HURDA DEMİR MALZEME İLANI

 

                                   REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Madde 1- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan  malzemelerden hurda  demir olarak kalan yaklaşık 5 ton (5000 kg) muhtelif hurda malzemeler 26.09.2017 Tarihinde Salı  günü saat 14:00  Belediye Meclis toplantı odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

 Madde 2- Satılacak hurda;

Hurda Cinsi                           Hurda Demir

Hurda malzemesi                  Yaklaşık  5.000 Kg.

 Madde 3– İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü Bedel Arttırma ile yapılacaktır.

 Madde 4– Satılacak Hurda Malzemenin Yaklaşık tahmini bedeli;

1 Kg 0,80 Kuruş’tan olmak üzere 5.000 Kg =4000,00 TL olup,

Geçici teminatı : %3 olmak üzere, 120,00TL’dir.

 ( İhale 1 kğ 0,80 krş üzerinden olacaktır.). İhale ile ilgili tüm resmi harçlar alıcıya aittir.

Madde 5– Hurda satışı ile ilgili şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğünden 50.00 TL Bedelle temin edilebilir.

 Madde 6 – İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

 a.Geçici Teminat makbuzu ve şartname alındı makbuzu

 b.Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi,

 c.Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

 d.Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti, yetki belgesi, esnaf sicil belgesi vb.

 e.Özel Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin  nüfus kayıt örneği (Nüfus Müd.)

 f.Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve büyük ortağının nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge(Belediye Başkanlığından )

 g.Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge (Vergi Dairesinden) ibraz etmeleri gerekir.

 

Madde 7- Belediyemiz bünyesinde bulunan hurda malzemelerin tahmini miktarı 5.000 Kg olarak belirlenmiş olmasına karşılık, fiyat teklifleri 1 Kg için belirlenen tahmini bedel üzerinden verilecek ve ihaleyi kazanan tarafından, Belediyemiz Ayniyat Saymanı denetiminde tartı ve teslim tesellüm sonrasında hesaplanacak tonajların teklif edilen 1 kg fiyat ile çarpımı ile tahsilatı yapılacaktır.

İlan olunur.

 

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İncele

İHALE İLANI

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN Belediyemize ait aşağıda özelikleri   belirtilen işyerleri 3 yıllığına , 2886 sayılı ...