
  • Kira süresi 3 yıldır
  • Kira bedeli 1.aylık ihale bedeli üzerinden peşin alınacaktır.
  • Kira bedeli her ayın 15 inde 12 ay eşit taksitle tahsil edilecektir.

 

Eski Sebze hali İş yeri ihalesine katılabilmek için;

Kanuni ikametgâh sahibi olmak

Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

Geçici teminatı ve şart name alındı belgesini yatırarak belediye idaresine ibraz etmek,

Nüfus kayıt örneği ibraz etmek,

Belediyemiz muhasebe servisinden, borcu yoktur belgelerini ibraz etmek,

Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekâletnamelerini ibraz etmeleri zorunludur.

İhaleye ait şartname belediyemiz muhasebesinden 50,00TL makbuz karşılığında temin edilir.

İlanen Duyurulur.

 

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İncele

Meclis Toplantısı

Belediyemiz Meclisi Aralık 2. Birleşimi 11.12.2018 Salı günü saat 16:00 yapılacaktır.