ŞUBAT 2018 MECLİS

T.C

REŞADİYE

BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI DÖNEMİ: 2018

TOPLANTI: 2

BİRLEŞİM : 1

OTURUM: 1

Açılış Saati: 14:00 01.02.2018 Perşembe

GÜNDEM:

1- Yoklama Açılış

2- İmar komisyonundan gelen 205 ada 25 nolu parsele ait raporun görüşülmesi

3- İmar komisyonundan gelen 153 ada 159 nolu parsele ait raporun görüşülmesi

4- Ersoy DEMİR’e ait çekme mesafesi talebinin görüşülmesi

5- Belediyemizde Muhtarlıklar Müdürlüğünün oluşturulmasının görüşülmesi

6- Zabıta ve İtfaiye personelinin fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi

7- Yasemin GELDEÇ ile Gülveren EMİR’e ait dilekçelerin görüşülmesi

ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

                     Belediyemiz Meclisi;  01.02.2018 tarihinde Şubat  Ayı  Toplantısının  1.birleşim 1. oturumuna 10 üyeli meclisimizden 3 üyenin toplantıya iştirak etmediği görüldü. Mevcut üyelere  hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Şubat Ayı toplantısı Meclis Başkanı Cemil KILIÇ’ ın açılış konuşması yapması ile başladı.

Gündem dışı görüşülecek 5 adet konu meclise okunuldu. 5 adet  konunun gündeme alınması uygun görüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan Murat ERDEM’ e ait İlçenin Kurtuluş Mahallesinde bulunan 205 ada 25 nolu parselin, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçici 2. Maddesine istinaden aynı adada yapılmış ruhsatlı binaların hizasını geçmemek üzere yoldan en az 2  metre çekme yapılmasına, kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan    Zinav Mühendislik Elektrik İnş.Ltd.Şti’ ne ait İlçenin Osmaniye Mahallesinde bulunan 153 ada 159 nolu parselin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçici 2. Maddesine istinaden aynı adada yapılmış ruhsatlı binaların hizasını geçmemek üzere yoldan en az 3  metre çekme yapılmasına, herhangi bir şekilde çıkma yapılmamasına, İtfaiye geçiş yolu bırakılmasına kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan Ersoy DEMİR’ e ait  İlçenin Osmaniye Mahallesi  172 ada 11 nolu parsel üzerine yapılacak inşaat için çekme mesafesi ile ilgili  talebin incelenmek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih 2015/8 sayılı Genelgesinde, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak  taleplerinin sonuçlandırılması amacıyla, Muhtarlıklar Müdürlüğü adı altında bir birim oluşturulması gerektiği belirtilmektedir.Belediyemizde İlgili müdürlüğünün kurulması konusunun araştırılması için bir sonraki toplantıya bırakılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan  Zabıta ve İtfaiye’ de çalışan personelin  fazla çalışma  ücretlerinin, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde belirlenen ücretlere göre;

1- Zabıta Amiri-Zabıta Kom.,Zabıta Kom.Yrd.,Zabıta Mem.: 263.00.TL.

2- İtfaiye Amiri-İtfaiye Çvş.,İtf.Eri,Şoför ve Onbaşı            :  263.00.TL. aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin kabulüne, ilgi ücretlerin 15.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7 nci maddesinde bulunan Yasemin GEDLEÇ ile Gülveren EMİR ‘ in Belediyemiz aceze listesine alınmasına, Belediyemizce acezelere tanınan haklardan faydalanmasına (Su indirimi, odun yardımı v.b. )   meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan Salice NALBANT ‘ a ait İlçenin Kurtuluş  Mahallesi  203 ada 18 nolu parsel üzerine yapılacak inşaat için ön  çekme mesafesi ve kotlandırma yapılması  ile ilgili  talebin incelenmek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9 ncu maddesinde bulunan Geçici su abonesi verilmesi amacı ile belediyemize başvuran; İlçenin Kurtuluş Mahallesi Emir Sultan Sokak No:29/4 ve 5  de bulunan Ramazan GÜNBEY’e ait binaya  geçici su abonesi  talebi Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra alınmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10 ncu maddesinde bulunan 07.12.2017 Tarih ve 149 sayılı meclis kararında  Resmi Kurumlar 1 ton su ücreti 4,70 TL. iş yerleri 1 ton su ücreti 4,70 TL, meskenlerde 0-50 m3 arası 2.00 TL  olarak belirlenmiştir. Ancak 05 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 86. Maddesinin ek maddesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına uygulanan su atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su  ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez denildiğinden,  Resmi Kurumlar 1 Ton su ücretinin 3,00 TL olarak belirlenmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 11 nci maddesinde bulunan Tokat İli Reşadiye İlçesi Emirşeyhyakup Mahallesi 250 ada 5 parsel imar planı sınırları dışında olup, parsel maliki İdris AKÇA söz konusu parsele ticaret + turizm amaçlı tesis kurmak istediğini bu doğrultuda ilave imar planı hazırlanması talebini bildirmiş  ve konu tarım dışı kullanım izni alınması için İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne iletilmiştir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ nün 26.01.2018 tarih ve 98651064-622.03-E.293068 sayılı yazılarında “ Reşadiye İlçesi Emirşeyhyakup Mahallesi sınırları içerisinde kalan 250 ada 5 parsel nolu alanda “ turizm+ ticari amaçlı ilave imar planı “ yapmak için Belediye Başkanlığınızca 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında talebiniz İl Toprak Kurulunun 23.01.2018 tarihli  ve 2018/1 nolu toplantısında görüşülmüş; 1995,99 m2  ( 0,1995 ha ) Kuru Mutlak Tarım Arazisi ( KMT ) ‘ nin belirtilen amaçla tarım dışı kullanımı uygun görülmüştür.

Nihai karar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmektedir ve bunun için de talebe ilişkin “ Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük” te yer alan tanıma uygun “ Kamu Yararı Kararı “ nın bulunması gerekmektedir.

Talebe ilişkin alınacak “ Kamu Yararı Kararı “ içeriğinde yatırımın amacı, yatırımın yapılmasının teknik gerekliliği, yatırımın yapılmak istenen bölgede yapılmasının gerekliliği, yatırımın yapılmasında yasal, çevresel, ekolojik vb. koşulları içeren özellikler ile tesisin kamuya yarar sağlayacağı diğer konuları kapsayan bilgilere yer verilen ekteki formata uygun raporla birlikte Bakan imzalı Kamu Yararı Kararı yada 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında Bakan ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile alınmış Kararın Müdürlüğümüze ulaştırılması hususunda……” Denilmektedir.

Tokat İli Reşadiye İlçesi Emirşeyhyakup Mahallesi 250 ada 5 parselde 1995,99 m2 ( 0,1995 ha ) Kuru Mutlak Tarım Arazisi ( KMT ) ‘ nin turizm + ticari amaçlı ilave imar planı yapılabilmesi için kamu yararı alınmasına , meclisimizce oy birliği karar verildi.

Gündemin 12 ncu maddesinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2018 tarihli yazıları meclise okundu. Buna göre; İlçemizde devam etmekte olan altyapı çalışmalarında kanalizasyon çalışmaları sırasında çıkan sorunların çözümlenmesi için;

  • Çermik Mahallesinde bulunan 1. Kademe kanalizasyon hattı olan 974-977-981-984

988 numaralı bacalar arasında bulunan hat yol açılamadığından bu hatların iptal edilmesine,

  • Çermik Mahallesinde bulunan şu anda 2. Kademe de bulunan 918-921 baca

numaralı kanalizasyon hattının yapılması istenildiğinden 1. Kademeye alınmasına,

3- Kurtuluş Mahallesinde bulunan şu anda 2. Kademe de bulunan 524-522-518 baca numaralı kanalizasyon hattının yapılması istenildiğinden 1. Kademeye alınmasına,

4-Osmaniye Mahallesinde bulunan  1. Kademe  kanalizasyon hattı olan 709-420 numaralı bacalar arasında hat yol açılamadığından bu hatların iptaline,

5-Osmaniye Mahallesinde bulunan 1. Kademe kanalizasyon hattı olan 389-390-391 numaralı bacalar arasında bulunan hat yol açılamadığından bu hatların iptaline,

6-Kayalık Mahallesinde bulunan 416-534 numaralı bacalar arasında kanalizasyon hattı bulunmadığından orada bulunan evlerin kanalizasyon hattının bağlanması için buraya kanalizasyon hattı yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Şubat Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Şubat  ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

                                                                                                                         REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI